Hyppää pääsisältöön

Outi Jolanki

tutkimuspäällikkö
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteouti.jolanki [at] tuni.fi
puhelinnumero+358401901660

Oma esittely

Työskentelen tällä hetkellä Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa tutkimuspäällikkönä ja tutkijana. Keskeiset tehtäväni liittyvät Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön tutkimustoimintaan ja johtotehtäviin (CoE AgeCare, 2018-2025, www.jyu.fi/agecare). Huippuyksikkö on Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhteinen monitieteinen yksikkö, joka tutkii vanhuuden, väestön terveyden, asumis- ja hoivapolitiikan, digitalisaation ja maahanmuuton kysymyksiä kansallisessa ja globaalissa kontekstissa. 

Tutkimukseni edustaa monitieteistä vanhenemisen tutkimusta ja kattaa sosiaaligerontologian, terveyssosiologian, hoiva- ja asuntopolitiikan oppialoja. Eri teemoja yhdistää pitkäaikainen kiinnostukseni toimijuuteen ja yksilöiden mahdollisuuteen tehdä valintoja ja toimia vanhenemisen, oman terveyden, asuinpaikan ja hoivan suhteen. Viime vuosina olen kiinnostunut erityisesti maantieteellisestä ja ympäristögerontologiasta, asuinympäristöjen ja yhteisöllisten senioriasumisen mallien yhteyksistä hyvinvointiin, erilaisista tavallista asumista ja palveluasumista yhdistävistä malleista sekä kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta vanhuspolitiikassa. Teknologian ja digitaalisen ympäristön tutkimus on viime vuosina tullut osaksi tutkimusalueitani siksi, että tämän päivän maailmassa iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimijuutta tutkittaessa näitä teemoja ei voi ohittaa. Pääosan tutkimuksestani olen tehnyt laadullisin menetelmin.

Keskeiset tutkimusprojektit, joiden parissa tällä hetkellä työskentelen tutkivat asuinympäristön merkitystä hyvinvoinnille, uusia senioriasumisen malleja, yhteisöllistä asumista. Jatkan edelleen myös omaishoivan ja perhehoivan teemojen tutkimusta yhdessä. Viimeisimpiä projekteja, joissa olen mukana ovat AISola-projekti (TaU 2021-2022) joka tutkii sosiomateriaalisen ympäristön merkitystä iäkkäiden yksinäisyydelle ja sosiaaliselle eristäytyneisyydelle. Tarkastelun kohteena on erityisesti ns. Lähitori-malli (Tampere, Pirkanmaa) ja sen toteutus kolmessa eri kohteessa Tampereella. Tutkimus tehdään monitieteisen tutkijaryhmän yhteistyössä. Ryhmät edustavat neljää (4) tiedekuntaa (Rakennetun ympäristön tdk,Yhteiskuntatieteiden tdk, Tekniikan ja luonnontieteiden tdk, Informaatioteknologian ja viestinnän tdk). Kotiluontoon-projekti (TaU, 2022-2023) tutkii lähiluonnon merkitystä iäkkäille ihmisille. Kotiluontoon-projekti toteutetaan gerontologian ryhmän ja rakennetun ympäristön tiedekunnan ASUTUT-ryhmän yhteistyönä. Sosiaalinen hyvinvointi ja vanhuus-projekti (SoWell, https://research.uta.fi/sowell/ 2018-2022), kartoittaa sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksiä ja ikääntyvien ja vanhojen ihmisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vanheneminen, hyvinvointi ja teknologia-projekti (AgeWell 1.3.2020-31.6.2021) oli Tampereen yliopiston ja Brunelin yliopiston (UK) siemenrahoituksen saanut yhteistyöprojekti. Projektissa kartoitettiin hyvinvoinnin ja teknologian käytön koettuja yhteyksiä vanhoilla ihmisillä sekä valmistellaan laajempaa tutkimusyhteistyötä. Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisessä projektissa (AHAVA 2018-2023) tutkitaan asumista ja muuttamista elinkaarella sekä uusia senioriasumisen malleja.

