Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuus TAMKin digitaalisissa palveluissa

Digitaalinen saavutettavuus tarkoittaa digitaalisen ympäristön esteettömyyttä. Saavutettavuuteen sisältyy kolme osa-aluetta: sisällöt ovat ymmärrettäviä, palvelu on teknisesti saavutettava eli noudattaa kansainvälisiä saavutettavuusohjeita sekä palvelu on selkeä, looginen ja helppokäyttöinen.

Palvelut, viestintä, verkkosivut, verkkosivustoilla olevat asiointipalvelut, digitaaliset oppimisympäristöt ja aineistot on toteutettava niin, että ne soveltuvat kaikille. Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) tukevat sitä, että sisältö saadaan saavutettavaksi kaikille henkilöille, erityisesti näkö- ja kuulovammaisille sekä henkilöille, joilla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai kognitiivisia rajoitteita.

Digitaaliset oppimisympäristöt

Digitaalisten oppimisalustojen (mm. Moodle, EXAM, M365, Panopto) saavutettavuutta kehitetään sekä proaktiivisesti että reaktiivisesti. Oppimisalustoista on laadittu saavutettavuusselosteet, jotka ovat palvelujen käyttäjien saatavilla. Uusien, käyttöönotettavien digitaalisten palvelujen osalta vaaditaan vähintään saavutettavuuden A- ja AA-tasoa (WCAG 2.1 -standardi). Myös digitaalisia oppimisalustoja hyödyntävän henkilöstön saavutettavuusosaamisesta tulee huolehtia. Yhdenmukaisten kurssirakenteiden käyttäminen parantaa tiedon löydettävyyttä ja helpottaa oppimista.  Korkeakouluyhteisön digimentoriverkosto tukee omalta osaltaan opettajia digitaalisten oppimisympäristöjen tarkoituksenmukaisessa käytössä.   

Opetuksen ja henkilöstön digityökalut on koottu ns. sipulimalleiksi, jotka havainnollistavat eri työkaluvaihtoehtoja ja auttavat valitsemaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivat työkalut.  

TAMKin toimintatavat:

Opetuksen digityökalut

Henkilöstön digityökalut (vaatii kirjautumisen intraan)

PAKKI, Opiskelijan työpöytä, sisältää opiskelijan digityökalut opintojen suunnitteluun, ajoittamiseen ja ilmoittautumisiin sekä seurantaan, hyväksilukujen ja opiskeluoikeusajan jatkamisen hakemiseen, opintojaksopalautteen antamiseen, tapaamisaikojen varaamiseen ja lukujärjestyssuunnitteluun. Opiskelijan työpöytä on saavutettavuusauditoitu ja tarkistusauditoitu. Saavutettavuusselosteet suomeksi ja englanniksi päivitetään vuosittain, ja opiskelijat voivat antaa saavutettavuuspalautetta verkkolomakkeella.  Saavutettavuuden ja asiakaslähtöisen suunnittelun edistäminen opiskelijan työpöydän kehityksessä ja opiskelijan käyttöön tarjottavissa sähköisissä palveluissa on jatkuva prosessi.  

TAMKin toimintatavat:

Osallistuminen Peppi-konsortion työryhmissä opiskelijan työpöydän kehittämiseen, asiakastarpeiden kartoittamiseen ja saavutettavuustestauksiin.

Digitaaliset viestintäkanavat  

TAMKin viestinnän pääkanavat ovat sisäinen intranet ja julkinen tuni.fi-verkkosivusto. Näiden lisäksi aktiivisessa käytössä ovat mm. hankkeille luodut erillissivustot sekä sosiaalisen median kanavat. Tampereen korkeakouluyhteisön tarjoamien viestinnällisten verkkopalveluiden kehittämistä ja ylläpitoa ohjaa laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta.

Korkeakouluyhteisön verkkosisältöjen tuottajille on laadittu saavutettavuusohjeistukset, ja ne on julkaistu intranetissä. Yhteisön käyttöön tarkoitetut tiedosto- ja sivustopohjat (Word, PowerPoint, Wordpress) on tehty saavutettavuusperiaatteiden mukaisesti. Myös viestintäyksiköiden kilpailuttamilta ulkoisilta palveluntuottajilta, kuten mainostoimistoilta, edellytetään saavutettavuusperiaatteiden noudattamista.

Verkkosivustoille tehdään säännöllisesti saavutettavuusauditointeja. Julkisten verkkosivujen toimivuutta seurataan Siteimprove-työkalun avulla päivittäin. Saavutettavuusselosteet ovat luettavissa sivustoilla. Viestintäyksiköiden tuottamissa julkaisuissa (digitaaliset aineistot, painetut julkaisut) kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen niin teksteissä, kuvissa kuin fontti- ja värivalinnoissakin. Videoiden tekstittämisessä noudatetaan yleisiä saavutettavuusohjeita.  

TAMKin sisäisissä tilaisuuksissa sovelletaan yhä useammin hybriditoteutusta: tilaisuuteen voi osallistua joko paikan päällä tai etänä streamin/verkkokokouksen kautta.

Kaikkien TAMK

Tutustu saavutettavuuteen TAMKin toiminnan eri osa-alueilla sekä kehittämissuunnitelmiin.