Tippa
Tutkinto-ohjelma

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (päivätoteutus)

Tippa

Terveydenhuollon ammattilaiseksi

Sairaanhoitajan työssä tarvitaan tahtoa ja taitoa toisten auttamiseen ja hoitamiseen.

Sairaanhoitajan ammatissa yhdistyvät kädentaidot ja vahva teoreettinen osaaminen. Opiskelu sairaanhoitajaksi toteutuu osittain yhdessä terveysalan muiden opiskelijoiden kanssa ja osa kliinisestä opetuksesta toteutuu TAMKin, Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisessä Taitokeskuksessa.

Sairaanhoitajana osaat ennaltaehkäistä sairauksia, tukea terveyttä ja hyvinvointia sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Sinulla on halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa. Opintojen aikana hankit valmiuksia toimia niin itsenäisesti sairaanhoitajana kuin hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä.

Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan potilaan hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. TAMKin sairaanhoitajaopinnoissa voit viimeisenä opiskeluvuotenasi suunnata uraasi ja syventää osaamistasi valitsemallasi hoitotyön alueella.

Tutkintonimike

Sairaanhoitaja (AMK)

Koulutustyyppi

Ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

210 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Opiskelumuoto

Päiväopinnot

Osaamistavoitteet

Kiinnostaako sinua sairaanhoito akuuteissa tilanteissa tai oletko elementissäsi ihmisten auttajana? Onko lastensairaanhoito lähellä sydäntäsi tai oletko kiinnostunut mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä? Näetkö itsesi osana leikkaustiimiä tai sisätauti-kirurgista tiimiä vai haluatko hyödyntää uusinta teknologiaa hoitaessasi ihmisiä etänä ja kotona? TAMKin monipuolisessa sairaanhoitajakoulutuksessa voit yhdistää teknologiaa ja sairaanhoitoa uusimpaan tietoon perustuen. 

Sairaanhoitajakoulutuksessa hankit valmiuksia toimia itsenäisesti sairaanhoitajana sekä hoitotyön asiantuntijana ja kehittäjänä moniammatillisessa tiimissä.TAMKin sairaanhoitajakoulutuksessa voit viimeisenä opiskeluvuotenasi suunnata uraasi ja syventää osaamistasi valitsemallasi hoitotyön alueella 30 op verran.     

Sairaanhoitajakoulutuksessa yhdistyvät sekä kädentaidot että vahva teoreettinen osaaminen. Sairaanhoitajana sinulla tulee olla hyvä terveys ja toimintakyky, jotta pystyt auttamaan toisia. Suunnittelet, toteutat ja arvioit potilaan hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Ohjaat ja neuvot potilaita sekä toimit usein oman tiimisi johtajana. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

 

Lisätietoja opetuskielistä

Tutkinnon opetuskieli on suomi. Opinnoissa on myös englanninkielisiä osuuksia.

Koulutuksen sisältö

Alkuvaiheen opintojen jälkeen osaat sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Osaat noudattaa terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Olet harjaantunut tarkkailemaan ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistat, millaista hoitoa potilas tarvitsee. Ammattitaitoosi sisältyy myös, että osaat käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön menetelmiä ja osaat toteuttaa lääkehoitoa ja hallitset lääkelaskut. Osaat myös ottaa huomioon erilaiset kulttuurit ja kansainvälisyyden hoitotyössä. Ensiavun antaminen hätätilanteissa kuuluu jo taitoihisi.

Keskivaiheen opintojen aikana kehität kliinistä osaamistasi hoitotyön eri alueilla. Osaat määrittää, millaista hoitotyötä eri-ikäiset asiakkaat tarvitsevat. Osaat myös suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Käytät eri tieteenalojen tietoa oman toimintasi perustana. Ohjaat ja tuet asiakasta omahoidossa luontevasti.

Työskentely moniammatillisessa yhteistyössä sujuu sinulta asiakkaan edun mukaisesti. Osaat arvioida kriittisesti omaa toimintaasi.

Loppuvaiheen opintojen aikana osaamisesi syvenee. Osaamistasi tukemaan valitset vaihtoehtoisista ammattiopinnoista sinua kiinnostavan kokonaisuuden.

Osaat tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Sinulta luonnistuu eri-ikäisten asiakkaiden hoitaminen ja huomioit asiakkaan läheiset luontevasti osana hoitotyötä.

Osaat toimia omahoitajana asiakkaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Osaat kehittää hoitotyötä sekä omaa toimintaasi.

