Tulokset (10)

Tenttijän ohjeet

Yliopisto

Yleiset tenttijän ohjeet

Tenteissä noudatetaan Tampereen yliopiston arviointiohjetta, jota nämä ohjeet täydentävät. Opetukseen liittyvä tentti voidaan toteuttaa keskitetysti järjestetyssä arviointitilaisuudessa, sähköisenä näyttönä tai muussa arviointitilaisuudessa. Opetukseen liittyvästä tentistä pitää antaa uusimismahdollisuus.

Ilmoittautumiseen liittyvät tenttikerrat

Opiskelija voi ilmoittautua saman opintojakson tenttiin enintään kolme kertaa riippumatta siitä ovatko aiemmat tenttisuoritukset hyväksyttyjä vai hylättyjä. Opintojakson toteutukselle uudelleen ilmoittautumalla ei saa automaattisesti lisää tenttikertoja. Mikäli tenttikertoja ei ole enää jäljellä, tulee opiskelijan henkilökohtaisesti hyvissä ajoin ottaa yhteyttä opintojaksosta vastaavaan opettajaan mahdollisen tenttioikeuden saamiseksi. Opettaja käy opiskelijan kanssa ohjauskeskustelun, jonka perusteella joko myöntää tenttikerran tai ohjaa opiskelijan osallistumaan uudelleen toteutukselle.

Opiskelijalla ei ole oikeutta kaikkiin järjestettyihin (kahteen tai kolmeen) tenttiin, jos hän ei käytä kaikkia järjestettyjä tenttimismahdollisuuksia hyväkseen. Päällekkäisiä tenttejä ei katsota perusteeksi lisätenttimismahdollisuuksien järjestämiselle. Opiskelijalle turvataan tällä tavoin vähintään yksi tenttimismahdollisuus, jonka hän päällekkäisyyksistä huolimatta pystyy käyttämään.

Opettaja päättää opiskelijoille tarjottavien sähköisten näyttöjen suorituskertojen määrän, suoritusperiodin ja näytön keston. (Arviointiohje §18)

Tentti-ilmoittautuminen ja jälki-ilmoittautuminen

Tenttiin ilmoittautuminen on pakollista ja se pitää tehdä vähintään viikko (7 vuorokautta) ennen tenttitilaisuutta sähköisen ilmoittautumistyökalun kautta. Tentti-ilmoittautuminen aukeaa kuukausi ennen tentin ajankohtaa. Tentti-ilmoittautumisen peruminen on tehtävä viimeistään edellisenä päivänä ennen tenttiä sähköisen ilmoittautumistyökalun kautta. Tenttiin ilmoittautumattomien papereita ei tarkisteta.

Opiskelija voi ilmoittautua ainoastaan yhteen samanaikaiseen opintosuorituksen arviointiin kerrallaan. Perumatta jätetty ilmoittautuminen lasketaan käytetyksi tenttikerraksi. Ilmoittautuminen voidaan perua myöhemmin ja tenttikerta palauttaa arviointitilaisuuden järjestäjän toimesta opiskelijan käyttöön sairaustapauksessa lääkärintodistuksen perusteella tai muusta perustellusta syystä luotettavan selvityksen perusteella.

Opiskelija voi perustellusta syystä jälki-ilmoittautua sellaisen opintojakson tenttiin, josta hänellä ei ole vielä suoritusta. Opintojakson tulee kuulua opiskelijan tutkintoon ja olla sisällytetty HOPSiin. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi sairastuminen.

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista vain, jos tentti järjestetään ja tenttisalissa on tilaa. Jälki-ilmoittautuminen tehdään henkilökohtaisesti tenttipalveluiden kautta viimeistään tenttiä edeltävän työpäivän aikana. Ota yhteyttä tenttipalvelut.tau@tuni.fi ja liitä mukaan viimeisin HOPS.

Tenttitilaisuudessa noudatettavat säännöt 

Arviointitilaisuudet alkavat tasatunnein valvojan ilmoituksesta. Sallittu poistumisaika sekä päättymisaika lasketaan tästä ajankohdasta. Arviointitilaisuuteen osallistuja saa poistua tilaisuudesta aikaisintaan 30 minuutin kuluttua sen alkamisesta. Tänä aikana tilaisuuteen voi vielä saapua muita häiritsemättä.  

