Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuus TAMKin opetuksessa

Opetuksen ja ohjauksen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että korkeakoulussa kiinnitetään huomiota opetuksen ja ohjauksen menetelmiin, oppimis- ja ohjaustilanteisiin, oppimisympäristöihin ja pedagogiseen asenneilmapiiriin sekä henkilökunnan saavutettavuusosaamisen kehittämiseen. Opiskelijoilla on monenlaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja yksilöllisiä tarpeita. Lisäksi he ovat erilaisissa elämäntilanteissa. Nämä lähtökohdat otetaan huomioon, kun opetusta ja ohjausta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan.

Saavutettavuus opetussuunnitelmatyössä  

Opetussuunnitelmatyö on korkeakoulun koulutusprosessien ydintoimintaa ja se määrittää sekä opettajien, päälliköiden että muiden asiantuntijoiden toimintaa. Opetussuunnitelmissa määritellään osaamistavoitteiden lisäksi oppimisen tapoja ja painopisteitä sekä rakennetaan mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun ja geneeristen taitojen oppimiseen. Opetussuunnitelman laadinta on yhteisöllinen prosessi, johon osallistetaan laajasti henkilöstöä, monenlaisia opiskelijoita ja sidosryhmiä, joissa on kiinnitetty erityisesti huomiota moninaisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Opetuksen suunnittelussa tunnistetaan opiskelijoiden moninaisuus ja opiskelijoille mahdollistetaan erilaisia opintojen suoritustapoja. Opetussuunnitelmaan voidaan suunnitella joustavuutta laajemmissa kokonaisuuksissa ja mahdollisuuksia tehdä henkilökohtaisia valintoja.  

Opetussuunnitelmassa voidaan kuvata myös arvioinnin periaatteita. Saavutettavuuden näkökulmasta arvioinnin tapojen monipuolistaminen mahdollistaa opiskelijoiden osaamisen osoittamisen mahdollisimman yhdenvertaisesti.  

Opiskelijoiden ohjaus ja tuki

TAMKissa opintojen ohjauksen päämääränä on hyvinvoiva, koulutuksen ja tutkinnon tavoitteet saavuttava opiskelija, joka valmistuu tutkintonsa tavoiteajassa.

Opinto-ohjaus on osa koulutusprosessia ja se on koko opiskelupolun kattavaa, tehokkaasti kohdennettua ja oikea-aikaista. Koko TAMKin henkilöstö osallistuu omien rooliensa mukaisesti opiskelijoiden ohjaukseen ja neuvontaan. Opiskelija saa oppimista, ammatillista kasvua ja uravalintaa tukevaa ohjausta osana opetusta sekä ohjauksen eri toimijoilta. Opinto-ohjauksen keskeisimmät toimijat ovat:

Opettajatuutori on opiskelijan lähin ohjaustaho. Opettajatuutorin merkitys on suuri opintojen alkuvaiheessa, jolloin hän yhteistyössä opiskelijatuutorin kanssa tukee uuden opiskelijan kiinnittymistä opintoihinsa. Opintojen edetessä opettajatuutori ohjaa opiskelijaa tämän tehdessä opintopolullaan erilaisia valintoja sekä etsii yhdessä opiskelijan kanssa ratkaisuja haasteellisiin opiskelutilanteisiin.

Opiskelijatuutoroinnin tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat toisiinsa, opiskeluympäristöön, opiskeltavan alan keskeisiin asioihin sekä opiskelijaelämään. Jokaisella AMK-tutkintoa aloittavalla päivätoteutuksen opiskelijaryhmällä on nimetty opiskelijakunta Tamkon kouluttama opiskelijatuutori, joka toimii opettajatuutorin työparina.

Opinto-ohjaajat mentoroivat opettajatuutoreita. Opinto-ohjaajat ohjaavat opintojen hyväksiluvuissa ja opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen suunnittelussa. Lisäksi he ohjaavat erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, auttavat opintojen hidastuessa tai keskeytyessä opintojen ja tulevaisuuden suunnittelussa, organisoivat tukitoimenpiteitä opiskelijoiden opintojen loppuun saattamiseksi sekä vastaavat yliaikaisten opiskelijoiden opinto-ohjauksesta.

TAMKissa opiskelijoita ohjaavat opettajien lisäksi mm. harjoittelun ohjaava opettaja ja harjoitteluohjaaja, opinnäytetyöohjaaja, erityisopettaja, opintokuraattori, kansainvälisten opiskelijoiden sosiaaliohjaaja, opintoasiainkoordinaattori ja kansainvälisyyskoordinaattori sekä alumni- ja työelämäpalvelujen toimijat. Parvi-konsepti kokoaa yhteen opiskelukykyä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa.

