Kattaus
Tutkinto-ohjelma

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Kattaus

Gastronomian kehittäjäksi ja uudistajaksi

Restonomi on palveluliiketoiminnan moniosaaja, jolla on silmää niin taloudelle kuin estetiikalle.

Restonomi on ravintola-alan sekä ravitsemis- ja puhtauspalveluiden palveluliiketoiminnan asiantuntija. Opintojen aikana opit tuottamaan taloudellisesti kannattavia ravintola-alan palveluita sekä ravitsemis- ja puhtauspalveluita, joissa on huomioitu hyvinvointi, terveys, turvallisuus, estetiikka ja vieraanvaraisuus. Opiskelet lisäksi asiakaskäyttäytymistä ja vuorovaikutustaitoja sekä viestintää ja markkinointia. 

Restonomin ammattitaitoon kuuluvat asiakaslähtöisyys, aktiivisuus, paineensietokyky, joustavuus, yhteistyökyky ja tilanneherkkyys. Valmistuttuasi ymmärrät alan teoriat, käsitteet sekä menetelmät ja osaat arvioida niitä kriittisesti. Kykenet johtamaan ja kehittämään alan työyhteisöjä. Lisäksi pystyt työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijana tai yrittäjänä.

Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena. Kontaktiopetusta on kerran kuukaudessa (torstai, perjantai, lauantai). Lisäksi viikoittain työskennellään sekä yksin että pienryhmissä verkossa. Lukujärjestys on syksyllä tiedossa koko vuodeksi.

Tutkintonimike

Restonomi (AMK)

Koulutustyyppi

Ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

210 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Opiskelumuoto

Multimodaali

Osaamistavoitteet

Valmistut palveluliiketoiminnan osaajaksi ravintola-alalle tai ravitsemis- ja puhtauspalveluihin. Tutkinto-ohjelma tarjoaa monipuoliset valmiudet toimia alalla toteuttajana, suunnittelijana, kehittäjänä, markkinoijana tai esimiestehtävissä.

Opit tunnistamaan asiakaskäyttäytymistä ja tuottamaan palveluita, joissa on huomioitu hyvinvointi, terveys, turvallisuus, estetiikka ja vieraanvaraisuus sekä palveluliiketoiminnan taloudellinen kannattavuus.

Valmistuttuasi ymmärrät alan teoriat, keskeiset käsitteet, menetelmät sekä periaatteet ja osaat arvioida niitä kriittisesti. Kykenet johtamaan ja kehittämään oman alasi työyhteisöjä. Pystyt myös työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. 

Restonomina osaat viestiä sekä suullisesti että kirjallisesti myös alan ulkopuolisille yleisöille. Hallitset kansainvälisen viestinnän ja vuorovaikutuksen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Opiskelijoille luodaan oppimisympäristö, jossa on mahdollista hankkia yksilölliset ammatilliset valmiudet esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetuskieli on suomi.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden jälkeen osaat toteuttaa kansainvälistä ruokakulttuuria sekä ruoka- ja puhtauspalveluja vieraanvaraisesti ja tuloksellisesti. Tarkastelet ammattimaisesti toimialan kehittämistarpeita.

Toisen vuoden jälkeen osaat ottaa vastuuta työyhteisön menestymiseen vaikuttavista inhimillisistä, taloudellisista ja toiminnallisista tekijöistä. Osaat kehittää kansainvälisen ruokakulttuurin sekä ruoka- ja/tai puhtauspalvelujen työkäytänteitä.

Kolmannen ja neljännen vuoden jälkeen osaat johtaa ja kehittää kansainvälistä ruokakulttuuria sekä ruoka- ja/tai puhtauspalveluja moniammatillisuutta ja uutta teknologiaa hyödyntäen.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Tutkinto-ohjelmassa ei ole opintosuuntavaihtoehtoja. Voit syventää osaamistasi opintojaksokohtaisesti valitsemillasi projekteilla.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 vuotta.

Tutkinto koostuu ammattiopinnoista (140 op), pakollisista kieliopinnoista (10 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), perus- ja syventävästä harjoittelusta (15 op + 15 op) sekä opinnäytetyöstä (15 op).