Koulutuksen aikana opiskelet yhdessä Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kanssa teoreettisissa ja/tai  käytännöllisissä opinnoissa. Opintojen aikana harjoittelet moniammatillista yhteistyötä muun muassa fysioterapia-, röntgenhoitaja- ja bioanalyytikko-opiskelijoiden kanssa.

Osa opetuksesta toteutuu Tampereen Taitokeskuksessa, joka on Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteinen kliinisten taitojen harjoittelutila. Lisäksi pääset tutustumaan, kuinka sosiaalista Pepper-robottia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalalla.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Sairaanhoitajan tutkinnossa ei ole opintosuuntia tai erikoistumisalaa.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen keskimääräinen suoritusaika on noin 3,5 vuotta. Opinnot toteutetaan päiväopintoina erilaisia opetuksen monipuolisia toteutusmuotoja hyödyntäen. 

Koulutus jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: perus- ja ammattiopinnot (90 op), opinnäytetyö (15 op), harjoittelu (75 op) ja vaihtoehtoiset ammattiopinnot (30 op).

Tutustu hoitotyön opetussuunnitelmaan TAMKin opinto-oppaassa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla syvennät osaamistasi valitsemallasi hoitotyön alueella ja yhdessä oman alan työelämän kanssa. Opinnäytetyö tehdään pareittain ja pääsääntöisesti opiskelukielelläsi.

Opinnäytetyösi osoittaa, että

 • osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä
 • osaat toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti opinnäytetyön prosessin kaikissa vaiheissa
 • pystyt kehittämään opinnäytetyöstäsi saamasi palautteen perusteella.

Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. Sen tekeminen sisältää seuraavat vaiheet: orientaatio, suunnittelu, toteutus, raportointi.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi-sivustolla.

Uramahdollisuudet

Sairaanhoitajana voit työskennellä erilaisissa hoitotyön asiantuntijatehtävissä, jotka vaativat joko perus- tai erityisosaamista. Työpaikkoja on koko sosiaali- ja terveysalan sektorilla; akuutissa ja pitkäaikaisessa sairaanhoidossa, yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla sekä erilaisissa hankkeissa ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voi työskennellä Suomessa ja ulkomailla. 

Työpaikkasi voi olla esimerkiksi sairaalan vuodeosastolla, poliklinikalla tai leikkausosastolla. Yhä useammin se löytyy kotiin vietävien palveluiden tai etänä tarjottavien palveluiden parista tai kotisairaanhoidosta, erilaisista kuntoutus- ja hoitokodeista tai lääkäriasemilta. Näiden lisäksi sairaanhoitajatutkintosi mahdollistaa työskentelyn asiantuntija- ja konsulttitehtävissä, vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa tai kansainvälisissä tehtävissä.

Pätevyys

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Sairaanhoitajan tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Sairaanhoitajana tulet työskentelemään monikulttuurisissa työympäristöissä. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus lähteä kansainväliseen vaihtoon viikoksi tai muutamaksi kuukaudeksi tai voit osallistua kansainväliselle intensiiviviikolle kotimaassa tai ulkomailla. 

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet sekä projektit.

Suomalainen sairaanhoitajan tutkinto mahdollistaa työllistymisen Euroopan unionin alueella. Tutkintoa arvostetaan laajasti myös EU:n ulkopuolella.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Sairaanhoitajakoulutuksen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat TAMKin sisällä muut sosiaali- ja terveysalan koulutukset, Tampereen yliopiston lääketieteen koulutus sekä hanke- ja harjoitteluyhteistyössä Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen ympäristökunnat. 

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet

TAMK tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille täydennyskoulutusta sekä koulutusta alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Alalla on mahdollista suorittaa myös yliopisto-opintoja hoitotieteessä tai terveystieteissä.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mahdollisen siirtohaun ja avoimen väylän haun valintaperusteet julkaistaan keväällä 2019.

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Susanna Seitsamoon, susanna.seitsamo(at)tamk.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Valinta ylioppilastutkinnon arvosanojen ja valintakokeen perusteella tai pelkän valintakokeen perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelmaan on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Lisätietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan yhteensä 150 opiskelijaa. Ensikertalaisille varataan 80 % tutkinto-ohjelman aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Valintaperusteet

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat ensin valtakunnalliseen sähköiseen esivalintakokeeseen. Esivalintakokeen pisteiden perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnosta ja valintakokeesta tai valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Aloituspaikat jakautuvat eri valintatavoille seuraavasti:

Hakukohde

Aloituspaikat

Valintakoe

Ylioppilastutkinnon arvosanat ja valintakoe

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

150

44

106

Ensikertalaisille varataan 80 % tutkinto-ohjelman aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Jos mahdollista, sinulle lasketaan valintapisteet kaikilla valintatavoilla ja voit tulla valituksi millä tahansa valintatavalla.

