Rummut
Tutkinto-ohjelma

Sosionomin tutkinto-ohjelma (päivätoteutus)

Rummut

Päämääränä parempi yhteiskunta

Sosionomina edistät hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Sosionomin työn tavoitteena on lisätä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia. Sosionomina edistät sosiaalista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä estät huono-osaisuutta. Sosiaalialalla kohdattavat ilmiöt ja ongelmat ovat laaja-alaisia ja monimuotoisia.

Sosionomi työskentelee muun muassa varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, vanhustyön, mielenterveys- ja päihdetyön sekä vammaistyön alueilla. Yhteiskunnan monikulttuuristuminen edellyttää sosionomeilta kielitaitoa ja erilaisten kulttuurien ymmärtämistä.

Omilla valinnoillasi voit suunnitella urapolkuasi ja hankkia laaja-alaisen osaamisen lisäksi erityisosaamista eri tehtäväalueilla. Voit myös valita varhaiskasvatuksen opintoja siten, että saat pätevyyden toimia lastentarhanopettajana tai varhaiskasvatuksen sosionomina. Sosionomina työllistyt monipuolisiin sosiaalialan tehtäviin sekä julkiselle että yksityiselle sektorille ja järjestöjen palvelukseen.

Tutkintonimike

Sosionomi (AMK)

Koulutustyyppi

Ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

210 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Opiskelumuoto

Päiväopinnot

Osaamistavoitteet

Saat taidot yhteiskunnallisesti vaikuttavaan työhön, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia muuttuvassa yhteiskunnassa. Sosiaalialan ilmiöiden ja asiakastyön ohella tutkinto-ohjelma tarjoaa muun muassa palvelujärjestelmäosaamista sekä kriittistä ja osallistavaa yhteiskuntaosaamista. Opintoihin kuuluu yksilö- ja ryhmätyöskentelyä sekä yhteisötyöskentelyä. Alan opiskelua, harjoittelua ja työtä ohjaavat asiakaslähtöisyys, reflektiivisyys ja eettisyys.

Sosionomina edistät sosiaalista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä estät huono-osaisuutta. Alalla kohdattavat ilmiöt ja ongelmat ovat laaja-alaisia ja monimutkaisia. Sosionomina sinulta edellytetään luovuutta sekä tutkivaa ja kehittävää otetta omaan työhösi. Sosionomi työskentelee muun muassa varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, vanhustyön, mielenterveys- ja päihdetyön sekä vammaistyön alueilla. Monikulttuurisuustyö sekä yhteiskunnan monikulttuuristuminen yleisesti edellyttävät sosionomeilta kielitaitoa ja kulttuurisensitiivistä työotetta. 

Voit valita varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Tutkinto sisältää kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuslain 26 ja 27 §:ssä tarkoitetussa varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä, kunhan olet suorittanut opinnot 31.7.2013 mennessä.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetuskielenä on pääsääntöisesti suomi, mutta opetussuunnitelmaan sisältyy myös englanninkielistä opetusta.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden teemana on sosionomin tavoitelähtöinen työ. Opiskelijana ymmärrät sosiaalialan työn yhteiskunnalliset tehtävät ja eettisen perustan. Kehityt käyttämään erilaisia asiakastyön menetelmiä asiakkaan elämänhallinnan, osallisuuden, hyvinvoinnin ja arjen tukemiseksi.

Toisen vuoden teemana ovat palvelujärjestelmä sekä sosiaalialan tiedot ja taidot. Osaamisesi lisääntyy sosiaalialan työmuotojen ja -menetelmien osalta, ja osaat arvioida sekä kehittää niitä. Harjoittelussa sinulle muodostuu edistynyttä, teoreettisesti perusteltua osaamista. Opinnoissa alkavat vaihtoehtoiset moduulit, joiden avulla voit suunnitella omaa urapolkuasi. Omilla valinnoillasi hankit laaja-alaisen osaamisen lisäksi erityisosaamista eri tehtäväalueilla.

