Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus TAMKissa

TAMKin käytännöissä, palveluissa sekä kehittämistyössä saavutettavuus ja yhdenvertaisuus ovat mukana kokonaisvaltaisesti. TAMKin tavoitteena on, että toiminta on saavutettavaa, opiskelijoita ja henkilöstöä osallistavaa sekä häirinnästä ja rasismista vapaata.

TAMKin toimintakulttuuri, johtamiskäytännöt ja laatujärjestelmän mukainen toiminta ovat keinoja, joilla tuetaan henkilöstön ja opiskelijoiden oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua. TAMKissa panostetaan sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen että psykologisesti turvallisen toimintakulttuurin rakentamiseen. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen katsotaan lisäävän opiskelu- ja työhyvinvointia sekä oikeudenmukaisuuden kokemista ja vaikuttavan sitä kautta positiivisesti koko TAMK-yhteisöön.

Saavutettavuuteen läheisesti kytkeytyviä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita käsitellään vuosittain eri foorumeissa. Henkilöstöpalvelut vastaavat TAMKin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta ja suunnitelmaa edistetään ja seurataan useissa eri ryhmissä. Opiskelijakunta Tamkossa suunnitellaan ja toteutetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden varmistavia käytäntöjä esimerkiksi osana orientoivia opintoja. Tamko seuraa yhteisön käytäntöjä ja Tamkon edustajat käyvät jatkuvaa keskustelua TAMKin johdon kanssa. TAMKissa lähtökohtana on, että kaikkia kohdellaan samankaltaisissa tilanteissa yhdenmukaisesti ja ilman syrjintää. Tätä toteutetaan mm. ohjeistuksen, tiedottamisen ja keskustelujen avulla sekä puuttumalla esille tuleviin mahdollisiin TAMKin toimintaperiaatteita rikkoviin tilanteisiin.

Opiskelijakunta Tamko aktiivisena toimijana

Opiskelijakunta Tamko on laatinut toiminnalleen eettisen ohjeiston (Code of Conduct), joka sisältää Tamkon eettiset periaatteet ja toimintaohjeet yhdenvertaisen toiminnan toteuttamiseksi. Se ohjaa Tamkon toimintaa ja sen tavoitteena on luoda turvallisempi ja kestävämpi toimintakulttuuri. Ohjeistossa kuvataan, miten jokainen voi omalta osaltaan edistää hyvän ja yhdenvertaisen ilmapiirin luomista. Lisäksi ohjeistossa selvennetään, mikä on epäasiallista käyttäytymistä ja tarkennetaan menettelytavat, joilla häirintään ja syrjivään kohteluun puututaan. Code of Conductia sovelletaan kaikkeen Tamkon toimintaan.

Tamko koordinoi myös häirintäyhdyshenkilötoimintaa ja valitsee opiskelijaedustajat TAMK-tasoiseen saavutettavuusryhmään. Lisäksi se toimii aktiivisesti yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi. Opiskelijatuutoreiden koulutuksessa käsitellään saavutettavuus- ja yhdenvertaisuusteemoja, jotta vertaistuutoreilla on osaamista kohdata monenlaisia opiskelijoita ja ohjata heitä tarvittaessa eteenpäin. Tamkolla on ympärivuotinen palautekanava, jonka kautta opiskelijat voivat ilmoittaa mahdollisista ongelmatilanteista. Lisäksi Tamkolla on käytössään sähköpostiosoite, josta voi tiedustella esim. tapahtumiin liittyviä saavutettavuusasioita. Jatkossa Tamkon toimintasuunnitelmaan lisätään saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta koskeva osuus, jonka kautta toimintaa tarkastellaan vuosittain. Tamkossa saavutettavuusasioista vastaa edunvalvonnan asiantuntija.

Saavutettavuus osana TAMKin strategiaa ja laatujärjestelmää

TAMKin strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 edellyttävät saavutettavuuden edistämistä. Kansainvälisimmän korkeakoulun tavoite saavutetaan, kun luomme TAMKin opiskelijoille ja henkilöstölle vastaanottavan ja osallistavan toimintakulttuurin. Työelämän kehittämiskumppanina TAMK on haluttu, kun pystymme toimimaan monenlaisten yritysten ja organisaatioiden kanssa ja lisäämään edellytyksiä osaajadiversiteetille.

TAMKissa saavutettavuuteen liittyvä johtamis- ja koordinaatiovastuu on TAMKin johtoryhmästä nimetyillä henkilöillä. Korkeakoulun johto on sitoutunut edistämään saavutettavuuden sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käytäntöjä. TAMKissa toimii kaksi saavutettavuusryhmää, joista toinen on korkeakoulutasoinen ja toinen koostuu opetuksen ja ohjauksen edustajista. Ryhmien tarkoituksena on edistää saavutettavuuskäytäntöjen kehittämistä, toteuttamista ja arviointia. TAMKissa on myös saavutettavuusyhteyshenkilö, joka koordinoi käytännön saavutettavuustoimia ja toimii kiinteässä yhteistyössä Tampereen korkeakouluyhteisön saavutettavuustoimijoiden kanssa. Lisäksi TAMK on mukana erilaisissa saavutettavuutta edistävissä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.

Saavutettavuuteen liittyviä seuranta- ja arviointikäytäntöjä on kehitetty ja niitä kehitetään edelleen. TAMKin laadunhallinnan keskeinen periaate, jatkuva parantaminen, ohjaa myös saavutettavuuden arviointia. Valtakunnalliset linjaukset ohjaavat työtä: “Korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelmien toteutumista seurataan ja arvioidaan osana korkeakoulujen tavoite- ja tulosohjausta sekä sisäistä ja ulkoista laadun ja laatujärjestelmien arviointia.” (Kosunen 2021, 195). Korkeakouluilta edellytetään verkostomaista yhteistyötä ja nimettyjä vastuuhenkilöitä sekä hyvien käytäntöjen systemaattista toteuttamista.

Viestintä ja sen rooli saavutettavuuden tukemisessa

TAMKin arkipäivässä henkilökohtainen viestintä ja vuorovaikutus ovat toiminnan ytimessä. Koska TAMK on kooltaan suuri ja toiminnoiltaan monialainen yhteisö, viestinnän ja johtamisen tueksi on perustettu useita kaikille avoimia kanavia, alustoja ja foorumeita, joiden avulla yhteisön jäsenillä on tasavertainen mahdollisuus päästä osalliseksi tiedosta ja vaikuttaa TAMKin yhteisökulttuuriin. Tämä toimintatapa osaltaan edistää myös sosiaalista saavutettavuutta. Viestinnällä on myös strateginen merkitys: sen kautta viestimme kaikkien TAMKista sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän keinoin. Viestinnällä on tärkeä rooli yhteisellä matkallamme kohti kaikkien TAMKia.

Kaikkien TAMK

Tutustu saavutettavuuteen TAMKin toiminnan eri osa-alueilla sekä kehittämissuunnitelmiin.