Ikonit
Tutkinto-ohjelma

Tietojärjestelmäosaamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Ikonit

Tietojärjestelmäosaamisen asiantuntijaksi

Yritystoiminnan, talouselämän ja yhteiskunnan keskeisen tukipilarin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi tarvitaan kokonaisarkkitehtuuriajattelun hallitsevia tietojärjestelmäosaajia.

Organisaatioissa tehdään jatkuvaa tietojärjestelmien kehittämistyötä. Toimivat ja keskenään integroidut tietojärjestelmät muodostavat yhdessä yritystoiminnan, talouselämän ja yhteiskunnan kanssa keskeisen tukipilarin. Tuon tukipilarin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi tarvitaan kokonaisarkkitehtuuriajattelun hallitsevia tietojärjestelmäosaajia.

Tietojärjestelmäosaamisen ylemmästä tutkinto-ohjelmasta valmistuttuasi olet kokonaisarkkitehtuuria ymmärtävä tietojärjestelmäosaaja. Saat projektipäällikön valmiudet sekä osaat suunnitella ja johtaa tietojärjestelmäprojekteja.

Tutkintonimike

Tradenomi (ylempi AMK)

Koulutustyyppi

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

1,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

90 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kouluttaa sinusta kokonaisarkkitehtuuriajattelua hallitseva tietojärjestelmäosaaja, jolla on projektipäällikön valmiudet.

Organisaatioissa tehdään jatkuvaa tietojärjestelmien kehittämistyötä. Toimivat ja keskenään integroidut tietojärjestelmät muodostavat yhdessä yritystoiminan, talouselämän ja yhteiskunnan kanssa keskeisen tukipilarin. Tuon tukipilarin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi tarvitaan kokonaisarkkitehtuuriajattelun hallitsevia tietojärjestelmäosaajia.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetus on pääosin suomeksi. Opiskelumateriaalit ovat lähes yksinomaan englannin kielellä. Osa vierailuluennoista on englanniksi.

Koulutuksen sisältö

Tietojärjestelmäosaamisen tutkinto-ohjelma antaa sinulle mahdollisuuden syventää taitojasi teorian käytäntöön soveltamisessa, kehittää analyyttisiä taitojasi, projektin johtamisen, tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitojasi sekä sosiaalisia taitojasi.

Koulutuksessa syventäviä ammattiopintoja ovat

 • Kokonaisarkkitehtuuriajattelu, 5 op
 • Kokonaisarkkitehtuurityö käytännössä, 5 op
 • Ohjelmistoliiketoiminta, 5 op
 • Kehitysprojektit ja projektisalkunhallinta, 5 op
 • ICT-sopimukset ja juridiikka, 5 op
 • Opinnäytetyö kehittämistehtävänä, 5 op

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Tutkinto-ohjelmassa ei ole opintosuuntavaihtoehtoja. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). 

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne on suunniteltu tehtäväksi töiden ohessa. Opetus järjestetään 1,5 vuoden aikana ja se toteutetaan lähi- ja etäopiskeluna. Lähiopetusta on noin joka toinen viikko (torstai- ja perjantaipäivät, joskus myös lauantaisin). Osallistuminen lähiopetukseen on keskeistä ja välttämätöntä oppimisen kannalta. Opinnot koostuvat koulutuksen kaikille yhteisistä, pakollisista syventävistä ammattiopinnoista (30 op), TAMKin yhteisten YAMK-opintojen tarjonnasta valituista opinnoista (25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op). Lisäksi opintoihin kuuluu opinnäytetyö 30 op.

Opinnäytetyö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteina on muun muassa kehittää opiskelijan ammattitaitoa ja kykyä soveltaa tutkimustietoa oman alan vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Opinnäytetyö on opiskelijan näyttö omasta osaamisestaan. Opinnäytetöiden aiheet ovat työelämän tarpeista lähteviä. Kehittämistehtävän aihe esitellään jo hakuvaiheessa, mutta se voi muuttua tai vaihtoa vielä opintjen aikana.

Tavoitteena on, että jokainen opiskelija opinnäytetyötään tehdessään harjaantuu itsenäiseen tiedonhankintaan ja tiedon kriittiseen analyysiin, laadullisten tai määrällisten tutkimusmenetelmien käyttöön, ongelmanratkaisu-, päättely- ja argumentaatiotaitoihin, työkäytäntöjen tutkimiseen ja kehittämiseen sekä selkeään kirjalliseen ja suulliseen viestintään.