Kolmannen vuoden teemana on työskentely monimuotoisessa toimintaympäristössä sekä sosiaalialan tutkiva kehittäminen. Tämän vuoden aikana suunnittelet ja toteutat osallisuutta edistäviä TAMKin strategialähtöisiä projekteja sekä muita työelämäprojekteja. Opetukseen integroidaan kansainvälisyysosaamista, tutkivaa kehittämistä sekä yrittäjyysosaamista. Laadit työelämälähtöisen opinnäytetyön, joka osoittaa kykysi kehittävään ja tutkivaan työotteeseen. Ammattikorkeakoulun alueellinen vaikuttamistehtävä liittyy usein opinnäytetyöhön. Osaat toimia sosiaalialan monissa työtehtävissä, joissa edellytetään tavoitteellista asiakkaiden tai asiakasryhmien ohjaamista myös vaativissa ja monimutkaisissa tilanteissa sekä toimintaympäristöissä. 

Kolmannen lukuvuoden alusta lähtien osa opiskelijoista voi suuntautua hyvinvointiyrittäjyyteen hakemalla Proakatemian koulutuspolulle. Hyvinvointialojen Proakatemiassa opiskellaan monialaisessa fysioterapeutti- ja sosionomiopiskelijoiden muodostamassa tiimissä valmentajan johdolla. Opetussuunnitelman osaamistavoitteet ovat samat kuin muilla sosionomiopiskelijoilla.

Neljännen vuoden teemana on sosionomi ammatillisena toimijana. Valmistut siirtymään valmiina sosionomina työelämään. Teet syksyn aikana lähijohtamisen harjoittelun ja soveltavan, kehittävän harjoittelun työurasi kannalta sopivassa paikassa. Sosiaalialan osaamistavoitteista vaativimmat tavoitteet liittyvät eettiseen osaamiseen, jolloin olet sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sidoutut toimimaan niiden mukaisesti.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Sosionomin tutkinto-ohjelmassa voi valita varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen keskimääräinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti päiväopintoina erilaisia opetusmenetelmiä ja autenttisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Yksi opintopiste on keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Koulutus sisältää perus- ja ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot, harjoittelun ja opinnäytetyön. 

Opetussuunnitelma sisältää vaihtoehtoisia opintoja, joista voit valita kaksi opintojaksoa:

 • varhaiskasvatus- ja päivähoito
 • perhepalvelut ja lastensuojelu
 • nuoriso- ja aikuissosiaalityö
 • ikäihmiset ja senioripalvelut
 • päihde- ja mielenterveystyö
 • vammaistyö
 • yrittäjyysosaaminen.

Lue opintojen tarkempi kuvaus opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla asiantuntijuutesi kehittyy ja laajenee. Teet opinnäytetyön yhdessä työelämän kanssa ja se osoittaa valmiutesi soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö harjoittaa sinua toimimaan tutkimuseettisen periaatteiden mukaisesti työelämää ja sosiaalialan työtä kehittäen.  

Uramahdollisuudet

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneena työllistyt monipuolisiin  sosiaalialan tehtäviin sekä julkiselle että yksityiselle sektorille ja järjestöjen palvelukseen. Sosionomit työllistyvät lastentarharhanopettajiksi/varhaiskasvatuksen sosionomeiksi, lastensuojelun tehtäviin sekä monenlaisiin sosiaaliohjaajan tehtäviin eri sosiaalipalveluihin kuten vanhustyöhön, mielenterveys-, päihde- ja kriisityöhön, monikulttuuriseen työhön sekä vammaistyöhön ja kuntoutukseen. Sosionomina voit sijoittua myös johto- ja esimiestehtäviin sekä erilaisiin projekti- ja työelämän kehittämistehtäviin. Laaja-alainen tehtäväkenttä tarjoaa runsaasti erikoistumismahdollisuuksia.

Pätevyys

Sosiaalihuollon tehtävien kelpoisuusehdot määrittää 1.3.2016 voimaan astunut Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (817/2015). Lakia sovelletaan kaikkiin hallinnonaloihin: kuntiin, valtioon, yrityksiin ja järjestöihin. Tutkinto antaa pätevyyden myös lastentarhanopettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään, jos tutkinto sisältää vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

Sosionomin tutkinto valmistaa ammattihenkilöitä sekä julkisen että yksityisen sektorin sosiaalialan asiantuntemusta vaativiin työtehtäviin, esimerkiksi sosiaalihuollon erilaisiin ohjaus- ja kasvatustehtäviin sekä julkisen ja yksityisen sektorin palveluyksiköiden johto- ja esimiestehtäviin.

