Kokoustila
Tutkinto-ohjelma

Kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Kokoustila

Osaavaksi myynnin ja kasvun johtajaksi

Kansainvälisen myynnin ja kasvun johtajana olet avainasemassa muuttuvilla liiketoiminnan kentillä.

Ylemmästä kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistut myynnin, myynnin johtamisen ja kehittämisen osaajaksi. Syvennät tietojasi ja taitojasi moderneista liiketoimintaympäristöistä ja globaalin liiketoiminnan kehittämisestä. Osaat tarkastella kriittisesti kansainvälistä myyntiä, ja kehität tutkimuksellista otettasi kehittämistehtävissä.

Opiskeltavia aihealueita ovat asiantuntijamyyntityö, modernit liiketoimintaympäristöt, myynnin ja kasvun johtaminen, asiakasyritysten liiketoiminnan kehittäminen sekä asiantuntijamyynti kansainvälisessä liiketoiminnassa. Ylemmässä tutkinto-ohjelmassa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä painottaen erityisesti tiimioppimista. Yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen ovat olennainen osa oppimistasi.

Valmistuttuasi olet yritysten välisen myynnin asiantuntija, tutkija, muutosagentti, myynnin johtaja ja kehittämisosaaja. Saat valmiudet työskennellä organisaatioiden johdossa, keskijohdossa tai vaativissa myynnin ja kasvun asiantuntijatehtävissä.

Katso Veera Lehtismäen ajatuksia avoimesta vuorovaikutuskulttuurista myyntiorganisaatiossa. (video)

Katso myös opiskelija Henna Niirasen puheenvuoro. (video)

Tutustu Jussi Nurmisen opiskelijatarinaan

Tutkintonimike

Tradenomi (ylempi AMK)

Koulutustyyppi

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

1,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

90 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Osaamistavoitteet

Kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma keskittyy kouluttamaan sinusta kansainvälisen myynnin, myynnin johtamisen ja myynnin kehittämisen osaajan. Koulutus valmistaa sinut toimimaan myynnin tehtävissä niin asiantuntijana, kehittäjänä kuin johtotasollakin.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti suomeksi, mutta suuressa osassa opintoja englannin kieli on läsnä esimerkiksi lähiopetuksessa ja käytettävissä lähdemateriaaleissa.

Koulutuksen sisältö

Kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen koulutuksessa opit modernin myynnin ja myynnin johtamisen lainalaisuudet osana yrityksen kasvua. Opintojesi aikana pääset käyttämään omia vahvuuksiasi ja oma tulevaisuuden urasuunnitelmasi tarkentuu. Myyntiä ja yrityksen kasvun johtamista opiskellaan sekä oman myynnin johtamisen kautta sekä esimiestyön ja johtamisen näkökulmista. Koulutuksen keskeisenä sisältönä on kansainvälisessä myynnissä onnistuminen, sekä myynnin ja kasvun kehittämis- ja johtamisosaaminen. Koulutuksen sisällöt pohjautuvat uusimmille tutkimuksille ja työelämästä nousseille tarpeille.

Koulutuksen syventäviä ammattiopintoja ovat:

 • asiantuntijamyyntityö ja modernit liiketoimintaympäristöt, 10 op
 • myynnin johtaminen ja asiakasyritysten liiketoiminnan kehittäminen, 10 op
 • asiantuntijamyynti kansainvälisessä liiketoiminnassa, 10 op

Katso myös opiskelijan puheenvuoro (video)

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Tutkinto-ohjelmassa ei ole opintosuuntavaihtoehtoja. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS).

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja sinulla on mahdollisuus tehdä opintoja työn ohessa.

Opetusta järjestetään 1,5 vuoden ajan ja pedagogiikka pohjautuu tiimioppimiselle. Tiimioppiminen mahdollistaa sinulle tutkinto-ohjelman aihealueiden syvällisemmän tarkastelun yhdessä opiskelijakollegoidesi, valmentajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Opintosi koostuvat tutkinto-ohjelman kaikille yhteisistä, pakollisista syventävistä ammattiopinnoista (30 op), TAMKin yhteisistä YAMK-opinnoista (10 op: Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5 op ja Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5 op), vapaasti valittavista TAMKin yhteisistä YAMK-opinnoista (10 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (10 op).

Lisäksi opintoihisi kuuluu opinnäytetyö 30 op, jossa toiminta tapahtuu osana omaa tutkimusryhmääsi. Kansainvälisyys on osa syventäviä ammattiopintoja ja lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa vapaasti valittavia opintoja ulkomailla kumppanikorkeakouluissamme.

Syventävissä ammattiopinnoissa osaamisesi syvenee kansainvälisen myynnin ja myynnin sekä kasvun johtamisen että kehittämisen aihealueelta. Muiden opintojen kautta täydennät osaamistasi kehittämistehtäväsi tai ammatillisten erityistarpeidesi mukaisesti.

