Hyppää pääsisältöön

Kaikkien TAMK - saavutettavuussuunnitelma 2022

Kohti saavutettavampaa korkeakoulutusta

Yhdenvertaisuuden edistäminen on suomalaisen korkeakoulujärjestelmän keskeisiä yhteiskunnallisia tehtäviä. Monet korkeakoulupoliittiset avaukset liittyvät siihen, että yhä suurempi osa Suomessa asuvista osallistuu korkeakoulutukseen jossakin elämänkaarensa vaiheessa. Korkeakoulutus kohentaa yksilöiden tilannetta kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla, lisää hyvinvointia ja luo vakautta erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteiskunnallisella tasolla korkeakoulututkintojen suorittaminen on yhteydessä ekonomisiin ja sosiaalisiin kehittymismahdollisuuksiin. Korkeakoulutuksen suorittamiseen liittyy kuitenkin vielä ilmiöitä, jotka saattavat estää hakeutumista koulutukseen tai vaikeuttaa opinnoissa etenemistä. Tällaisia ovat esimerkiksi perhetaustan vaikutus, sukupuolittuneet uravalinnat, koulutuksen tasoon liittyvä ylisukupolvisuus, kuuluminen erilaisiin vähemmistöihin ja korkeakoulutuksen alueellinen saavutettavuus.

Muutokset vaativat valtakunnallisia toimenpiteitä, joita on arvioitu ja kuvattu Kohti saavutettavampaa korkeakoulutusta ja korkeakoulua -julkaisussa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:35). TAMK on sitoutunut edistämään saavutettavuutta koulutus- ja opetustehtävässään, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toimijana, yhteistyökumppanina ja työyhteisönä.

Millainen on saavutettava korkeakoulu?

Saavutettavassa korkeakoulussa korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden ja henkilökuntaan kuuluvien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden. Yksilöllisillä tarpeilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi terveydentilasta, iästä tai kieli- tai kulttuuritaustasta johtuvia tarpeita. Saavutettavuuden eri tasot ovat päällekkäisiä ja yhteydessä toisiinsa.

  • Fyysisellä saavutettavuudella tarkoitetaan pelkästään tilaratkaisuja ja sähköisiä järjestelmiä, vaikka aiemmin myös oppimateriaalit ja opetusmenetelmät on liitetty fyysiseen saavutettavuuteen.
  • Psyykkinen saavutettavuus taas kuvaa korkeakoulun asenteellista ilmapiiriä ja esimerkiksi yhdenver­taisuuden ja osallisuuden kokemuksia sekä suhtautumista erilaisuuteen.
  • Sosiaalisella saavutettavuudella tarkoitetaan virallisia strategioita ja suunnitelmia sekä erilaisia saavutettavuutta edistäviä käytäntöjä, joihin myös opetusmenetelmät ja oppimateriaalit kuuluvat. (Lehto ym. 2019.)

Saavutettavuussuunnitelman laatiminen TAMKissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää kaikilta maamme korkeakouluilta saavutettavuussuunnitelman laatimista vuoden 2022 loppuun mennessä. TAMKissa suunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa. Tässä saavutettavuussuunnitelmassa esitellään saavutettavuuden tilannekuvaa, tavoitteita ja tarvittavia kehittämistoimenpiteitä vuosille 2023 ja 2024.

Saavutettavuutta käsitellään kokonaisuutena, jossa painottuvat esimerkiksi saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa, opiskelijavalinnoissa sekä fyysinen esteettömyys. Suunnitelmassa kuvataan kytkökset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskäytäntöihin sekä suunnitellut kehittämistoimenpiteet aikatauluineen ja vastuuhenkilötietoineen. 

Suunnitelmaa on työstetty syksystä 2021 lähtien henkilöstön työpajoissa, koko henkilöstölle tarkoitetussa TAMK-konferenssissa sekä tiimikohtaisissa keskusteluissa. Saavutettavuuden toteutumista arvioitiin henkilöstölle suunnatulla kyselyllä, jossa oli 34 kysymystä. Kyselyyn saatiin 253 vastausta. Vastaajat pitivät hyvin toimivina käytäntöinä digitaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuutta, opiskelijoiden mahdollisuutta saada tukea opintojensa suunnitteluun koko opintojen ajan, mahdollisuutta yksilöllisiin opetusjärjestelyihin sekä TAMKin saavutettavuutta tukevaa ilmapiiriä. Kehitettäviksi kohteiksi nousivat henkilöstön osallistaminen tilojen suunnitteluun, saavutettavien tilojen varuskäytännöt ja niistä tiedottaminen, yksilöllisten opetusjärjestelyjen ohjeistusten löydettävyys sekä saavutettavien kotimaisten ja kansainvälisten harjoittelujen järjestäminen.

Opiskelijakunta Tamko on ollut edustettuna keskusteluissa ja käsitellyt saavutettavuuden nykykäytäntöjä ja kehittämistarpeita omissa toimielimissään ja ryhmissään. Päävastuussa suunnitelman laadinnasta on ollut sitä varten perustettu laajapohjainen työryhmä.

Saavutettavuus on osa arkisia valintoja ja toiminnan ratkaisuja. Saavutettavuuden kehittäminen puolestaan on jatkuvaa toimintaa ja siksi kehittämiskohteiden toteuttamista seurataan ja saavutettavuussuunnitelmaa päivitetään vuosittain tarvittavin sisältömuutoksin.