Kansainvälistyminen

Tulet työskentelemään monikulttuurisissa työ- ja toimintaympäristössä. TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työelämän toimijoiden ja sidosryhmien kanssa toteutetaan yhteisiä hankkeita ja kehittämisprojekteja. Opiskelussa suositaan oikeita oppimisympäristöjä.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sinulla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan ammattikorkeakoulussa ylempi ammattikorkeakoulututkinto, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. TAMK järjestää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille täydennyskoulutusta ja koulutusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Myös yliopisto-opinnot ovat mahdollisia.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mahdollisen siirtohaun ja avoimen väylän haun valintaperusteet julkaistaan keväällä 2019.

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Outi Walliiniin, outi.wallin@tamk.fi. 

Hae Avoimen väylän haussa
Avoimen väylä, TAMK, kevät 2019
Avoimen väylä 2.-16.5.2019 klo 15:00

Hakukelpoisuusvaatimukset

Kun olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä, voit hakea Avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi TAMKiin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia. Missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksytään.

 • Jos opinnot on tehty TAMKin avoimessa AMKissa, 60 opintopistettä tulee olla suoritettuna 31.7.2019 mennessä.
 • Muiden ammattikorkeakoulujen avoimen AMKin opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Lisätietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan on Avoimen väylän haussa varattu 9 opiskelupaikkaa. 

Valintaperusteet

Opiskelijavalintaan vaikuttavat avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen vastaavuus TAMKin opintosuunnitelmaan, opintomenestys sekä substanssinäyte ja haastattelu. Opiskelijavalinnan edellytyksenä on, että vuosikurssilla/opiskelijaryhmässä on tilaa.

Hakijat asetetaan tarvittaessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 • Suoritettujen avoimen AMKin opintojen vastaavuus TAMKin opetussuunnitelmaan
 • Haastattelu
 • Avoimen AMKin opintomenestys

Opiskeluoikeus myönnetään seuraavan lukukauden alusta alkaen. Kun otat avoimen väylän haussa saamasi opiskelupaikan vastaan, ilmoittaudut läsnä olevaksi opiskelijaksi alkavalle lukuvuodelle.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut koulutukseen valituilta valintaan vaikuttaneet avoimen AMKin opintosuoritukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:

 • Hakija ei toimita opintosuoritusotetta/-otteita TAMKin ilmoittamassa määräajassa.
 • Hakija on antanut suorituksistaan tai arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Hakemuksen hylkäämisen syyt

 1. Vuosikurssilla/opiskelijaryhmässä ei ole vapaita paikkoja.
 2. Suoritetut opinnot eivät sovellu koulutuksen tutkintotavoitteisiin.
 3. Hakija ei ole edennyt opinnoissaan riittävän hyvin.
 4. Substanssinäyte on hylätty.
 5. Hakija ei ole toimittanut pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä.

Valintakoe

Haastattelut pidetään 3.6.2019

TAMK kutsuu haastatteluun joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Avoimen väylän haku.

Liitteet

Hakemusliitteet

Opintosuoritusote/-otteet

 • Lataa hakemukselle opintosuoritusote tai -otteet avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamistasi opinnoista 23.5. kello 15.00 mennessä. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamiesi opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia.
 • Liitteiden tulee olla korkeakoulusi varmentamia (niissä tulee olla korkeakoulusi leima ja esimerkiksi virkailijan tai opinto-ohjaajan allekirjoitus).
 • Jos opiskelet parhaillaan TAMKin avoimessa AMKissa polkuopintoja, sinun ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta. Se toimitetaan hakijapalveluihin suoraan TAMKin avoimesta AMKista.

Opiskelemaan valittujen liitteet

Opintosuoritusote

 • Kun olet saanut opiskelupaikan, toimita lopullinen ajantasainen opintosuoritusote TAMKin hakijapalveluihin 15.8. kello 15.00 mennessä
 • TAMKin avoimessa AMKissa suoritetuista opinnoista sinun ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta. 