Nykyiset tutkimustehtäväni liittyvät ja jatkavat aiempien projektien työtä asumisen tutkimuksessa (Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus ASUVA 2016-2017 TAU; LinkAGE 2016-2020 JYU; Muuttaminen ja vanhuus MOVAGE 2012-2015 JYU), sosiaali- ja terveyspolitiikan (Perusterveydenhuollon asiakaslähtöiset mallit – valinnanvapautta ja integraatiota VALINT 2014-2016, THL&TAU) sekä omaishoivan tutkimuksessa (Työn ja omaishoivan yhdistäminen WOCAWO 2008-2012 JYU).   

Koulutus

Olen sosiaaligerontologian dosentti (valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 2015) ja väittelin filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistossa (2009) terveystieteiden laitoksella. Sosiaaligerontologiaa ja terveyssosiologiaa yhdistävä väitöskirjani tarkasteli vanhojen ihmisten näkemyksiä vanhenemisesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa terveyteen sekä yksilön vastuuta omasta terveydestään. Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuin vuonna 1996 Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta pääaineenani sosiologia. Sivuaineina opiskelin muun muassa historiaa, filosofiaa, hallintotieteitä ja naistutkimusta. 

Opetustehtävät 

Opetustehtäväni liittyvät erityisesti sosiaaligerontologian, yhteiskuntapolitiikan ja laadullisten tutkimusmenetelmien opetukseen. Olen rakentanut vastuuopettajana kursseja niin kandidaatti- kuin maisteritason opiskelijoille sekä suomeksi että englanniksi. Kurssit sisältävät sekä kontakti- että verkko-opetusta. Olen osallistunut laadullisten tutkimusmenetelmien ja erityisesti diskurssianalyysin menetelmän opetukseen niin Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan terveystieteen yksikön kuin Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kursseilla. Tällä hetkellä vastaan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston Asumisen ja hoivan paikat ja politiikat-kurssista (5 op), joka on osa Gerontologian aineopintojen opintokokonaisuutta (35 op). Opintokokonaisuus jatkuu vuoden 2023 alusta Jyväskylän avoimen yliopiston kurssina. 

Akateemiset tehtävät ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Keskeisiä akateemisia tehtäviäni ovat johtokunnan jäsenyys Euroopan sosiologijärjestön (ESA) Ageing in Europe tutkijaverkostossa (https://www.europeansociology.org/research-networks/rn01-ageing-europe), 2019-, osastotoimittajan tehtävä vuodesta 2019 (Debates&Issues) kansainvälisessä The International Journal of Care and Caring-lehdessä, joka edustaa yhteiskuntatieteellistä hoivatutkimusta, sekä jäsenyys kansainvälisten lehtien toimituskunnissa (Journal of Ageing Studies 2009-, Housing & Society 2020-). Lisäksi olen toimituskunnan jäsen (2010-) suomalaisessa monitieteistä vanhuuden tutkimusta edustavassa Gerontologia-lehdessä (päätoimittaja 2018-2020).  

 Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyen olen viime vuosina osallistunut lukuisiin paikallisiin ja kansallisiin seminaareihin eri puolilla Suomea. Keskeiset teemat, joista olen puhunut koskevat erityisesti senioriasumisen vaihtoehtoja, yhteisöllistä ja monisukupolvista senioriasumista, ikäystävällisiä asuinympäristöjä, asunto- ja hoivapolitiikan risteyskohtia, sosiaalista hyvinvointia ja omaishoivaa. Olen jäsenenä (2018-) kansallisessa Ikäinstituutin organisoimassa IKÄ-verkostossa (https://www.ikainstituutti.fi/eduskunnan-ika-verkosto/), joka edistää tiedonvaihtoa ja vuorovaikutusta kansanedustajien, asiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen välillä. Asumisen innovaatioihin ja senioriasumisen hankkeisiin osallistun mm. ohjausryhmän jäsenenä (Tuutorin tuella-hanke, Tampere; Tuusulan kunnan ikäystävällisen asumisen hankkeet 2020-) hankkeissa joiden tavoite on edistää asukasosallisuutta, yhteistyötä ja resurssien yhteiskäyttöä sekä kestävää asuntorakentamista.    