Valintatapa: Valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Valintakoe

70 pistettä

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. arvonta

Valintatapa: Ylioppilastutkinnon arvosanat ja valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanoista ja valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella seuraavasti:

Ylioppilastutkinnon arvosanat

30 pistettä

Valintakoe

70 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

Valintatavassa ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat.

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. koulumenestyspisteet
 3. hakutoivejärjestys
 4. arvonta

Pisteytys

Valintakoe

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä, maksimipistemäärä on 70 pistettä. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli*

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

*IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Kansainvälinen ylioppilastutkinto

Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon, tutkintotodistuksesi arvosanat muunnetaan vastaamaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Löydät kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysohjeet täältä: Ylioppilastutkinnon pisteytys.

Valintakoe

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneusalan esivalintakoe

Kaikki TAMKin sosiaali- ja terveysalan päivätoteutuksiin hakevat hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen, joka pidetään 24.4.2019. Esivalintakoe on sähköinen. Sinulle lähetetään sähköpostitse linkki, josta pääset suorittamaan kokeen. Sosiaali- ja terveysalalla esivalintakoe on yhteinen kaikille, riippumatta siitä mihin koulutuksiin olet hakenut. Esivalintakokeen tulos ei vaikuta enää lopulliseen valintaan. Esivalintakoe pohjautuu osittain ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan viimeistään hakuajan alettua osoitteessa http://soteli.metropolia.fi/.

Esivalintakokeeseen osallistuneet hakijat saavat esivalintakokeen pisteet sähköpostiin muutaman päivän kuluessa esivalintakokeesta. TAMK lähettää valintakoekutsun sähköpostitse niille hakijoille, joilla pisteet riittävät valintakokeeseen kutsumiseen. Niille hakijoille, joiden pisteet eivät riitä valintakokeeseen kutsumiseen, ei lähetetä ilmoitusta tästä vaan alimmat pisterajat julkaistaan TAMKin nettisivuilla.

Erityisjärjestelyt sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan esivalintakokeessa

Erityisjärjestelyjä sosiaali- terveys- ja liikunta-alan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/. Tämä lomake liitteineen tulee palauttaa 10.4.2019 kello 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena.

Varsinaiseen valintakokeeseen sinun tulee täyttää erillinen erityisjärjestelylomake. TAMKin varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelylomakkeen löydät TAMKin nettisivuilta. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla valintakokeeseen kutsutaan vain osa hakijoista valintaperusteiden mukaisesti.

Valintakoe

Valintakoe pidetään 28.5.2019. Valintakoe on yhteinen seuraaville TAMKin tutkinto-ohjelmille: sairaanhoitaja, ensihoitaja, kätilö ja terveydenhoitaja.

Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

TAMKin valintakoe on sähköinen. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä, maksimipistemäärä on 70 pistettä. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeeseen kutsuminen

Valintakokeeseen kutsutaan osa hakukelpoisista hakijoista esivalintakokeen pisteiden perusteella. TAMKin valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Kutsut lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta.

Valintakoeyhteistyö

TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Valintakoeyhteistyötä tehdään Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutuksen kanssa. TAMKin koulutuksista valintakoeyhteistyössä ovat mukana seuraavat tutkinto-ohjelmat: sairaanhoitaja, ensihoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö. Jos haet useampaan näistä TAMKin ja/tai SAMKin hakukohteista, sinut kutsutaan sen hakukohteen valintakokeeseen, johon esivalintakokeen pisteesi riittävät. Valintakoetuloksen saat kaikkiin hakukohteisiin.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Huomaathan, että sinun tulee hakea erityisjärjestelyitä erikseen esivalintakokeeseen ja varsinaiseen valintakokeeseen. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet yhteishaussa.

Liitteet

Hakemusliitteet

Jos todistat hakukelpoisuutesi jollakin seuraavista, todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakulomakkeelle 10.4.2019 kello 15.00 mennessä:

 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta sekä kopio ulkomaisen tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole kirjoitettu yhdellä näistä kielistä
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä) tai ennakkoarvio (predicted grades tai vastaava) 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio Reifeprüfung- tai DIA-todistuksesta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • mahdollisesta pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös

Katso tarkemmat tiedot liitteiden toimittamisesta: Liitteet yhteishaussa.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita haussa käyttämiesi koulutodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse lähettää kopiota. Suomalaisesta ammatillisesta tutkinnosta sen sijaan tulee toimittaa todistuskopio.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.