Hyppää pääsisältöön

Ohjelmistotekniikka ja älykkäät järjestelmät (SEIntS) / Pori

SEIntS (Software Engineering and Intelligent Systems) tutkimusryhmä on Tampereen yliopiston Porin yksikön ohjelmistotekniikan koulutukseen, tutkimukseen ja alan kehittämistoimintaan erikoistunut yksikkö.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Yksikössä suoritettavan tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja, työkaluja ja toimintamalleja yritysten ja julkisten toimijoiden hyödynnettäväksi. Tutkimus on luonteeltaan vahvasti soveltavaa ja perustuu kiinteään yhteistyöhön tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa. Erityisenä painopisteenä on tutkia ja kehittää ratkaisuja jotka parantavat yritysten toimintaympäristöä kestävää kehitystä edistävillä tieto- ja kommunikaatioteknologian ratkaisuilla sekä tuottaa konkreettisia esimerkkejä ja referenssejä yritysten ja yhteistyökumppanien käyttöön. Tutkimus muodostaa elinkeinoelämän ja teollisuuden tarpeista lähtevän kokonaisuuden, jossa toimivat ohjelmisto- ja sovellusratkaisut sekä korkean kyvykkyystason toiminta ovat perusteena organisaatioiden kilpailukyvylle. Tutkimuksen yhteistyökumppaneina ovat alueella toimivat tietointensiiviset yritykset (painotus pk-yrityksissä), julkinen sektori sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.

Tutkimusryhmän antama opetus keskittyy mm. seuraaviin aihealueisiin:

 • ohjelmistotyön menetelmät, johtaminen ja hallinta
 • mobiili- ja verkko-ohjelmointi eri kielillä ja alustoilla
 • ohjelmisto- ja sovellusarkkitehtuurit
 • ohjelmistoliiketoiminta
 • IoT ja tietoturva

Tutkimusryhmän suorittama tutkimus kohdistuu mm. seuraaviin aihealueisiin:

 • avoimet järjestelmäarkkitehtuurit (ohjelmisto- ja sovellusarkkitehtuurit) ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus
 • digitalisaation hyödyntämisen edistäminen ohjelmistotekniikan keinoin
 • mobiilisovellukset, verkkoteknologiat ja paikkatiedon hyödyntäminen
 • sulautetut järjestelmät, anturiteknologiat ja IoT (Proof-of-consept ja prototyyppikehitys)
 • GreenICT ja tietotekniikan kestävyyden arviointi
 • opetus- ja oppimisympäristöjen kehittäminen (verkko-oppimisympäristöt)

Ryhmä toteuttaa tehtäväänsä tutkimus- ja kehityshankkein, julkaisutoiminnan sekä perus- ja jatkotutkinto-opetuksen keinoin yhteistyössä yritysten, julkishallinnon organisaatioiden ja muiden tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa. Ryhmä toimii myös aktiivisesti ohjelmistoalan kansainvälisten tutkimusverkostojen ja -laitosten kanssa.

Toiminnan vaikuttavuus

Yksikössä suoritettavan tutkimuksen ja kehittämistoiminnan tarpeiden määrittely, tutkimuksen suunnittelu ja prototyyppien pilotointi toteutetaan kiinteässä yhteistyössä hankekumppanien kanssa. Tutkimuksen tarpeiden määrittelijänä sekä tutkimushankkeissa kehitettävien ratkaisujen ensisijaisina pilotoijina ja hyödyntäjinä toimivat alueen yritykset ja julkishallinnon organisaatiot. Hanketoiminnan keskeinen tavoite on kehittää, edistää ja tukea alueella toimivien yritysten ja organisaatioiden (liike)toimintaa ja kilpailukykyä. Hankkeissa kehitettävät ja pilotoitava ratkaisut ovat pääsääntöisesti avoimia ja siten sovellettavissa sekä skaalattavissa vapaasti myös laajemmin. Yksikkö pyrkii hanketoiminnallaan korostamaan yliopistotoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta luomalla yliopiston ja sen sidosryhmien (mm. yksityinen ja julkinen sektori) välille toimivan, tavoitteellisen ja avoimen vuorovaikutuksen ja sen avulla edellytykset vaikuttavuuden toteutumiselle.

Tutkimusryhmän tuotoksia ja tuloksia julkaistaan sekä niistä viestitään säännöllisesti ja kattavasti alan julkaisufoorumeilla, jota tekijää pidetään yliopistojen tutkimustoiminnan keskeisenä tuotosindikaattorina ja vaikuttavuuden tekijänä. Tutkimusryhmän vahvuuksiin kuuluu myös moninainen kansainvälinen tutkimusyhteistyö sekä hankkeissa että julkaisutoiminnassa, jota toimintaa voidaan pitää oleellisina tekijänä tutkimukselta vaadittavan laajan vaikuttavuuden ja näkyvyyden saavuttamisessa.