Hyppää pääsisältöön

Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWell)

Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWell) on ikääntyvän väestön hyvinvointiin keskittyvä hanke. Siinä tarkastellaan ikääntyvien ihmisten omia toiveita, tarpeita ja tekoja oman hyvinvointinsa ja vanhuusiän hyvän elämän turvaamiseksi sekä toimitaan tiiviissä yhteistyössä muiden hankkeiden, järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Tausta

Tutkimusaineistoa kerätään ryhmäkeskusteluilla ja yksilöhaastatteluilla. Niissä kartoitetaan, millaisia näkemyksiä eri elämäntilanteissa elävillä ikääntyvillä ihmisillä on hyvinvoinnista. Lisäksi toteutetaan postikysely, jonka avulla saadaan tietoa keskusteluissa ja haastatteluissa esiin tulleiden hyvinvoinnin osatekijöiden yleistettävyydestä laajemmin ikääntyvään väestöön. Tuloksia raportoidaan suomen- ja englanninkielisissä yleistajuisissa sekä tieteellisissä julkaisuissa ja hankkeessa toteutetaan myös väitöskirjatutkimus. Tutkimusryhmään kuuluvat professori Marja Jylhä, dosentti Outi Jolanki, tutkijatohtori Jari Pirhonen ja tutkimusavustaja ja väitöskirjatutkija Katariina Tuominen.

Tavoite ja tehtävät

Jo nyt viidesosa ja vuosikymmenen kuluttua lähes neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Tästä huolimatta vain vähän keskustelua on syntynyt vanhenemisen vaikutuksista koko yhteiskuntaan sekä siitä, miten luodaan yhteiskunta, joka tukee kaikenikäisten kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Puhe vanhojen ihmisten sosiaalisesta hyvinvoinnista ja elämänlaadusta on tärkeää, sillä vanhojen ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin voi nähdä koko Suomen hyvinvoinnin kannalta keskeisenä kysymyksenä.  

Hankkeen tavoitteena on tuottaa sosiaalisesta hyvinvoinnista uutta tietoa, jota kunnat, järjestöt, ikääntyvät ihmiset itse ja muut toimijat voivat käyttää ikäihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Lisäksi haluamme herättää keskustelua sosiaalisen hyvinvoinnin eri merkityksistä ja tuoda esiin vanhuuden moninaisuutta ja ikäihmisten erilaisia elämäntilanteita. Tavoitteena onkin luoda luotettavampaa ja realistisempaa kuvaa ikäihmisten sosiaalisesta hyvinvoinnista ja sen parantamisen keinoista.

Rahoituslähde

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC), Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare)