Kiemi vähemmällä enemmän
Projekti

Vähemmällä enemmän – Kohti kiinteistöjen energiaminimiä (KIEMI)

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Satakuntaliiton logo
Euroopan unionin lippulogo Euroopan aluekehitysrahasto -tekstillä
Vipuvoimaa EUlta logo

Hankkeen tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta löytämällä kuhunkin käyttötilanteeseen sopiva ”energiaminimi” uusien ja innovatiivisten teknisten ratkaisujen avulla. Hankkeessa keskitytään erityisesti vanhempaan kiinteistökantaan, joka on lämpöenergiatehokkuudeltaan heikompaa, ja jossa on siten suurin energiansäästöpotentiaali. Hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan siirrettäviä ja kustannustehokkaita teknisiä sovelluksia ja menetelmiä, joita hyödyntämällä mahdollistetaan energiansäästö olemassa olevissa vanhoissa kiinteistöissä. Kiinteistön energiatehokkuuden parantumisesta saatavan kustannussäästön lisäksi menetelmien avulla voidaan parantaa asukkaiden ja käyttäjien olosuhdekokemuksia.

Tausta

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen on yksi tulevien vuosien haastavimmista globaaleista tavoitteista. Vähähiilisyys, energiansäästö, ilmastomyönteinen ajattelu ja ekologisesti kestävät valinnat tarvitsevat toteutuakseen uusia ja innovatiivisia palveluita, ratkaisuja ja tuotteita. Yksi suurimmista ja potentiaalisimmista säästökohteista on kiinteistöjen energiankäyttö. Erityisesti vanhempien kiinteistöjen, joiden osuus koko rakennuskannasta on erittäin suuri, energiatehokkuutta on mahdollista parantaa merkittävästi. Nykyteknologiaa innovatiivisesti hyödyntämällä on mahdollista luoda erilaisia ratkaisuja kiinteistöjen energiankulutuksen ja -käytön seurantaan ja havainnointiin, ja lisätä siten tietämystä potentiaalisista energiansäästökohteista vanhemmissa kiinteistöissä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on kehittää älykkäitä, siirrettäviä ja kustannustehokkaita teknisiä järjestelmiä, joita hyödyntämällä mahdollistetaan energiansäästö vanhemmissa kiinteistöissä. Hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan Proof-of-Concept -prototyyppejä ja -järjestelmiä, joiden avulla on mahdollista muodostaa erityyppisiin käyttötilanteisiin sopivia kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia avoimia ja modulaarisia ratkaisuja. Hankkeessa pilotoitavien prototyyppien avulla selvitetään sekä olemassa olevien, että uusien innovatiivisten anturiratkaisujen käyttökelpoisuus aidoissa käyttöympäristöissä, kun pyritään selvittämään kiinteistöjen energiaminimi. Hankkeessa kehitettävien menetelmien avulla voidaan myös kartoittaa energian kokonaiskäyttöä sekä tarjota käyttäjille tietoa heidän omista energiankäyttötottumuksistaan. Hankkeen tulosten avulla saavutetaan kustannussäästöjä vähentämällä energian käyttöä asunnoissa ja rakennusten lämmityksessä, parannetaan asumisviihtyvyyttä ja työskentelyolosuhteita sekä pienennetään kiinteistöjen käytöstä syntyvää hiilijalanjälkeä. Hanke toteutetaan yhteistyössä alueen yritysten ja julkishallinnon toimijoiden kanssa, jotka voivat osallistua hankkeessa toteutettaviin pilottikokeiluihin tarjoamalla kiinteistöjä, laitteita ja välineitä tutkimushankkeen käyttöön.

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR)

Koordinoiva organisaatio

Hankkeen toteuttaa Tampereen yliopiston Porin yksikön SEINTS tutkimusryhmä

Projektin johtaja

Projektiin kuuluvat henkilöt