Kokoustila
Tutkinto-ohjelma

Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelma

Kokoustila

Yrittäjyyten ja tiimijohtamisen asiantuntijaksi

Unelmoitko yrittäjyydestä? TAMKin Proakatemiassa opiskelet tradenomiksi omassa tiimiyrityksessä ja aidoissa asiakasprojekteissa.

Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelmassa kartutat liiketoiminta- ja projektiosaamistasi omassa tiimiyrityksessäsi ja aidoissa asiakasprojekteissa. TAMKin Proakatemia tarjoaa oppimisympäristön, jossa voit kehittää tiimityö- ja johtamistaitojasi yhdistämällä teoriaa ja käytäntöä. Saat tilaisuuden oppia omista vahvuuksistasi ja heikkouksistasi tiimin jäsenenä ja yrittäjänä. Yritysyhteistyö Pirkanmaan alueella sekä Proakatemian kotimaiset ja kansainväliset kontaktit auttavat sinua luomaan jo opintojen aikana laajan verkoston, mikä helpottaa työelämään siirtymistä.

Tradenomina sinulla on monipuoliset tiedot ja taidot, toimitpa valmistuttuasi yrittäjänä tai vaativissa asiantuntijatehtävissä. Tiimiyrittäjyys, tekemällä oppiminen ja valmennuspedagogiikka - nämä keinot auttavat kehittämään niitä käytännön taitoja, joille on kysyntää työelämässä.

Tutkintonimike

Tradenomi (AMK)

Koulutustyyppi

Ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

210 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK Proakatemia

Opiskelumuoto

Päiväopinnot

Osaamistavoitteet

Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelmassa kerrytät yrittäjyys- ja johtamisosaamistasi rakentamalla oman tiimiyrityksesi liiketoimintaa. TAMKin Proakatemia tarjoaa oppimisympäristön, jossa voit kehittää käytännönläheisesti ja monipuolisesti liiketoimintaosaamistasi. Samalla kehität tiimityötaitojasi, sekä opit omista vahvuuksistasi ja heikkouksistasi tiimin jäsenenä ja yrittäjänä. Yritysyhteistyö sekä Proakatemian kotimaiset ja kansainväliset verkostot auttavat luomaan jo opintojen aikana oman verkoston, mikä helpottaa työelämään siirtymistä.

Opintojen aikana kehityt siinä, mikä juuri nyt on hyödyllistä ja tärkeää. Kyky oppia uutta seuraa mukana läpi elämän. Tradenomina sinulla on monipuoliset tiedot ja taidot, toimitpa valmistuttuasi yrittäjänä tai vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Lue lisää proakatemia.fi.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osioita.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden syksyllä opinnot koostuvat pääosin yritystoiminnan perusosaamisista, kuten liiketoimintamallit, markkinointi, myynti, talousajattelu ja tiimioppiminen. Keväällä oppimisen kehykseksi tulee työskentely omassa tiimiyrityksessä. Pääosa perusosaamisista opiskellaan Kaupin kampuksella, jossa opiskelee suurin osa TAMKin opiskelijoista. Tiimiyritystyöskentelyn myötä pääasialliseksi opiskelupaikaksi tulee Proakatemian toimipiste, joka sijaitsee Tampereen keskustassa Finlaysonin alueella.

Proakatemiassa oppimisympäristönä toimii yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa perustamasi tiimiyritys. Teet oppimissopimuksen, jonka avulla suuntaat oppimistasi kohti omia tavoitteitasi. Pääosin valitset itse projektit ja seminaarit, joissa olet mukana sekä ammattikirjat omaan lukuohjelmaasi. Yrittäjän tiedot ja taidot sekä toimintaympäristö muuttuvat jatkuvasti, ja sinulla on mahdollisuus hankkia alan uusin osaaminen. Opit varmasti jotain sellaista, jota emme vielä tiedä.