Syventävät ammattiopinnot sisältävät kolme tai neljä kolmen vuorokauden mittaista lähijaksoa tavallisimmin jossakin Pirkanmaan lähistöllä sijaitsevassa maaseutumatkailukohteessa (omakustanteinen). Oppimisen luonteen takia lähijaksoille osallistuminen on välttämätöntä ja lähijaksojen ajan sinulla onkin mahdollisuus täysipainoisesti keskittyä osaamisesi kehittämiseen. Kansainvälisen myynnin opintoihin kuuluu lisäksi opintomatka Eurooppaan (omakustanteinen), jonka aikana pääset opiskelutiimisi kanssa konkreettisesti harjoittelemaan oppimiasi taitoja.

Syventävien ammattiopintojen lähijaksoilla oppiminen pohjautuu tiimioppimismalliin ja myös sinä pääset antamaan oman osuutesi yhteisen tiedon rakentamiseen. Lähijaksoilla toiminta on vahvasti yhteisöllistä ja perustuu keskinäiseen luottamukseen, joten jokaisen opiskelijan panos on tärkeä parhaan oppimiskokemuksen mahdollistamiseksi.

Tulet opiskelemaan kansainvälistä myyntiä ja myynnin johtamista TAMKissa liiketalouden ja palveluiden yksikössä. Tutkinto-ohjelmassa hyödynnetään uusinta tietoa muun muassa lukemalla ja reflektoimalla laajasti kansainvälistä kirjallisuutta ja digitaalisia lähteitä sekä akateemisia julkaisuja. Lisäksi pääset oppimaan menestyjäyritysten asiantuntijoilta ja opiskelevan ryhmän oman osaamisen kautta. Valmentava ote mahdollistaa opiskelutiimeille juuri niiden ammatillisten erityistarpeiden huomioimisen, joissa kansainvälisen myynnin ja myynnin sekä kasvun johtamisen osaamista halutaan kehittää.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen ja tutkimuksellinen kehittämistehtävä. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti kansainvälisen myynnin tai myynnin ja kasvun johtamisen aihealueilta työskennellen tutkimusryhmän jäsenenä.

Uramahdollisuudet

Opinnot on suunniteltu siten, että opiskelijat sijoittuvat opintojen jälkeen kansainvälisen myynnin tai myynnin johtamisen tehtäviin tai yrittäjiksi tietointensiivisille aloille. Tutkinto mahdollistaa myös monia muita myynnin, myynnin ja kasvun johtamisen asiantuntijan urapolkuja.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin sekä muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys on osana syventäviä ammattiopintoja ja lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa vapaasti valittavia opintoja ulkomailla kumppanikorkeakouluissa. Toiminta tutkimusryhmän jäsenenä mahdollistaa sinulle myös osallistumisen alan kansainvälisiin seminaari- ja konferenssitapahtumiin. Suuri osa kirjallisuudesta on englanninkielistä ja lisäksi koulutuksessa tehdään omakustanteinen 2 - 3 yrityksen kansainvälisen myynnin kehittämisen opintomatka. Muita suositeltavia keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista opintojen aikana ovat kieliopinnot, kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet sekä projektit.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen tutkinto-ohjelmassa opiskelelet yhdessä eri aloilta korkeakoulututkinnon suorittaniden opiskelijoiden kanssa. Tämä mahdollistaa sinulle opiskelun moniammatillisissa tiimeissä ja uudenlaisia näkökulmia hahmottaa myyntiä ja myynnin johtamista eri toimialoilla. Koulutukseen osallistuu TAMKin valmentajien lisäksi yrityksistä vierailijaluennoitsijoita eri aloilta ja eri rooleista. Voit suorittaa myös muiden TAMKin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien kanssa moniammatillisia opintoja.

Liiketalouden tutkintokoulutuksen neuvottelukuntaan kuuluu työelämän edustajia, mikä varmistaa työelämän tarpeiden huomioimisen koulutuksessa. Lisäksi myös valmentajilla on akateemisen osaamisen lisäksi kokemusta tutkinto-ohjelman osaamisalueilta.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti. Ristiinopiskelupalvelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Tutkimuksen painopisteet

Opinnäytetyösi sisältö tulee palvelemaan kansainvälisen myynnin ja myynnin sekä kasvun johtamiseen liittyviä työelämän tarpeita, joskin työn painotus riippuu osittain yhteistyöorganisaatiosi strategisista tavoitteista. Tutkimuksellisten oppimistehtävien painopisteinä ovat työelämästä nousevat kehittämistarpeet ja TAMKin strategiset painoalat kuten Älykkäät koneet ja laitteet, Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudet toimintamallit sekä Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista.  Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä vastuuopettaja Pia Hautamäkeen, pia.hautamaki(at)tuni.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Pohjakoulutusvaatimuksena on korkeakoulututkinto. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun pisteiden perusteella. 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on korkeakoulututkinto. Tutkinto voi olla ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta.

Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos et ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Jos haet Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla, sinun on toimitettava kopio haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun toimitettava lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen tulee olla alalta, jolle on hakemassa tai alalta jolta korkeakoulututkinto on ja sen tulee olla hankittu kevään haussa 31.7.2019 mennessä.

