Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Täydentävien opintojen linjaukset

TAU/2693/501/2020
29.6.2020

Tampereen yliopiston tutkintosäännön (18 § 3 mom.) nojalla koulutuksen vararehtori on päättänyt täydentävien opintojen linjauksista Tampereen yliopistossa. Ohje on voimassa 1.8.2021 alkaen.

Päätös ja sen liite ovat ladattavissa pdf-muodossa:

Koulutuksen vararehtorin päätös 29.6.2020 TAU/2693/501/2020 (linkki toimii kampusverkossa ja VPN-yhteydellä) ja liite:

Täydentävien opintojen linjaukset Tampereen yliopistossa 1.8.2021 alkaen

Ohjeen tarkoitus

Täydentävien opintojen linjaukset on Tampereen yliopiston tutkintosääntöä sekä koulutuksen vararehtorin päätöstä Opiskeluoikeuden muutoksen periaatteet – siirtyminen suoraan ylempään korkeakoulututkintoon (TAU/518/501/2019; ks. sivua Siirtyminen suoraan ylempään korkeakoulututkintoon) täsmentävä ohje.

Linjausten tarkoituksena on 

 1. kuvata yliopistolain ja Tampereen yliopiston tutkintosäännön mukaisten täydentävien opintojen pykälien soveltamismenettelyt Tampereen yliopistossa, ja
 2. ohjeistaa opetussuunnitelmien laadintaa sekä tukea opetus- ja tutkimushenkilöstön, tukipalveluhenkilöstön sekä muiden opintojen ohjauksen parissa toimivien työtä täydentävien opintojen  käytännöissä. 

Linjauksen taustalla on myös opetus- ja kulttuuriministeriön ja Tampereen yliopiston välinen sopimus vuosille 2019–2020, jonka mukaan  korkeakoulut luopuvat pääsääntöisesti siltaopinnoista.

Tiedekunnat voivat antaa näitä linjauksia täsmentäviä ohjeita.

Säädöstausta ja soveltamisala

Yliopistolain mukaan:

Yliopisto voi edellyttää, että [...] ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opintoja  edellyttävän määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi (YoL 558/2009, 37.4 §).

Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi (YoL 558/2009, 37.6 §).

Tampereen yliopiston tutkintosäännön mukaan:

Tiedekunta voi edellyttää ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otetun henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi (TAU TS 18.3 §).

Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi (TAU TS 20.2 §).

Linjauksia sovelletaan Tampereen yliopistossa otettaessa opiskelijoita ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja tieteelliseen tai taiteelliseen  jatkotutkintoon johtaviin opintoihin.  

Lisäksi linjauksia sovelletaan tapauksissa, joissa opiskelijan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskeluoikeutta muutetaan aiemmin  suoritetun tutkinnon perusteella siten, että opiskelija siirtyy suorittamaan pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa (ns. siirto suoraan maisteriin). Aiemmin  suoritettu tutkinto rinnastetaan valinnan perusteena olleeseen tutkintoon, jolloin sovelletaan samoja menettelyjä kuin suoraan ylempää korkeakoulututkintoa  suorittamaan otettaessa. Opiskeluoikeuden muutosta koskevat siten seuraavat periaatteet: 

 • Jos opiskelijalla on jo soveltuva pohjatutkinto ja mahdollinen muu osaaminen, joiden perusteella hän olisi voinut tulla valituksi varsinaisessa  opiskelijavalinnassa suoraan ylempään korkeakoulututkintoon, voidaan opiskelijan opiskeluoikeutta hakemuksesta muuttaa ja siirtää hänet suorittamaan  pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa.
 • Jos taas opiskelijalla on eri alan pohjatutkinto eikä hän olisi voinut sen perusteella tulla valituksi varsinaisessa opiskelijavalinnassa suoraan ylempään korkeakoulututkintoon, ei opiskelijaa voida siirtää suorittamaan pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa. Opiskelija suorittaa tällöin alkuperäisen opiskeluoikeutensa mukaisesti ensin kandidaatin tutkinnon. Kandidaatin tutkintoon voidaan lukea hyväksi opintoja aiemmasta tutkinnosta opintojen hyväksilukuohjeiden mukaisesti.   

Tarkennuksia

Alempaan korkeakoulututkintoon tai lääketieteen lisensiaatin tutkintoon opiskelijaksi otettavilta ei voi edellyttää täydentäviä opintoja.

Tiedekunnilla ei ole velvollisuutta arvioida potentiaalisen opiskelijan tai hakijan osaamista ja mahdollisia täydentäviä opintoja ennen opiskelijavalintaa.  Potentiaaliset hakijat voivat arvioida omaa osaamistaan osaamisperustaisten opetussuunnitelmien ja valintaperusteiden avulla.

Täydentävien opintojen käsite

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan tässä linjauksessa niitä erikseen ja tapauskohtaisesti määriteltyjä opintoja, joita opiskelijaksi otetun edellytetään suorittavan  tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa opintojaksotasolla yksilöityjen opintojen lisäksi, jotta opiskelija saavuttaa koulutuksessa tarvittavat valmiudet sekä  tutkintoon valmistumiseen edellytettävän osaamisen. Tässä täydentävien opintojen käsite kattaa ns. siltaopinnot.