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset

Tiedotamme opiskelijavalinnasta tuloksesta kaikille hakijoille sähköpostitse. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat sähköpostilla tiedon valinnasta ja tarkemmat toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi. 

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta.
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä olevaksi opiskelijaksi.
 • toimita ajantasainen opintosuoritusote hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana (1.8.-31.12. tai 1.1.-31.7.) alkavista opinnoista. Tämä koskee sekä valtakunnallisessa yhteishaussa ja erillishauissa mukana olevia koulutuksia että yliopistojen jatkotutkintoon (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja, ei kuitenkaan siirtohakua. Lisätietoa täältä: Yhden korkeakoulupaikan säännös.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut AMK-opintoihin valituilta valintaan vaikuttaneet avoimen AMKin opintosuoritukset ja muut mahdolliset hakukelpoisuusvaatimukset.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:

 • Hakija ei ole suorittanut vaadittua opintopistemäärää määräaikaan mennessä.
 • Hakija ei toimita opintosuoritusotetta/-otteita TAMKin ilmoittamassa määräajassa.
 • Hakija on antanut suorituksistaan tai arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijavalinta voidaan purkaa myös seuraavista syistä:

 • Hakijaa ei voida pitää sosiaali- ja terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan sopivana.
 • Hakija on jättänyt kertomatta terveydentilaansa liittyviä asioita.
 • Hakija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen.

Ensikertalaiskiintiö: Kun otat opiskelupaikan vastaan korkeakoulututkintoon johtavasta koulutuksesta Suomessa, sinua ei enää jatkossa katsota ensimmäistä korkeakoulututkintoa hakevaksi hakijaksi. Tämä voi vaikuttaa opiskelijavalinnassa, jos myöhemmin haet suomalaiseen korkeakouluun opiskelijaksi.

Varasijavalinta

Avoimen väylän haussa ei ole käytössä varasijavalintaa.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli viimeistään 12.7.2019 kello 15.00. 

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Valinta ylioppilastutkinnon arvosanojen ja valintakokeen perusteella tai pelkän valintakokeen perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelmaan on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Lisätietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 60 opiskelijaa. Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Valintaperusteet

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen tai ylioppilaiden arvosanojen ja valintakokeen pisteiden perusteella. Aloituspaikat jakautuvat eri valintatavoille seuraavasti:

Hakukohde

Aloituspaikat

Valintakoe

Ylioppilastutkinnon arvosanat ja valintakoe

Sosionomi (AMK), päivätoteutus

60

15

45

Ensikertalaisille varataan 80 % tutkinto-ohjelman aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Jos mahdollista, sinulle lasketaan valintapisteet kaikilla valintatavoilla ja voit tulla valituksi millä tahansa valintatavalla.

Valintatapa: Valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Valintakoe

70 pistettä

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. arvonta

Valintatapa: Ylioppilastutkinnon arvosanat ja valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanoista ja valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella seuraavasti:

Ylioppilastutkinnon arvosanat

30 pistettä

Valintakoe

70 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

Valintatavassa ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat.

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. koulumenestyspisteet
 3. hakutoivejärjestys
 4. arvonta

Pisteytys

Valintakoe

Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 70 pistettä. Jotta voi tulla valituksi, kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli*

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä)

tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

*IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Kansainvälinen ylioppilastutkinto

Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon, tutkintotodistuksesi arvosanat muunnetaan vastaamaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Löydät kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysohjeet täältä: Ylioppilastutkinnon pisteytys.

Valintakoe

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneusalan esivalintakoe

Kaikki TAMKin sosiaali- ja terveysalan päivätoteutuksiin hakevat hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen, joka pidetään 24.4.2019. Esivalintakoe on sähköinen. Sinulle lähetetään sähköpostitse linkki, josta pääset suorittamaan kokeen. Sosiaali- ja terveysalalla esivalintakoe on yhteinen kaikille, riippumatta siitä mihin koulutuksiin olet hakenut. Esivalintakokeen tulos ei vaikuta enää lopulliseen valintaan. Esivalintakoe pohjautuu osittain ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan viimeistään hakuajan alettua osoitteessa http://soteli.metropolia.fi/.