Tieteenalat

gerontologia, maantieteellinen gerontologia, ympäristögerontologia, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, hoivatutkimus

Merkittävimmät julkaisut

List of selected peer-reviewed publications

2023

Jolanki, O., Eskola, P., & Aaltonen, M. (2023). People with memory illnesses and their spouses as actors in the hybrid care model. Special Issue: New forms of family care in cultural and institutional contexts, Journal of Family Research, 35, 326–344. https://doi.org/10.20377/jfr-892

Eskola, P., Jolanki, O., & Aaltonen, M. (2023). Muistisairautta sairastavan ikääntyvän puolison toimijuus parisuhteessa. Gerontologia, 37(2), 120–139. https://doi.org/10.23989/gerontologia.119365

2022

Uotila, H., & Jolanki, O. (2022). Kotona asuvien 60 vuotta täyttäneiden ihmisten yksinäisyys koronapandemian aikana [Loneliness during Covid-19 pandemic among independently living people aged 60+]. Gerontologia, 36(3), 271–290. https://doi.org/10.23989/gerontologia.111969

Eskola, P.; Jolanki, O.; Aaltonen, M. (2022). Through Thick and Thin: The Meaning of Dementia for the Intimacy of Ageing Couples. Special Issue: Dementia & Care, Healthcare 2022, 10, 2559. https://doi.org/10.3390/healthcare10122559

Eskola, P., Jolanki, O., Van Aerschot, L., & Aaltonen, M. (2022). Muistisairauden aiheuttamat käyttäytymisen muutokset ja parisuhteen vastavuoroisuus [Behavioural changes of memory disorder and reciprocity in spousal relationship]. Gerontologia, 36(4), 344–361. https://doi.org/10.23989/gerontologia.114513

Site, A.; Lohan, E.S.; Jolanki, O.; Valkama, O.; Hernandez, R.R.; Latikka, R.; Alekseeva, D.; Vasudevan, S.; Afolaranmi, S.; Ometov, A.; et al. (2022). Managing Perceived Loneliness and Social-Isolation Levels for Older Adults: A Survey with Focus on Wearables-Based Solutions. Sensors 2022, 22, 1108. https://doi.org/ 10.3390/s22031108

2021

Jolanki, O.H. (2021) Senior Housing as a Living Environment That Supports Well-Being in Old Age. Frontiers in Public Health 8, https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.589371

Lehto-Niskala, V; Jolanki, O; Pulkki, J; Jylhä, M. (2021) Kuntoutus ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa asukkaiden ja hoitajien näkökulmasta. Yhteiskuntapolitiikka, 86 (2021): 1. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102164933

Lehto-Niskala,V., Jolanki, O., Valvanne, J. & Jylhä, M. (2021) Standardised functional assessment in long-term care for older people: perspective of Finnish care workers. Nordic Journal of Social Research, vol 12, no 1, 27-47. https://doi.org/10.7577/njsr.3734

Aaltonen, M., Martin-Matthew, A., Pulkki, J., Eskola, P. & Jolanki, O. (2021) Experiences of people with memory disorders and their spouse carers on influencing formal care: “They ask my wife questions that they should ask me”, Dementia 2021, vol 0(0), 1-16. https://doi.org/10.1177/1471301221994300

2020

Pirhonen, J., Lolich, L., Tuominen, K., Jolanki, O. & Timonen, V. (2020) ’These devices have not been made for older people’s needs’ – Older adults’ perceptions of digital technologies in Finland and Ireland. Technology in Society 62, 2020, https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101287. 

2019

Pirhonen, J., Jolanki, O., Tuominen, K. & Jylhä, M. Hyvinvointi vanhuudessa – valmistautumista, sopeutumista, luopumista ja hyväksymistä. Gerontologia, 3/2019, 105-120. 