Yleisiä sisältöjä opinnoissa ovat johtaminen, myynti ja markkinointi, yrityksen talous, tiimityöskentely sekä luovat tuotteet ja liiketoimintamallit. Koko opintojen ajan kasvatat markkinatuntemustasi ja bisnesälyäsi. Tiimiyrityksen jäsenenä kehität itsessäsi monia työelämässä tärkeitä metataitoja, kuten visionäärisyys, rohkeus, yhteistyötyötaidot, viestintätaidot, tunneäly ja käytännön johtamisosaaminen.

Proakatemiassa oppiminen tapahtuu yhdessä oman tiimin ja muiden tiimien kanssa. Tiimioppiminen vaatii vahvaa sitoutumista ja läsnäoloa. Aktiivinen osallistuminen tiimin toimintaa on edellytys hyviin tuloksiin.

Opintojen rakenne

Tradenomin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suoritusaika on 3,5 vuotta.

Tutkinto jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: perus- ja ammattiopinnot (150 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Opiskelu on kokopäiväistä. Opetusmenetelmiä ovat muun muassa valmennus, lähiopetus, kehityskeskustelut, ryhmätyöt, projektit, harjoitustyöt, kirjaesseet, raportit, yritysvierailut, caset ja verkko-opiskelu.

Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen. Viikkosi täyttyvät tiimipalavereista, pienryhmätyöskentelystä, oman tiimiyrityksen liiketoiminnan kehittämisestä, itsenäisestä tiedonhausta sekä erilaisista projekteista. Voit keskittyä projekteissa muun muassa markkinointiin, viestintään, myyntiin, talouteen, tapahtumajärjestämiseen, visuaaliseen suunnitteluun, projektijohtamiseen, innovointiin ja tietoteknisten taitojen hyödyntämiseen. Valitset itse projektisi, joten ne voivat kartuttaa hyvin monenlaista osaamista.

Opintojaksojen sisältöihin voit tutustua tarkemmin tutkimalla opetussuunnitelmaa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä osoitat valmiutesi soveltaa itsenäisesti tietojasi ja taitojasi opintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön tulisi olla suunnittelu- tai kehittämisprojekti, jonka toimeksiantajana on yritys tai yhteisö. Hankit itse alaan liittyvän aiheen opinnäytetyöllesi. Työ voi olla eri aloja integroiva ja se voidaan tehdä myös pari- tai ryhmätyönä. Aiheena voi olla esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma aloittavalle yritykselle, sosiaalisen median strategia autoalan yritykselle, sisäisen viestinnän opas teollisuusyritykselle, sähköisten järjestelmien käytettävyystutkimus, mobiilipeli tai yrityksen kansainvälisten toimintaympäristöjen vertailu. Opinnäytetyönä voit myös perustaa yrityksen ja työllistää näin itsesi. Usein proakatemialaisen opinnäytetyö liittyy joko oman yritystoiminnan kehittämiseen tai toimeksiantaja on löytynyt opintojen aikana tehdyn projektin kautta.

Tutustu liiketalouden opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin.

Uramahdollisuudet

Tradenomin tutkinto-ohjelma on laaja-alainen. Tutkinto mahdollistaa yrittäjänä toimimisen tai työllistymisen sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tradenomeja työskentelee yrittäjinä sekä markkinoinnin, viestinnän, myynnin, talous- ja henkilöstöhallinnon, koulutuksen ja konsultoinnin sekä kansainvälisen kaupan tehtävissä. Projektien kautta tulevaa uraa voi rakentaa omista kiinnostuksen kohteista jo opintojen aikana.

Ammattinimikkeinäsi voivat olla esimerkiksi yrittäjä, toimitusjohtaja, myyntijohtaja, valmentaja, markkinointipäällikkö, projektipäällikkö, markkinoinnin suunnittelija tai palvelupäällikkö.

