Hyppää pääsisältöön

Eeva Niskavaara: Talouden rooli johtamisessa

Julkaistu 2.12.2019
,
päivitetty 2.8.2023
Tampereen yliopisto
”Mitä ei voi mitata, sitä ei voi johtaa” on paljon käytetty sanonta yrityksissä, joissa määrätietoisesti etsitään keinoja menestyksekkään liiketoiminnan aikaansaamiseksi. Yritystä halutaan johtaa tosiasioiden pohjalta eikä sormituntumalla. Taloudella on tärkeä rooli tuottaessaan johtamisen tueksi sekä strategista että operatiivista tietoa kaikille organisaatiotasoille. ”What gets measured, gets done!”

Johtamisen keskeiset elementit

Talouden roolia voidaan tarkastella johtamisen keskeisten elementtien kannalta seuraavasti:

  1. Strategia: Pitkän tähtäimen strategiset tavoitteet määritellään kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnusluvuilla.
  2. Organisaatio: Talouden vastuut tulee selkeästi määritellä, olkoon yrityksessä linja-, matriisi- tai prosessiorganisaatio, siis ovatko yksiköt/osastot tulos- tai kustannusvastuussa.
  3. Järjestelmät: Talouden järjestelmät ovat keskeinen osa yrityksen ohjausjärjestelmää eli suunnittelua ja seurantaa.
  4. Henkilöstö: Koko henkilöstön tulee ymmärtää talouden perusasiat eli esimerkiksi miksi yrityksen tulee tuottaa voittoa. Päätöksentekijöiden ja avainhenkilöiden tulee ymmärtää syvällisemmin talouden logiikkaa, jotta he osaavat tehdä hyviä päätöksiä.
  5. Johtamistapa: Avoimuus ja kommunikointi edellyttävät, että myös talouden tilasta ja tavoitteista keskustellaan, sekä tuloksista informoidaan jatkuvasti ja ymmärrettävästi. Palkitsemisjärjestelmien mittarit ovat usein talouden tunnuslukuja.
  6. Kulttuuri ja arvot: Parhaimmillaan talous tukee ja innostaa henkilöstöä saavuttamaan yritykselle yhteisesti määritellyt ja hyväksytyt tavoitteet.

Talouden ymmärtäminen hyvien päätöksien perustana

Talouden suunnittelussa ja seurannassa jokaisen esimiehen ja avainhenkilön tulee hallita talouden peruslainalaisuudet ja käsitteet, jotta hän osaa tehdä hyviä päätöksiä. Hänen tulee hallita myös tietyt talouden yleiset tunnusluvut, joita kirjassani Yritystaloutta esimiehille kutsun ”esimiehen työkalupakiksi”. On ymmärrettävä paitsi oman yksikön tai vastuualueen keskeiset talouteen vaikuttavat elementit myös koko yrityksen näkökulma eli niin sanottu helikopterinäkökulma. Tulee ymmärtää miten oman vastuualueen tai yksikön tulokset vaikuttavat loppujen lopuksi koko yrityksen avainlukuihin.

Parhaat tulokset tulee ottamalla kaikki näkökulmat huomioon

Parhaat päätökset eivät kuitenkaan synny vain taloudellisen tiedon avulla, vaan esimiehen työkalupakkiin tarvitaan tasapainoisesti myös ei-talousmittareita kuten tietoa asiakastyytyväisyydestä, prosessien tehokkuudesta, henkilöstön tyytyväisyydestä ja osaamisesta jne.

Tuloskortti eli BSC-mittaristo (Balanced Scorecard) on erinomainen johtamisen työkalu, joka huomioi kaikki näkökulmat. Taloudellinen tulos on seuraamus siitä, miten muut liiketoiminnan elementit ovat hallinnassa.

Eeva Niskavaara

Kirjoittaja Eeva Niskavaara on talousneuvos ja yrittäjä, joka on tehnyt talousasioiden konsultointia ja liikkeenjohdon valmennusta jo vuosikymmenten ajan. Hän toimii myös asiantuntijana Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA:ssa.