Tulokset (1)

Kandidaatintutkielma / kandidaatintyö

Yliopisto

Kandidaatintutkielman/-työn tavoitteet ja sija tutkinnoissa

Opinnäytteen tekemiseen liittyvä osaaminen karttuu vähitellen opintojen aikana. Valmistuaaksesi sinun tulee saavuttaa tutkinnolle ja opinnäytteelle asetetut osaamistavoitteet. Alemman korkeakoulututkinnon opinnäytteen tavoitteena on, että 

  •  opiskelija tuntee oman alansa perusteet ja hänellä on edellytykset alan kehityksen seuraamiseen 
  • opiskelijalla on valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet 

  • opiskelijalla on riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin. 

Alemman korkeakoulututkinnon opinnäyte tehdään pääsääntöisesti kolmantena opintovuonna, ja se on osa tutkinto-ohjelman aineopintoja. Opinnäytettä tehdessäsi tutkimuksen tekemisen taidot, opinnäytteen alan substanssiosaaminen, akateeminen kieli- ja viestintäosaaminen sekä tieteellisen keskustelun taidot karttuvat vertaisoppimisen ja -ohjauksen sekä aiemman tutkimuksen kanssa käytävän keskustelun myötä. Opinnäytetyöskentely on harjaantumista itsenäisen tutkimuksen tekemiseen hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. 

Opinnäyteprosessin vaiheet

opiskelija ohjaaja / tarkastaja
Pohtii aihetta jo ennalta (2.vuoden keväällä) ja tutustuu julkaisuarkistoon keskustelu opinnäytteestä ja kinnostuksen kohteista (opettajatuutori)
Ilmoittautuu opinnäyteseminaariin. Ohjaaja määräytyy Seminaari käynnistyy tutkinto-ohjelmassa/oppiaineessa opsin mukaisesti

Sopii aiheesta ohjaajan (=usein myös tarkastaja) kanssa

ohjaussuunnitelma, jossa sovitaan myös prosessin vaiheet (opiskelijan ja ohjaajan välinen)

Seminaariin sisältyy mm. tiedonhankintataitojen koulutus. Prosessi etenee suunnitelmallisesti. Työtä edistetään palautteen perusteella.Voit käyttää tekstin alkuperäisyyden tarkastamisen Turnitin-työkalua oman tekstisi alkuperäisyyden tarkastamiseen osana kirjoitusprosessia Sovittu yhteydenpito opiskelijaan, palaute, vertaistoiminnan järjestäminen
Mahd. suullinen esitys ja rakentavan palautteen antaminen työstä vertaisille (opponointi) seminaarin toteutus sisältää mahd. esittämisen ja opponoinnin
Sopii kypsyysnäytteen ajankohdasta ohjaajan kanssa. Tekee kypsyysnäytteen sähköisellä tentillä.

Tekee kypsyysnäytteen. Kypsyysnäytteen sisällöllinen tarkistaminen. Kirjaa suorituksen kypsyysnäytteestä, kun kielitaidosta saatu vahvistus (tekniikka) / toimittaa tiedekuntaan tiedon kypsyysnäytteen hyväksymisestä (muut kuin tekniikan alat)

Tekstin alkuperäisyyden tarkastus ohjaajan Moodle-alustalla. 

Ohjaaja tekee tekstin alkuperäisyyden tarkastuksen

Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi julkaisuarkiston kautta. Opiskelija lähettää linkin työstä tarkastajalle, josta lähtee tarkastusajan laskenta.

Opiskelija antaa luvan työn julkaisemiseen

Tarkastaja tarkistaa ja antaa arvosanan ja palautteen. Lähettää lausunnon tiedekuntaan. Tarkastajalla on 28 vrk aikaa tarkistaa opinnäyte, jos siihen tehdään tenttimäinen kypsyysnäyte ja 21 vrk, jos tenttimäistä kypsyysnäytettä ei tehdä opinnäytteen tarkastamisen yhteydessä.

Opinnäytteen arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 vuorokauden sisällä

 

Tiedekuntakohtaiset tarkennukset, arviointiperusteet ja arviointilomakkeet löytyvät yleisen osion lopusta.

Opinnäytteen ohjaus

Ohjaajana voi toimia yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluva henkilö, joka on suorittanut vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon ja tuntee opinnäytteen alan ja aihepiirin sekä opinnäytetyön arviointikriteerit. Opinnäytteen ohjaajan tehtävänä on tukea opinnäytteesi tekemistä sisällön ja tutkimusprosessin osalta opinnäytetyön eri vaiheissa. Seminaarissa sinulle osoitetaan opinnäytetyön ohjaaja aiheen perusteella.   

