Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

SORA-menettelyohjeistus​

 Tampereen yliopistossa SORA-aloja ovat: logopedia, lääketiede, psykologia, psykoterapeuttikoulutus, sosiaalityö ja kasvatusalalla opettajankoulutus. Yliopistolain  SORA-pykälissä säädetään opiskelijaksi ottamisesta, opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, rikostaustaotteen toimittamisesta, huumausainetestaukseen velvoittamisesta sekä kurinpidosta.

Opiskelijavalinta

Opiskelijaksi hakeville annetaan tietoa siitä, minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edellytyksiä opintoihin liittyy (YOL 37 a §). Tässä tarkoituksessa on valtakunnallisessa Opintopolussa yleinen informaatio opiskelijaksi ottamisen rajoituksista.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin poistaa esimerkiksi erityisjärjestelyin

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttaminen on säädetty yksityiskohtaisesti yliopistolaissa. SORA-pykälissä on  määritelty perusteet millaisissa tapauksissa yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden (ks. YOL 43 a §, 43 b § ja 43 c §) Kaikissa tapauksissa ennen peruutuspäätöksen tekemistä yliopiston on selvitettävä yhdessä opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Opiskelija voidaan suostumuksellaan siirtää yliopiston sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää. Päätökseen opinto-oikeuden peruuttamisesta tekee yliopiston hallitus.

Rikostaustaotteen toimittaminen opintojen aikana

Yliopistolain SORA-pykälät tulee sovellettavaksi opintojen aikana erityisesti käytännön opetuksen ja harjoittelujaksojen yhteydessä, lääketieteen koulutuksessa ohjatussa opetuksessa sekä psykoterapeuttikoulutuksessa.

 Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksyttyjä SORA-alojen opiskelijoita voidaan pyytää toimittamaan nähtäväksi rikostaustasote tiedekunnan ohjeiden mukaisesti. Otetta pyydetään niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä. Otetta pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Lisätietoja saa tiedekunnan opintopalveluista.

Huumausainetestaus

Todistusta huumausainetestistä voidaan vaatia kaikkien alojen yliopisto-opiskelijoilta, ei vain niiltä, joita koskee SORA-pykälien soveltuvuusarviointi. Yliopisto voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos testaaminen on välttämätöntä toimintakyvyn selvittämiseksi. Edellytyksenä testaukselle on, että yliopistolaissa määritellyt lisäehdot täyttyvät (Yliopistolaki 43 d §). Yliopiston opiskelijoiden päihdeohjelmassa on kuvattu kyseiset huumausainetestauksen lisäehdot ja testauksen toteuttamisen prosessi vastuutahoineen.

Kurinpito

Korkeakoulun järjestyssäännöissä todetaan yhteisön jäsenillä olevan oikeus turvalliseen, yhdenvertaiseen sekä tasa-arvoiseen opiskelu- ja työympäristöön. Säännöissä on yliopistolain edellyttämät ohjeet häiriötilanteissa toimimiseen.

SORA-pykälät yliopistolaissa:

 • Esteettömyys ja opiskelijaksi ottamisen edellytykset (YOL 37 a §),
 • Opiskelijavalintaan liittyvä tiedonsaanti (YOL 37 b §),
 • Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (YOL 41 a §),
 • Opiskeluoikeuden peruuttaminen (YOL 43 a §),
 • Opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvä tiedonsaanti (YOL 43 b §),
 • Opiskeluoikeuden palauttaminen (YOL 43 c §),
 • Huumausainetestaus (YOL 43 d §),
 • Opiskelijan kurinpito (YOL 45 §; ei uusi, mutta muutoksia),
 • Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista koskevassa asiassa ja kurinpitoasiassa (YOL 45 a§)
 • Arkaluonteisten tietojen käsittely (YOL 45 b §),
 • Muutoksenhaku yliopiston päätökseen (YOL 83 §),
 • Opiskeluoikeuden peruuttamista ja kurinpitoa koskevan päätöksen täytäntöönpano (YOL 85 §) sekä
 • Tietojensaantioikeus (YOL 90 a §).

SORA:an kytkeytyviä yliopiston ohjeita ja päätöksiä

SORA:an liittyvä muu lainsäädäntö ja ohjeistus

 

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 21.2.2024