2018

Jolanki, O. & Tynkkynen, L-K. (2018) Primary health care nurses’ views on patients’ abilities and resources to make choices and take decisions on health care. Health Policy, 122, 957-962.

2017

Jolanki, O., Tynkkynen, L-K. & Sinervo, T. (2017). Professionals’ views on integrated care. Journal of Integrated Care, 25 (4), 247-255. 

Jolanki, O., Leinonen, E., Rajaniemi, J., Rappe, E., Räsänen, T., Teittinen, O., & Topo, P. (2017). Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 47/2017. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki.  

Lehto, V., Jolanki, O., Valvanne, J., Seinelä, L. & Jylhä, M. (2017). Understanding functional ability: Perspectives of the nurses and older people living in long-term care. Journal of Aging Studies, 43, 15-22.  

Vehko, T., Jolanki, O., Aalto, A-M. & Sinervo, T. (2017). How do health care workers manage a patient with multiple care needs from both health and social care services? – A vignette study. International Journal of Care Coordination, pp.1-10. DOI:10.1177/2053434517744070.

Häikiö, L., Adams, S., Fraisse, L., Jolanki, O. & Knutagård, M. (2017). The Janus face of social innovation in local welfare initiatives. In Martinelli F., Anttonen, A. & Mätzke, M. (eds). Social services disrupted. Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Time of Austerity, 281-301, Edvard Elgar e-book. DOI:http://dx.doi.org/10.4337/9781786432117.  

2016

Jolanki, O. (2016). Liian vanha vai liian nuori muuttamaan? Iän merkitys asumisen valinnoissa [Too old or too young to move? Meaning of age in housing choices]. In Juhila, J. & Kröger, T. (eds). Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and choices in housing pathways], pp.134-162. Jyväskylä: SoPhi (www.jyu.fi/sophi), e-book.

Jolanki, O. (2016). Whose business it is anyway? Distributing responsibilities between family members and formal carers. In Östman, J-O. & Solin, A. (eds.) Discourse and Responsibility in Professional Settings, pp. 96-119. London: Equinox Publishing.

Jolanki, O. & Sinervo, T. (2016). Valinnanvapaus ja palveluiden integraatio työntekijänäkökulmasta [Patient choice and service integration from the workers perspective]. In Vehko, T., Tynkkynen, L-K. & Aalto, A. (eds.) Mitä kuuluu perusterveydenhuolto? Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä [How are you Finnish health centre? Freedom of choice and care integration as central targets of development], pp.76-97. Helsinki, The National Institute for Health and Welfare (THL), Raportti 16/2016.   

Juhila, K., Jolanki, O. & Vilkko, A. (2016). Siirtymät ja valinnat vanhojen ihmisten ja asunnottomien asumispoluilla [Transitions and choices in the housing pathways of older and homeless people]. In Juhila, J. & Kröger, T. (eds.). Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and choices in housing pathways],pp.11-39. Jyväskylä: SoPhi (www.jyu.fi/sophi), e-book.

Pulkki, J., Tynkkynen, L-K. & Jolanki, O. (2016). Vanhenemisen paikat vanhuspalvelulain lähetekeskustelussa [Definitions of appropriate places to live in old age in the parliamentary speech]. Yhteiskuntapolitiikka. 82 (1), 45-54.

2015

Jolanki, O. (2015a). Elderly parents’ need for help and adult children’s moving decisions. Journal of Housing for the Elderly. Special Issue: Northern Lights on Housing for Elderly People Research, 29 (1-2), 77-91.

Jolanki, O. (2015b). Jäädä vai lähteä? Muuttosyyt 75+-haastatteluissa [To stay or to go? Reasons to move among people 75+]. Gerontologia: Asuminen teemanumero 4, 250-261. 

Jolanki, O. (2015c). To work or to care? Working women’s decision-making. Community, Work and Family, 18 (3), 268-283.