Keskustele opinnäytteesi ohjaajan kanssa opinnäytteen tavoitteista, arviointikriteereistä ja  omista tavoitteistasi suhteessa arviointiin.  Ohjausprosessin käynnistyessä laaditte ohjaussuunnitelman, jossa sovitaan työn tavoitteista ja aikatauluista sekä opinnäytteen kielestä.  Lisäksi muodostetaan yhteinen käsitys opinnäytteen tieteellisistä vaatimuksista ja hyvistä tieteellisistä käytännöistä, sovitaan ohjausrytmistä sekä opinnäytteen vaiheista.  

Kandidaatintyön ohjausprosessissa keskeistä on sinun oma työskentely ja tieteellisen ajattelun ja toimintatapojen omaksuminen, jota ohjaus tukee. Sinulla on oikeus saada kohtuullinen määrä ohjausta. Ohjaajien kohtuullisesta ohjattavien määrästä huolehditaan tiedekunnan ohjeiden mukaisesti ja työsuunnitelmien avulla. 

Opinnäyteseminaari

Opinnäyteseminaarissa perehdytään opinnäytteen tieteellisiin vaatimuksiin ja hyviin tieteellisiin käytäntöihin, akateemisen kirjoittamisen kieli- ja viestintäosaamiseen, tiedonhakuun sekä tieteelliseen keskusteluun vertaisoppimisen kautta. Seminaari yhdessä muun ohjauksen kanssa tukee opiskelijan itsenäistä opinnäytteen tekemistä.  Tavoitteena tulee olla saada opinnäytetyö valmiiksi seminaarin aikana. 

Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen

Hyvän tieteellisen käytännön mukaiset osaamistavoitteet sisältyvät kaikkiin opinnäytteisiin ja seminaareissa käsitellään aihetta.  Tutustu hyvän tieteellisen käytännön ohjeisiin ja pyydä tarvittaessa ohjausta opinnäytteen ohjaajalta. Osana opinnäytteen kirjoittamisprosessin ohjausta ohjaajan tulee varmistaa, että olet tutustunut hyvän tieteellisen käytäntöihin ja osaat toimia niiden mukaisesti. 

Opinnäyte pari- tai ryhmätyönä

Opinnäytteen tekemisestä pari- tai ryhmätyönä sovitaan ohjaajan kanssa. Mikäli opinnäyte tehdään pari- tai ryhmätyönä, kunkin opiskelijan on kyettävä osoittamaan oma osuutensa työstä, koska opinnäyte on lähtökohtaisesti harjaantumista itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Opinnäyte arvioidaan opiskelijakohtaisesti. 
 

Opinnäyte toimeksiantona 

Opinnäytteen voi tehdä toimeksiantona yritykselle tai muulle taholle.  Opinnäyte on tieteellinen työ, joka arvioidaan akateemisin perustein ja myös toimeksiantajan on oltava tietoinen työn akateemisuudesta ja valmiin opinnäytteen julkisuudesta. Opiskelija, vastuuohjaaja ja toimeksiantaja sopivat yhdessä opinnäytteen aiheesta, aikataulusta ja tavoitteista. Opinnäytteen tieteellisestä ohjauksesta vastaa yliopiston vastuuohjaaja. Toimeksiantajan puolelta työlle voidaan sopia yhteyshenkilö. Toimeksiantaja voi myös osallistua opinnäytetyön ohjaukseen. Mahdollisesta toimeksiantajan opiskelijalle maksamasta palkkiosta opiskelija sopii itse toimeksiantajan kanssa kirjallisesti. 

Keskustelun pohjaksi on laadittu ylempiä korkeakoulututkintoja varten ohje, jota voi soveltaa alemman korkeakoulututkinnon opinnäytteisiin.

Opinnäytteen tekijänoikeudet 

Opinnäytteen julkisuuteen liittyvät myös tekijänoikeudelliset asiat. Opinnäytteen tekijä vastaa opinnäytteensä sisällöstä ja oikeuksistaan työhön. Julkaistavan opinnäytteen tekijällä tulee olla opinnäytteeseensä ja sen osaksi sisällytettyyn kuva-, taulukko- tai muuhun vastaavaan aineistoon täydellinen tekijänoikeus tai hänellä tulee olla verkkojulkaisuoikeus tällaiseen aineistoon. 