Esivalintakokeeseen osallistuneet hakijat saavat esivalintakokeen pisteet sähköpostiin muutaman päivän kuluessa esivalintakokeesta. TAMK lähettää valintakoekutsun sähköpostitse niille hakijoille, joilla pisteet riittävät valintakokeeseen kutsumiseen. Niille hakijoille, joiden pisteet eivät riitä valintakokeeseen kutsumiseen, ei lähetetä ilmoitusta tästä vaan alimmat pisterajat julkaistaan TAMKin nettisivuilla.

Erityisjärjestelyt sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan esivalintakokeessa

Erityisjärjestelyjä sosiaali- terveys- ja liikunta-alan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/. Tämä lomake liitteineen tulee palauttaa 10.4.2019 kello 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena.

Varsinaiseen valintakokeeseen sinun tulee täyttää erillinen erityisjärjestelylomake. TAMKin varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelylomakkeen löydät TAMKin nettisivuilta. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla valintakokeeseen kutsutaan vain osa hakijoista valintaperusteiden mukaisesti.

Valintakoe

Valintakoe pidetään 3.6.2019. TAMKin valintakoe on psykologinen soveltuvuustutkimus, joka sisältää kirjallisia tehtäviä ja haastattelun. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti. Vain kirjallisen kokeen hyväksytysti suorittaneet haastatellaan.

Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 70 pistettä. Jotta voi tulla valituksi, kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeeseen kutsuminen

Valintakokeeseen kutsutaan osa hakukelpoisista hakijoista esivalintakokeen pisteiden perusteella. TAMKin valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Kutsut lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta.

Valmistava tehtävä

Jos saat valintakoekutsun TAMKiin, sinulle lähetetään kutsun liitteenä valmistava tehtävä, joka sinun tulee palauttaa kokeessa.

Valintakoeyhteistyö

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää. Lisäksi kauneudenhoitoala muodostaa oman valintaryhmänsä. Voit saada saman valintaryhmän sisällä hakemiisi koulutuksiin yhden valintakoekutsun. Sinut kutsutaan saman valintaryhmän sisällä aina ylimpään hakutoiveeseen esivalintakokeessa saamiesi pisteiden perusteella. Kokeesta saat valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintakoeryhmään kuuluviin koulutuksiin, joihin olet hakenut. Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut löytyvät sivulta Sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyö.

Valintaryhmät ovat seuraavat:

1.valintaryhmä 2.valintaryhmä 3.valintaryhmä 4.valintaryhmä 5.valintaryhmä 6. valintaryhmä
Barnmorska Bioanalytiker Apuvälineteknikko Geronomi Sosionomi, rikosseuraamusala Estenomi
Förstavårdare Bioanalyytikko Ergoterapeut Kuntoutuksen ohjaaja   Estenom
Ensihoitaja Hammasteknikko Fysioterapeut Socionom    
Hälsovårdare Optometristi Fysioterapeutti Sosionomi    
Kätilö Röntgenhoitaja Jalkaterapeutti Sosionomi, diakoniatyö    
Sairaanhoitaja Röntgenskötare Naprapaatti Sosionomi, kirkon nuorisotyö    
Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö Suuhygienisti Osteopaatti Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus    
Sjukskötare   Toimintaterapeutti      
Terveydenhoitaja        

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Huomaathan, että sinun tulee hakea erityisjärjestelyitä erikseen esivalintakokeeseen ja varsinaiseen valintakokeeseen. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet yhteishaussa.

Liitteet

Hakemusliitteet

Jos todistat hakukelpoisuutesi jollakin seuraavista, todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakulomakkeelle 3.4.2019 kello 15.00 mennessä:

 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta sekä kopio ulkomaisen tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole kirjoitettu yhdellä näistä kielistä
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä) tai ennakkoarvio (predicted grades tai vastaava) 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio Reifeprüfung- tai DIA-todistuksesta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • mahdollisesta pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös

Katso tarkemmat tiedot liitteiden toimittamisesta: Liitteet yhteishaussa.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita haussa käyttämiesi koulutodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse lähettää kopiota. Suomalaisesta ammatillisesta tutkinnosta sen sijaan tulee toimittaa todistuskopio.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaa.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.