Jolanki, O. (2015d). Whose business it is anyway? Distributing responsibilities between family members and formal carers. Journal of Applied Linguistics and Professional Practice. Special Issue: Discourse and Responsibility, 9 (3), 2012@2015, 319-340. 

Jolanki, O. & Seppänen, M. (eds.) (2015). Gerontologia: Asuminen teemanumero [Gerontologia. Special Issue on Housing], 4, 2015. 

Jolanki, O. & Vilkko, A. (2015). The meaning of a ‘sense of community’ in a Finnish senior cohousing community’. Journal of Housing for the Elderly. Special Issue: Northern Lights on Housing for Elderly People Research, 29 (1-2), 111-125.

Jolanki,O. & Kröger, T. (2015). Onko vanhalla vara valita? Vanhojen ihmisten uudet asumisvaihtoehdot [Can older people afford to choose? New housing options for older people]. In Häkli, J., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. Kaikki kotona?Asumisen uudet tuulet [New options in housing], 82-92. Helsinki, Gaudeamus, Tutkitusti-sarja.

2014 and before

Jolanki, O., Szebehely, M. & Kauppinen, K. (2013) Family rediscovered? Working carers of older people in Finland and Sweden. In Kröger, T. & Yeandle, S. (eds.). Combining Paid Work and Family Care, Policies and perspectives in international perspective, pp. 53-69. Bristol: Policy Press.

Kauppinen, K. & Jolanki, O. (2012) Työn sekä omais- ja läheishoivan yhdistäminen – työssäjatkamisajatukset [Reconciling work and care giving – to continue working or retire?]. Summary in English. In Perkiö-Mäkelä, M. & Kauppinen, T. (eds.) Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset [Work, health and thoughts on continuing work and retirement], pp. 133-156. Työ ja ihminen. Tutkimusraportti [Research report] 41. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health. 

Perkiö-Mäkelä, M., Mutanen, P., Leino-Arjas, P., Hakanen, J., Hirvonen, M., Jolanki, O., Kandolin, I., Kauppinen, K., Kauppinen, T., Salminen, S., Tuomivaara, S. & Vartia, M. (2012). Työssä jatkamisajatuksiin yhteydessä olevat tekijät - yhteenvetoanalyysi ja suositukset [Thoughts on continuing work – summary and recommendations]. Summary in English. In Perkiö-Mäkelä, M. & Kauppinen, T.(eds.) Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset [Work, Health and thoughts on continuing work and retirement], pp.157-199. Työ ja ihminen. Tutkimusraportti [Research report] 41. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health. 

Jolanki, O. & Karhunen S. (2010) Tietokoneohjelmat laadullisen aineiston analyysin tukena [Computer software programmes as tools in qualitative data analysis]. In Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. (eds.). Haastattelun analyysi [Analysing Interviews], pp.395-410. Tampere: Vastapaino.

Jolanki, O. (2009). Agency in talk about old age and health. Journal of Aging Studies, 23 (4), 215–226. 

Jolanki, O. (2009) Talk about old age, health and morality. In Edmondson, R. & von Kondratowitz, H-J. (eds.) Valuing Older People. A Humanist Approach to Ageing, pp.261-274. Bristol, Policy Press.

Jolanki, O. (2008). Discussing responsibility and ways of influencing health. International Journal of Ageing and Later Life 3 (1), 45-76. doi:10.3384/ijal.1652-8670.083145

Jolanki, O. (2004). Moral argumentation in talk about health and old age. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, 8 (4), 483-503. doi:10.1177/13634593040457001363-4593  

Jolanki, O., Jylhä, M. & Hervonen, A. (2000). Old age as a choice and as a necessity. Two interpretative repertoires. Journal of Ageing Studies, 14 (4), 359-372. 

PhD Thesis

Jolanki, O. (2009). Fate of choice? – Talking about old age and health. PhD Thesis, Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1434. Tampere: Tampere University Press. htpp://urn.fi./urn:isbn:978-951-44-7777-5