Lisää tekijänoikeudesta kirjaston Open Access-oppaasta sekä esimerkiksi seuraavilta www-sivustoilta:  

  • Kopiosto  

  • Kopiraitti  

  • Kuvasto  

  • ImagOA (Ohjeita kuviin viittaamiseen, sekä tietoa avoimesta tieteestä ja kuvien käytöstä, Aalto-yliopiston ohjeistus) 

 

Opinnäytteen julkisuus ja salassa pidettävä tieto
 

Lain mukaan opinnäyte on julkinen asiakirja (1999/621). Opinnäyte tulee julkiseksi, kun se on hyväksytty. Opinnäytteeseen ei voi sisällyttää salassa pidettävää tietoa. Opinnäytteen tai sen osien julkaiseminen muualla esimerkiksi artikkelimuodossa ei poista opinnäytteen julkisuuden vaatimusta.  

Mikäli opinnäytetyöhön liittyen käsitellään salassa pidettävää tietoa, sen käytöstä sovitaan etukäteen ohjaajan ja mahdollisen toimeksiantajan kanssa. Varsinainen opinnäytetyö kirjoitetaan siten, että se on kaikilta osin julkaistavissa. Mahdollinen salassa pidettävä tieto tulee sisällyttää opinnäytteen julkaisematta jääviin liitteisiin tai tausta-aineistoon. Erillinen aineisto ei jää yliopistolle arkistoitavaksi.   

 Opinnäytteen kieli

Opinnäytteen kieli on suomi, opetussuunnitelmassa määrätty kieli tai opiskelijan tutkinto-ohjelman pääasiallinen kieli. Muun kuin edellä mainitun kielen käytöstä päättää opinnäytteen vastuuohjaaja. 

Englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa opiskeleva voi tehdä opinnäytteen suomeksi. Mikäli opiskelija kuitenkin haluaa merkinnän englanniksi suoritetusta tutkinnosta, opinnäyte voidaan edellyttää tehtävän englanniksi. 

Opiskelijan tulee osoittaa opinnäytteen yhteydessä oman alansa kieli- ja viestintätaitoa. Kielitaidon osoittamisesta opinnäytteen yhteydessä on kerrottu tarkemmin Kypsyysnäyte -osiossa. 

 

 Muu neuvonta ja tuki opinnäytteen tekemisen aikana

 Kirjastosta voit varata Varaa ohjausaika –palvelusta ajan henkilökohtaiseen tiedonhaunohjaukseen. 

Kirjastolla on erilaista verkkoaineistoa itseopiskelumateriaaliksi. Muun muassa: 

 

Opinnäytteen alkuperäisyyden tarkastus

Voit käyttää tekstin alkuperäisyyden tunnistusjärjestelmää opinnäytteen kirjoitusprosessin aikana ohjaajasi Turnitin-alueella Moodlessa. Tällöin saat vertailuraportin tekstistäsi, jonka avulla voit arvioida tekstisi viittauskäytäntöjen asianmukaisuutta. Voit aina pyytää opinnäytetyön ohjaajalta neuvoa vertailuraportin tulkintaan.  

Opiskelija ja opinnäytteen ohjaaja sopivat yhdessä, että opinnäytetyö on valmis viralliseen alkuperäisyyden tarkistukseen ja sen jälkeen varsinaiseen arviointiin. Syötät valmiin opinnäytetyön tekstin alkuperäisyyden tarkistusjärjestelmään ja opinnäytetyön ohjaaja tarkistaa opinnäytetyön alkuperäisyysraportin. Kun ohjaaja on tarkistanut alkuperäisyysraportin, työ voidaan jättää varsinaiseen arviointiin. 

Tekstin alkuperäisyyden tarkastaminen tehdään kaikille opinnäytteille 1.8.2019 lukien Tampereen yliopistossa. Elokuussa 2019 kandidaatintutkielmien osalta tekstin alkuperäisyyden tarkastaminen ei kuitenkaan vielä ole pakollista, jos tarkastajalla ei ole omaa Turnitin-aluetta.

 

Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi

Sovit ohjaajasi kanssa työn jättämisestä arvioitavaksi. Jättäessäsi alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvan opinnäytteesi arvioitavaksi, vahvistat samalla, että opinnäytteen alkuperäisyyden tarkistus on tehty. Päätät myös minkälaisen julkaisuluvan annat opinnäytteellesi.

