Hyppää pääsisältöön

Teknologiayritysten modernisointi tekoälyn ja robotiikan avulla (Temotero)

AI (ChatGPT + DALL-3) generated image for futuristic laboratory where researcher and engineering and doing common development

Teknologiayritysten modernisointi tekoälyn ja robotiikan avulla -hankkeessa suunnitellaan ja testataan satakuntalaisten yritysten tarpeisiin vastaava modernisointipalvelu, jossa erityisesti pk-yritykset voivat teettää eri alojen asiantuntijoiden ja/tai asiantuntija-/opiskelijatiimien tekemiä kokeiluja ja Proof of Concept (PoC) -pilotteja.

Logo, joka kertoo että hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.Satakuntaliiton logo

Tausta

Hankkeessa tähdätään Satakunnan yritysten tuotannon ja teknologiapalveluiden modernisointiin tekoälyn ja robotiikan avulla. Hankkeen toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Porin yksikön asiantuntijat RoboAI tutkimus- ja tuotekehityslaboratoriosta. Se keskittyy erityisesti pk-yritysten tarpeisiin, tarjoten kokeiluja ja Proof of Concept -pilotteja.

Tavoite ja tehtävät

Hankeella on seuraavat päätavoitteet:

  1. Suunnitella ja testata modernisointipalvelu, joka vastaa erityisesti satakuntalaisten pk-yritysten tarpeisiin, mahdollistaen asiantuntijoiden ja opiskelijatiimien toteuttamat kokeilut ja PoC-pilotit.
  2. Tunnistaa ja valita automaatiota, robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäviä yrityksiä kokeiluihin, vahvistaen niiden kasvumahdollisuuksia.
  3. Kehittää ja mallintaa modernisointipalvelujen toteutusmahdollisuuksia selkeiksi ja helposti lähestyttäviksi, integroimalla ne osaksi Robocoast EDIHin palveluja.
  4. Vahvistaa RoboAI:n tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen osaamista ja yhteistyötä, hyödyntäen tuloksia laajemmin alueen teknologisen kehittymisen edistämiseksi.

 

Vaikuttavuus

Hankkeen vaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä:

Lyhyen aikavälin vaikutukset:

  1. Pk-yritysten välittömät hyödyt modernisointipalvelujen kautta, kuten parantunut tuotantotehokkuus ja teknologian hyödyntäminen.
  2. Satakuntalaisten yritysten teknologiaosaamisen ja innovaatioiden konkreettinen kehittyminen kokeilujen ja PoC-pilottien myötä.
  3. Vahvistunut yhteistyö ja tietojenvaihto korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä, edistäen välittömästi alueen teknologista osaamista.

Pitkän aikavälin vaikutukset:

  1. Alueellisen kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden kestävä kasvu tekoälyn ja robotiikan soveltamisen ansiosta.
  2. Vahvistunut ekosysteemi, jossa korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset muodostavat toisiaan tukevan verkoston, mikä edistää jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä.
  3. Satakunnan aseman vahvistuminen robotiikan ja automaation keskuksena, mikä voi houkutella lisää investointeja ja uusia yrityksiä alueelle.

Tutkimusrahoitus

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) / Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

Koordinoiva organisaatio

Hankkeen toteuttaa Tampereen yliopiston Porin yksikön SEINTS -tutkimusryhmä (osatoteuttaja) yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun (päätoteuttaja) kanssa.Hanketoteuttajilla on erikseen sovitut roolit ja työpaketit.

Yhteistyötahot

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus: Käytetään keskuksen yhteiskäyttölaboratoriota ja hyödynnetään siellä toimivien korkeakoulujen tutkimusryhmien asiantuntijaosaamista.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilönä toimii tutkimuspäällikkö Jari Soini