Sali täytetään valvojan ohjeistuksen mukaisesti. Papereihin saa koskea vasta, kun valvoja antaa luvan aloittamiseen. Salissa kiertää nimilista, johon opiskelija merkitsee nimensä tai opiskelijanumeronsa sekä suoritettavan opintojakson tunnuksen tai nimen.

Arviointitilaisuudessa saa olla mukana kirjoitusvälineet (kyniä, kumi, viivain, teroitin). Opiskelijalla tulee olla mukana tunnistettava kuvallinen henkilöllisyystodistus (mieluiten opiskelijakortti). Tilaisuudessa ei saa käyttää sähköisiä laitteita (esim. laskin, puhelin, älyranneke) tai muuta materiaalia (esim. sanakirja) ellei toisin mainita. Kysymyspaperissa mainittuja ja valvojan erikseen ilmoittamia ohjeita on noudatettava. Suorituksen aikana ei saa lainata toisen opiskelijan tavaroita eikä olla missään kanssakäymisessä muiden opiskelijoiden kanssa.  

Muut tavarat (takki, laukku yms.) jätetään salin seinustoille tai muulle paikalle. Puhelimien tulee olla suljettuina tai lentotilassa. Muiden eväiden kuin etiketittömän juomapullon tuominen tilaisuuteen sallitaan vain lääkärintodistuksella osoitettavista terveydellisistä syistä. Järjestelystä sovitaan etukäteen arviointitilaisuuden järjestäjän kanssa.  

Arviointitilaisuuteen osallistuja saa tarvittavat kysymys- ja vastauspaperit arviointitilaisuudessa. Osallistuja kirjoittaa jokaiseen erilliseen vastauspaperiinsa nimensä, opiskelijanumeronsa ja opintojaksotunnuksen. Nimettömiä papereita ei tarkasteta. Osallistujan on poistuessaan palautettava kaikki paperit, ellei toisin mainita.

Opiskelijalla on mahdollisuus käydä vessassa tilaisuuden aikana valvojan saattamana.

Tentin arvostelu

Opettajan on arvosteltava opiskelijan opintosuoritus 21 päivän kuluessa suorituksesta. Mikäli tenttituloksia ei tentistä määräajan kuluttua näy, kannattaa opiskelijan lähettää asiasta viesti osoitteeseen suoritukset.tau@tuni.fi. Viestiin tulee sisällyttää kurssin tiedot (kurssikoodi, kurssin nimi, vastuuopettaja).    

 

Tenttiin ilmoittautuminen

Hervannan kampuksella

Tekniikan alalla tenttiin ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen peruminen tapahtuu POPissa:

  • Omat opinnot > Tentit -välilehdellä, jossa voi hakea tenttejä opintojakson nimellä, tunnuksella tai niiden osalla tai
  • Omat opinnot > Opinnot -välilehdellä, mikäli opiskelijalla on ilmoittautuminen ko. opintojakson toteutuskerralle tai
  • Opas ja Ilmoittautuminen -välilehden kautta


Viime lukuvuoden rästitentit löytyvät kuluvan lukuvuoden vastaavan opintojakson kuvaussivulta.

Huom! Tenttiin ilmoittautuminen ei ole mahdollista eikä Ilmoittaudu -linkkiä näy, jos

  • olet jo käyttänyt opintojakson kaikki kolme tenttikertaa
  • olet ilmoittautunut toiseen samaan kellonaikaan pidettävään tenttiin
  • tenttiin ilmoittautuminen ei ole vielä auki
  • sinulla ei ole opinto-oikeutta opintojaksolle (avoimen yliopiston opiskelijat)
  • et ole ilmoittautunut läsnä olevaksi lukukaudelle.

Keskustan ja Kaupin kampuksilla

Keskustan ja Kaupin kampuksien tenttiin ilmoittaudutaan NettiOpsussa (tutkinto-opiskelijat) ja NettiRekassa (avoimen yliopiston opiskelijat). Tentti-ilmoittautuminen löytyy Opiskelijan työpöydän Työkaluista, kohdan Ilmoittautuminen alta. Ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse (tenttipalvelut.tau@tuni.fi). 

Luotu
29-01-2019
Päivitetty
17-02-2020