Kansainvälistyminen

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit. Proakatemia on osa kansainvälistä verkostoa, jossa tiimiyrittäjät eri maista voivat oppia yhdessä sekä tehdä yhteisiä projekteja. Proakatemialla voit tavata lähes viikottain kansainvälisiä vieraita ympäri maailmaa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tutkinto-ohjelmaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Proakatemiassa oppiminen perustuu oman yrityksen kautta tehtyihin projekteihin, joilla on aina työelämäyhteys. Proakatemialla on laajat verkostot alumneja, yrittäjiä ja muita yrityselämän kehittäjiä, jotka vierailujen tai mentoroinnin kautta auttavat tiimiyrittäjiä ammatillisessa kasvussa ja osaamisen kehittämisessä. Proakatemian toimintaa kehitetään systemaattisesti sen yrityselämän vaikuttajista ja kansainvälisistä tiimioppimisen organisaatioista koostuvissa verkostoissa.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kun sinulle on kertynyt kolme vuotta tutkinnonjälkeistä työkokemusta, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. TAMK tarjoaa tradenomeille koulutusta alan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Yrittäjille on myös oma YAMK-tutkintonsa. Moni valmistunut on jatkanut opintojaan yliopistojen maisteriohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. 

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Veijo Hämäläiseen, veijo.hamalainen(at)tamk.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Valinta ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella. Valintakokeeseen kutsutaan osa hakijoista ennakkotehtävän pisteiden perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelmaan on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Lisätietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon.

 

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 40 opiskelijaa. Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

 

Valintaperusteet

Hakukohde ja aloituspaikat

Hakukohde

Aloituspaikat

Tradenomi (AMK), Yrittäjyys ja tiimijohtaminen, päivätoteutus

40

Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat palauttavat ensin ennakkotehtävän, jonka perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä ja valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Ennakkotehtävä 40 pistettä
Valintakoe 60 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Valintakokeeseen kutsutaan paremmuusjärjestyksessä 160 hakijaa ennakkotehtävästä annettujen pisteiden perusteella. Valintakokeesta voit saada enimmillään 60 pistettä ja siitä on saatava vähintään 1 piste, jotta voit tulla hyväksytyksi koulutukseen.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tässä valintavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. valintakokeen pisteet
 3. ennakkotehtävän pisteet
 4. arvonta

Valintakoe

TAMKin yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelman valintakoe pidetään 3.6.2019. Valintakokeeseen kutsutaan paremmuusjärjestyksessä 160 hakijaa ennakkotehtävästä annettujen pisteiden perusteella. Kutsut lähetetään noin viikkoa ennen valintakoetta sähköpostitse. Jos et saa kutsua tai viestiä, että ennakkotehtäväsi pisteet eivät ole riittäneet valintakokeeseen, ota yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin.

Valintakokeesta voit saada enimmillään 60 pistettä ja siitä on saatava vähintään 1 piste, jotta voit tulla hyväksytyksi koulutukseen.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyö

TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. TAMK ei hyväksy muualla suoritettua valintakoetta eikä TAMKissa suoritettua valintakoetulosta anneta muihin ammattikorkeakouluihin.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan maaliskuun alussa. Tehtävä on palautettava tehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti TAMKiin 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Vain määräaikaan mennessä tulleet ennakkotehtävät huomioidaan. Ennakkotehtävästä voit saada enimmillään 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 1 piste, jotta voit tulla hyväksytyksi koulutukseen.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet yhteishaussa.

Liitteet

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä tulee palauttaa ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan maaliskuun alussa 2019.

Hakemusliitteet

Jos todistat hakukelpoisuutesi jollakin seuraavista, todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakulomakkeelle 10.4.2019 kello 15.00 mennessä:

 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta sekä kopio ulkomaisen tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole kirjoitettu yhdellä näistä kielistä
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä) tai ennakkoarvio (predicted grades tai vastaava) 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio Reifeprüfung- tai DIA-todistuksesta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • mahdollisesta pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös

Katso tarkemmat tiedot liitteiden toimittamisesta: Liitteet yhteishaussa.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita haussa käyttämiesi koulutodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse lähettää kopiota. Suomalaisesta ammatillisesta tutkinnosta sen sijaan tulee toimittaa todistuskopio.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Katso lisätietoja tulosten julkaisemisesta ja oikaisumenettelystä.