Opinnot toteutetaan monimuotototeuksena. Kontaktiopetusta on kerran kuukaudessa torstaina klo 16.30 - 20.00, perjantaina klo 8.00 -16.00 ja lauantaina klo 8.30 -15.30. Lisäksi viikoittain työskennellään sekä yksin että pienryhmissä verkossa. Lukujärjestys on syksyllä tiedossa koko vuodeksi. Opinnoissa tehdään jokaisen ammattiopinnon yhteydessä  projekteja työelämään sekä hyödynnetään opiskelijoiden omia työyhteisöjä. Oppimista ja osaamista arvioidaan tarkastelemalla sosiaalisia taitoja, tiedollista osaamista, käytännön työtaitoja ja arviointiosaamista.

Tutustu opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla osoitat kykysi tutkivaan ja kriittiseen työotteeseen ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Samalla syvennät omaa erityisosaamistasi ja kehität suhteitasi työelämään.

Opinnäytetyösi voi olla:

 • kirjallinen tutkielma tai artikkelikokoelma
 • taiteellinen produktio
 • kehittämis- tai kokeiluprojekti
 • tuotekehitystyö
 • koulutusprojekti
 • portfolio

Tutustu matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin: Palveluliiketoiminnan koulutus.

Uramahdollisuudet

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneena sinulla on valmiudet toimia alan esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tiedotus-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Kansainvälistyminen

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit. 

Toimiala on kansainvälinen sekä monikulttuurinen, ja pääset perehtymään kulttuurien väliseen viestintään ja erilaisiin toimintatapoihin myös kentällä toimiessasi. Kielitaidon lisäksi omaksut ennakkoluulottoman ja avoimen suhtautumisen erilaisiin työyhteisöihin ja -tilanteisiin. Seuraat myös aktiivisesti alasi kansainvälistä kehitystä ja ymmärrät sen vaikutukset ja mahdollisuudet.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea alan ylempään AMK-tutkintoon, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Voit myös hakeutua tiedekorkeakouluun maisteriopintoihin.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. 

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Satu Kylmälään, satu.kylmala(at)tamk.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Valinta työkokemuksen ja valintakokeen perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Restonomi (AMK) -monimuotototeutukseen on rajattu pohjakoulutusvaatimus. Hakukelpoisuuden antaa

 • matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatillinen toisen asteen tai opistoasteen tutkinto tai
 • tekniikan alan kiinteistöpalveluiden perustutkinto tai elintarvikealan ammatillinen perustutkinto.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 40 opiskelijaa. Ensikertalaisille varataan 50 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Valintaperusteet

Hakukohde ja aloituspaikat

Hakukohde Aloituspaikat
Restonomi (AMK), monimuotototeutus 40

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 40 opiskelijaa. Ensikertalaisille varataan 50 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta ja työkokemuksesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Valintakoe 70 pistettä
Työkokemus 30 pistettä
Yhteensä  100 pistettä

Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 70 pistettä. Jotta voit tulla valituksi, kokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. työkokemuspisteet
 3. hakutoivejärjestys
 4. arvonta

Työkokemus

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2019. Kaksi kuukautta yleistä (ei tarvitse olla alakohtaista) työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä.

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus, ja joka tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL = yrittäjäeläkevakuutus, MYEL = viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Valintakoe

TAMKin oma valintakoe pidetään 23.5.2019. Valintakoe kestää noin kolme tuntia. Kokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia.

Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 70 pistettä. Jotta voit tulla valituksi, kokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeeseen kutsuminen

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen noin viikko ennen valintakoetta.

Valintakoeyhteistyö

TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. TAMK ei hyväksy muualla suoritettua valintakoetta eikä TAMKissa suoritettua valintakoetulosta anneta muihin ammattikorkeakouluihin.

Ennakkoaineisto

Valintakoe pohjautuu ennakkoaineistoon sekä kokeessa jaettavaan materiaaliin. Ennakkoaineisto julkaistaan 9.5.-23.5.2019. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet yhteishaussa.

Liitteet

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, tallenna  haussa käyttämiesi koulu- ja työtodistusten kopiot yhteishaun hakulomakkeelle 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse liittää kopiota. Suomalaisesta ammatillisesta tutkinnosta sen sijaan tulee tallentaa todistuskopio.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta.
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.