TAMKin ohjaus- ja tukipalvelut

Opiskelijan opas: Opiskelijan ohjauksen kokonaisuus ja sen kehittäminen

Opiskelijan opas: Ohjaustahot ja yhteystiedot

Koppari

Opiskelijan opas: Opiskelijan hyvinvointisivusto (Parvi)

Opiskelijan opas: TAMK Parvi
 

Harjoittelu ja uraohjaus

TAMKin julkiseen Opiskelijan käsikirjaan on koottu harjoitteluun ja työelämään liittyvää tietoa ja ohjeita opiskelijoille, henkilöstölle ja työelämäkumppaneille. TAMKilla on paitsi TAMK-tasoiset ohjeet, myös tutkinto-ohjelmakohtaisia tarkentavia ohjeita. Ohjeisiin on kirjattu selkeästi opiskelijan, ohjaavan opettajan ja työpaikan harjoittelunohjaajan roolit. Opiskelija suunnittelee harjoittelunsa opetussuunnitelman mukaisesti ja saa siihen tietoa, neuvontaa ja ohjausta opettajatuutorilta, opiskelijan harjoittelua ohjaavalta opettajalta sekä tutkinto-ohjelman harjoitteluvastaavalta ja opinto-ohjaajalta.

Työ- ja harjoittelupaikat sekä urasuunnittelua tukevat materiaalit, palvelut ja tapahtumat on koottu TAMKin kansainväliselle JobTeaser -ura-alustalle. Sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikat on sen sijaan koottu valtakunnalliselle Jobiili-harjoittelupaikka-alustalle.

Uraohjaajat auttavat opiskelijoita siirtymisessä työelämään, harjoittelupaikkojen hakemisessa opintojen aikana, osa-aikatyön hakemisessa sekä valmistumisen nivelvaiheessa. Uraohjaajien palveluita ovat ryhmävalmennukset, työpajat sekä henkilökohtaiset uraohjaukset.

TAMKin toimintatavat

Opiskelijan opas: Harjoittelu ja työelämä

Opiskelijan opas: Urapalvelut
 

Opiskelijan oikeus yksilöllisiin opiskelujärjestelyihin

TAMKin julkisessa Opiskelijan käsikirjassa on Saavutettavuus ja yksilölliset opiskelujärjestelyt opiskelijalle -sivu, jolta opiskelija on jo hakuvaiheessa voinut lukea yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä. Opiskelijan käsikirjassa on myös ohjeet yksilöllisten opiskelujärjestelyjen hakemiseen.

Opettajatuutorit ja opinto-ohjaajat kertovat uusille opiskelijoille opintojen alussa mahdollisuudesta saada yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä. Asiaa käsitellään opettaja- ja opiskelijatuutoreiden O&O-päivässä lukukauden alussa. Opintojen edetessä yksilöllisten opiskelujärjestelyjen mahdollisuudesta kerrotaan mm. tuutoritunneilla ja HOPS-keskusteluissa sekä myös tarvittaessa opetuksen yhteydessä.

TAMKin erityisen tuen lehtori (erityisopettaja) toimii TAMKin saavutettavuusyhteyshenkilönä ja vastaa erityisen tuen ja yksilöllisten opiskelujärjestelyjen prosesseista. Erityisopettaja tai opinto-ohjaaja laatii opiskelijalle ehdotuksen yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi yhdessä opiskelijan kanssa. Lisäksi osaamisyksiköissä on nimetyt saavutettavuusyhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on tiedottaa saavutettavuusasioista, huomioida saavutettavuus eri toimissa sekä varmistaa yksilöllisten opiskelujärjestelyjen toteuttamisen resursointi. Erityisopettaja kokoaa lukukausittain tiedot siitä, kuinka paljon ehdotuksia yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi on laadittu, minkälaisia järjestelyjä on toteutettu ja kuinka paljon opettajaresurssia on käytetty.  

TAMKin toimintatavat

Opiskelijan opas: Saavutettavuus ja yksilölliset opiskelujärjestelyt opiskelijalle

Opiskelijan opas: Yksilöllisten opiskelujärjestelyjen saaminen
 

Kaikkien TAMK

Tutustu saavutettavuuteen TAMKin toiminnan eri osa-alueilla sekä kehittämissuunnitelmiin.