Täydentävien opintojen periaatteet ylemmissä korkeakoulututkinnoissa

Tampereen yliopistossa suoraan ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otetulta voidaan edellyttää täydentävinä opintoina sellaisia  opintoja, joilla varmistetaan se osaaminen, joka opiskelijalla tulee olla edetäkseen ylemmän korkeakoulututkinnon opinnoissa. Täydentäviä opintoja koskevat  seuraavat periaatteet:

 • Täydentävien opintojen laajuus voi olla enintään 60 op. Täydentävien opintojen tulee kuitenkin olla laajuudeltaan niin suppeat kuin mahdollista.  
  • Mikäli täydentävien opintojen määrä ylittäisi 60 op, hakija ohjataan täydentämään osaamistaan esimerkiksi avoimilla yliopisto-opinnoilla tai hakemaan alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta.   
 • Täydentävät opinnot sisällytetään suoritettavaan tutkintoon ja niiden tulee pääsääntöisesti mahtua tutkinnon minimilaajuuteen. Jos minimilaajuus ylittyy, tulee hakijan saada siitä tieto opiskelijavalinnan yhteydessä.  
 • Täydentävien opintojen tulee olla perusteltuja, jotta opiskelijan tutkinnon suorittamista ei turhaan hidasteta ja jotta opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkinto tavoiteajassa.
 • Täydentävien opintojen suorittaminen suunnitellaan osaksi opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa vapaasti valittaviin opintoihin.
 • Tutkinnon ulkopuolelle jätettävistä täydentävistä opinnoista luovutaan. Sellaisia täydentäviä opintoja, joita ei sisällytetä tutkintoon, ei siis saa edellyttää.

Täydentävien opintojen periaatteet jatkotutkinnoissa

Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. 

 • Täydentävien opintojen laajuus voi olla enintään 60 op.
  • Mikäli täydentävien opintojen määrä ylittäisi 60 op, hakija ohjataan täydentämään osaamistaan esimerkiksi avoimilla yliopisto-opinnoilla tai hakemaan ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta.  
 • Täydentävien opintojen suorittaminen suunnitellaan osana opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.
  •  Jatko-opiskeluoikeutta haettaessa hakija laatii tarvittaessa ehdotetun vastuuohjaajan kanssa henkilökohtaisen suunnitelman täydentävistä opinnoista ja toimittaa sen tohtoriohjelmalle käsiteltäväksi hakemuksen yhteydessä.  
 • Täydentävät opinnot sisällytetään pääsääntöisesti tutkintoon.

Täydentävät opinnot ja opetussuunnitelma

Yksilöidyt täydentävät opinnot suunnitellaan osana opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ja ylemmässä korkeakoulututkinnossa osaksi tutkinnon  vapaavalintaisia opintoja. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman rakenteessa näitä henkilökohtaisia täydentäviä opintoja ei lähtökohtaisesti ole. Tyypillisistä  täydentävistä opinnoista voidaan kuitenkin kertoa kuvausteksteissä.

Mikäli kaikki tietyn koulutus- tai osaamistaustan opiskelijat suorittavat aina samat opinnot edetäkseen opinnoissaan ja saavuttaakseen riittävän osaamisen  tutkinnon suorittamiseksi, tulee nämä opinnot sisällyttää tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Tällöin ei ole kyse täydentävistä opinnoista vaan aidosti  esimerkiksi tutkinto-ohjelman yhteisiin opintoihin tai syventäviin opintoihin kuuluvista opinnoista. Opetussuunnitelmassa kuvataan ohjelmassa edellytetyt opinnot opiskelijan koulutustaustan mukaisesti luomalla erilliset opintokokonaisuudet eri kohderyhmille (esimerkiksi taustatutkinnon Tampereen yliopistossa /  ammattikorkeakoulussa / Suomessa / ulkomailla suorittaneet opiskelijat) keskenään vaihtoehtoisina opintoina tai opintokokonaisuuksina (ei opintosuuntina). Se, mitkä keskenään vaihtoehtoisista opetussuunnitelman mukaisista opinnosta tai opintokokonaisuuksista tietty opiskelija suorittaa, suunnitellaan osana  opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Tutkinto-ohjelmien tulee huolehtia ohjelmalle tarkoituksenmukaisella tavalla siitä, että ohjelmaan hyväksyttyjen opiskelijoiden erilaisten koulutustaustojen  aiheuttamat erot osaamisen lähtötasossa huomioidaan ja tarvittavaa täydentävää opetusta ja tukea on saatavilla. 

Voimaantulo

Linjaukset astuvat voimaan 1.8.2021. Linjauksia voi soveltaa opiskelijan eduksi jo aiemmin.

Lähteet ja lisätietoja

Yliopistolaki (558/2009). Finlex. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558. Luettu 25.6.2020

Tampereen yliopiston tutkintosääntö (voimaan 1.8.2020). https://intra.tuni.fi/handbook?page=2264  

Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen rakennetta ja sisältöjä koskevat periaatteet 1.8.2019 alkaen.

Tekniikan alan perustutkinto-ohjelmien rakennetta ja sisältöjä koskevat periaatteet

Tutkintorakenteet Tampereen yliopistossa 1.8.2019 alkaen

Englanninkielisten perustutkintojen rakennetta ja sisältöä koskevat periaatteet (hyväksytty konsistorissa 14.4.2020.

Opiskeluoikeuden muutoksen periaatteet – siirtyminen suoraan ylempään korkeakoulututkintoon

 

Lisätietoja näiden linjausten soveltamisesta:
koulutuksen.kehittaminen.tau [at] tuni.fi

Julkaistu: 6.5.2021
Päivitetty: 27.10.2023