Hakijat, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto korkeakoulututkinnon lisäksi

Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kyseisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja sen on oltava alalta, jolle on hakemassa tai alalta jolta korkeakoulututkinto on.

Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakijapalveluihin viimeistään 8.7.2019 kello 15.00.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 23 opiskelijaa.

Valintaperusteet

Hakukohde ja aloituspaikat

Hakukohde

Aloituspaikat

Tradenomi (ylempi AMK), Kansainvälinen myynti ja myynnin johtaminen

23

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun pisteiden perusteella seuraavasti:

Ennakkotehtävä 50 pistettä
Ryhmähaastattelu 50 pistettä
Yhteensä  100 pistettä

Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 15 pistettä, jotta sinut voidaan kutsua valintakokeeseen. Sinun on saatava haastattelusta vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla hyväksytyksi koulutukseen.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. haastattelun pisteet
 3. ennakkotehtävän pisteet
 4. arvonta

Työkokemus

Hakukelpoisuusvaatimuksissa kerrotun pohjakoulutuksen lisäksi sinullla tulee olla 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen kevään haussa 31.7.2019 mennessä. 

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Työkokemus lasketaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voit saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja tulee olla alalta, jolle olet hakemassa tai alalta, jolta korkeakoulututkintosi on.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL- vakuutettu (YEL = yrittäjäeläkevakuutus, MYEL = viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. 

Valintakoe

Ryhmähaastattelut pidetään 20.-21.5. ja 27.5.2019. Hakijalle valintakoe on yksipäiväinen.

Valintakokeesta voit saada enintään 50 pistettä. Sinun on saatava haastattelusta vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla hyväksytyksi koulutukseen.

Ennakkotehtävässä ja haastattelussa painotetaan hakijoita, joilla on myynnin kokemusta tai hakijoita, jotka ovat suuntautumasta työtehtävissään myyntiin. Hakijoilla pitäisi myös olla mahdollisuus jalkauttaa uutta kansainvälisestä myynnistä oppimaansa käytäntöön.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyö

TAMK ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä tulee palauttaa yhteishaun hakemukselle ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Ennakkotehtävästä on mahdollista saada enimmillään 50 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 15 pistettä, jotta sinut voidaan kutsua valintakokeeseen.

1) Kirjoita enintään kahden (2) sivun kuvaus kehittämistehtävästäsi/opinnäytetyöstäsi.

Kehittämistehtävän/opinnäytetyön tavoitteena tulee olla oman yrityksen, työnantajan tai työelämän myynnin tai myynnin johtamisen kehittäminen mieluiten kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä. Lisäksi kehittämistyön tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Kuvauksessa vaadittavat kohdat:

 • Kehittämistehtävän nimi
 • Miksi kehittämistehtävä tehdään (ja mahdollinen toimeksiantaja)?
 • Mitä kehittämistehtävänä tehdään?
 • Miten kehittämistehtävä toteutetaan (toteutussuunnitelma: vaiheet, aikataulu, resurssit) ja miten aiot viedä kehitettävät asiat käytäntöön?

2) Lisäksi lue kehittämistehtävääsi sopiva vapaavalintainen Harvard Business Review:n artikkeli verkkosivustolta ja pohdi lukemasi artikkelin pohjalta omaa kehittämistehtävääsi sekä aihealuettasi, joka luetun pohjalta mielestäsi vaatii eniten kehittämistä kansainvälistä myynnin tekemistä ajatellen. Kirjoita aiheesta enintään yhden sivun laajuinen essee.

Ohjeet ennakkotehtävän palauttamiseen

Palauta enintään kahden sivun mittainen kuvaus kehittämistehtävästäsi/opinnäytetyöstäsi ja enintään yhden sivun laajuinen esseesi pohjautuen vapaavalintaiseen Harvard Business Review:n artikkeliin yhtenä pdf-muotoisena tiedostona osana yhteishaun hakemusta 10.4.2018 kello 15.00 mennessä. Lisää ennakkotehtävätiedostoon myös henkilötietosi (nimi ja syntymäaika).

Vain määräaikaan mennessä tulleet ennakkotehtävät hyväksytään.

Kutsu haastatteluun

Haastatteluun kutsutaan 80 parasta hakijaa ennakkotehtävän pisteiden perusteella. Ennakkotehtävästä tulee saada vähintään 15 pistettä, jotta sinut voidaan kutsua valintakokeeseen. Valintakoekutsut lähetään noin viikko ennen valintakoetta sähköpostitse.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet maisteri- ja YAMK-ohjelmiin.

Liitteet

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä tulee palauttaa ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 10.4.2019 kello 15.00 mennessä.

Hakemusliitteet

Seuraavien todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakemukselle 10.4.2019 kello 15.00:

 • ulkomailla suoritettu tutkinto (todistuskopiot käännöksineen)
 • pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella)

Muilla suomalaisilla tutkinnoilla (esim. suomalainen korkeakoulututkinto) hakevien ei tarvitse toimittaa todistuskopioita hakuaikana, vaan todistukset tarkistetaan vasta opiskelupaikan saaneilta.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.