Arviointiin jättäminen tapahtuu kirjautumalla Haka-tunnuksilla kirjaston julkaisuarkisto Trepoon. Julkaisuarkistosta lähtee kirjaston tekemän tarkastuksen jälkeen (3 arkipäivän sisällä) viesti sekä opiskelijalle että tiedekuntaan työn palauttamisesta. Opiskelijan vastuulla on tarkastajan tiedottaminen työn jättämisestä arvioitavaksi. Tarkastaja hakee työn julkaisuarkistosta.   

Jos tarkistukseen jätetyn työn osalta herää epäilys vilpistä, asia käsitellään opintosuoritusvilppiepäilyn prosessin mukaisesti. 

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen muoto 1.8.2019 alkaen: 

Alemmassa korkeakoulututkinnossa kypsyysnäyte suoritetaan sähköisellä tentillä. Tekstin muoto on asiantuntijateksti. Lisätietoa kypsyysnäyteosiosta. Kieliasu tarkastetaan vain suomen- ja ruotsinkielisten kypsyysnäytteiden osalta. 

Elokuussa 2019 tekniikan alalla voidaan vielä noudattaa aiempaa kypsyysnäytekäytäntöä.

Kypsyysnäytteen  tekemisen ajankohta 

Opiskelija ja ohjaaja sopivat kypsyysnäytteen tekemisestä työn viimeistelyvaiheessa. 

 

Opinnäytteen arviointi ja arvosana

Opinnäytteen tarkastajalla on 21 päivää aikaa arvioida opinnäytetyösi siitä, kun opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi (eli kun olet lähettänyt kirjastosta saamasi linkin tarkastajalle) tai 28 vuorokautta, jos opinnäytteesi tarkastuksen yhteydessä teet tenttimäisen kypsyysnäytteen.  Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana tarkastukseen jätettyjen opinnäytteiden tulokset voidaan julkistaa määrättyä pidemmän ajan kuluessa. Dekaani voi myöntää perustellusta syystä poikkeuksen määräaikaan. Tästä poikkeuksesta ilmoitetaan etukäteen opiskelijoille.   

Tiedekuntaneuvosto päättää opinnäytteiden arviointiperusteet. Kandidaatintutkielmat/kandidaatintyöt arvioidaan asteikolla 0-5 ja lisäksi tarkastaja antaa sanallisen lausunnon.  Arvosanat ovat 1 (=välttävä), 2 (=tyydyttävä), 3 (=hyvä), 4 (=kiitettävä) ja 5 (=erinomainen).  

Hyväksyttyä opinnäytettä ei voi uusia.  

Oikaisupyynnöt 

Alemman korkeakoulututkinnon opinnäytteen arviointiin tyytymätön voi tehdä kirjallisesti oikaisupyynnön tiedekuntaneuvostolle. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. 

 

Sähköinen arkistointi ja opinnäytteen julkaiseminen 

Kaikki alemman korkeakoulututkinnon opinnäytteet arkistoidaan sähköisesti ja niitä säilytetään kymmenen vuoden ajan. Yliopiston kirjasto vastaa opinnäytteiden arkistoinnista yliopiston julkaisuarkistossa. 

Kaikki opinnäytteet ovat julkisia ja ne tallennetaan yliopiston julkaisuarkistoon Trepoon. Yliopiston avoimen tieteen linjauksen mukaisesti kaikki opinnäytteet julkaistaan avoimesti, elleivät kustantajan ehdot sitä estä. Kaikkiin opinnäytteisiin voi tutustua yliopiston kirjastossa olevilla päätteillä ja opiskelijan antaessa julkaisuluvan myös avoimen verkon kautta.   

Kaikki opinnäytteet tallentuvat hyväksymisen jälkeen tekstin alkuperäisyyden tarkistusjärjestelmän vertailutietokantaan. 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)

Teknisten tieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta (ENS)

Rakennetun ympäristön tiedekunta (Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma)

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta (EDU)

Rakennetun ympäristön tiedekunta (Arkkitehtuurin TkK-tutkinto-ohjelma)

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta (MET)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-ohjelma (ENS)

Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

Teknis-taloudellinen TkK-ohjelma, tietojohtaminen ja tuotantotalous (ENS)

Luotu
25-02-2019
Päivitetty
28-01-2020