Uramahdollisuudet

Sinusta tulee kokonaisarkkitehtuuriajattelua hallitseva tietojärjestelmäosaaja. Sinulla on projektipäällikön valmiudet kehittää tietojärjestelmiä ja niiden hyödyntämistä liiketoiminnassa, mikä avaa sinulle monia ICT-asiantuntijan urapolkuja.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

YAMK-opiskelijana voit mahdollisesti mennä lyhyeen opiskelijavaihtoon ulkomaille ja suorittaa opintoja osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet sekä projektit. Opiskelijaryhmä osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös alan kansainvälisiin seminaari-, konferenssi- ja messutapahtumiin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tietojärjestelmäosaamisen koulutukseen osallistuu TAMKin opettajien lisäksi vierailijaluennoitsijoita eri aloilta ja rooleista. Osa opinnosta suoritetaan muiden TAMKin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien kanssa moniammatillisissa ryhmissä. Osa opintojaksoista on mahdollisuus suorittaa Tampereen korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelun kautta. 

TAMKin ICT-alan neuvottelukuntaan kuuluu työelämän edustajia, mikä varmistaa työelämän tarpeiden huomioimisen koulutuksessa.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Tutkimuksen painopisteet

Opinnäytetyön sisältö palvelee ICT-, tietojärjestelmä- ja projektiosaamiseen liittyviä työelämän tarpeita, joskin työn painotus riippuu osittain toimeksiantajaorganisaation strategisista tavoitteista. Tutkimuksellisten oppimistehtävien painopisteet ovat lähtökohtaisesti kaikkia TAMKin nykyisiä strategisia painoaloaja leikkaavia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista.  Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Mira Grönvalliin, mira.gronvall(a)tuni.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Pohjakoulutusvaatimuksena on korkeakoulututkinto. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän pisteiden perusteella. 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on korkeakoulututkinto. Tutkinto voi olla ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen tulee olla alalta, jolle on hakemassa tai alalta jolta korkeakoulututkinto on ja sen tulee olla hankittu kevään haussa 31.7.2019 mennessä.

Hakijat, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto korkeakoulututkinnon lisäksi

Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kyseisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja sen on oltava alalta, jolle on hakemassa tai alalta jolta korkeakoulututkinto on.

Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakijapalveluihin viimeistään 8.7.2019 kello 15.00.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 25 opiskelijaa.

Valintaperusteet

Hakukohde ja aloituspaikat

Hakukohde

Aloituspaikat

Tradenomi (ylempi AMK), Tietojärjestelmäosaaminen

25

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä saatavien pisteiden perusteella.

Ennakkotehtävästä voi saada 100 pistettä, ja voidaksesi tulla valituksi, siitä on saatava vähintään 20 pistettä.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. arvonta

Työkokemus

 Hakukelpoisuusvaatimuksissa kerrotun pohjakoulutuksen lisäksi sinullla tulee olla 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen kevään haussa 31.7.2019 mennessä. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Työkokemus lasketaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voit saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja tulee olla alalta, jolle olet hakemassa tai alalta, jolta korkeakoulututkintosi on.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL- vakuutettu (YEL = yrittäjäeläkevakuutus, MYEL = viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. 

Ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävä on kehittämistehtävä, jonka tavoitteena tulee olla työelämän kehittäminen ja sen tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voidaan tehdä omalle työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen tarpeesta lähtien. Ennakkotehtävästä voit saada enintään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Ennakkotehtävän ohjeet löydät täältä. Ennakkotehtävä tulee palauttaa annettujen ohjeiden mukaisesti 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan mennessä.

Ennakkotehtävän lisäksi muista myös täyttää yhteishaun hakulomake hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi.

Ennakkotehtävän tulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyö

Vain TAMKiin palautettu ennakkotehtävä hyväksytään. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet maisteri- ja YAMK-ohjelmiin.

Liitteet

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä tulee palauttaa ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 10.4.2019 kello 15.00 mennessä.

Hakemusliitteet

Seuraavien todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakemukselle 10.4.2019 kello 15.00:

 • ulkomailla suoritettu tutkinto (todistuskopiot käännöksineen)
 • pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella)

Muilla suomalaisilla tutkinnoilla (esim. suomalainen korkeakoulututkinto) hakevien ei tarvitse toimittaa todistuskopioita hakuaikana, vaan todistukset tarkistetaan vasta opiskelupaikan saaneilta.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita haussa käyttämiesi koulu- ja työtodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk(at)tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk(at)tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.