Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Opiskelutaidot

Opiskelutaidoilla tarkoitetaan onnistuneessa yliopisto-opiskelussa tarvittavia taitoja. Taitava opiskelija huolehtii opiskelutaitojensa kehittämisestä ja opiskelua tukevan minäkäsityksen rakentamisesta sekä ymmärtää opiskelutyön merkityksen opintojen sujumisessa.

Yliopisto-opiskeluun kuuluu omien taitojen ja edellytysten arviointi sekä niiden kehittäminen. On normaalia ja tavallista, että yliopistoon tullessa opiskelutaidot eivät ole vielä kehittyneet yliopisto-opiskelun vaatimalle tasolle. Opiskelutaidot kuitenkin kehittyvät koko opiskelujen ajan. Taidot kehittyvät harjoittelun myöstä eli opiskellessa, mutta taitojen tietoinen kehittäminen nopeuttaa niiden haltuun ottamista ja tehostaa opiskelua.

Oletko koskaan pohtinut esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Minkälaisia tekniikoita käytät tenttiin valmistautuessasi?
 • Onko ajankäyttösi suunniteltua ja tehokasta, vai huomaatko toistuvasti, ettet tänäänkään saanut mitään aikaiseksi?
 • Miten rakennat motivaatiotasi?
 • Miten säätelet jaksamista ja palaudut?
 • Tiedätkö, kuinka opit parhaiten?

 

Koonti yleisistä opiskelutaidoista.

 

Yllä olevassa kuvassa esitetään opintopsykologinen jäsennys yleisistä opiskelutaidoista, jotka voivat painottua eri tavoin eri opiskelualoilla. Yleisten opiskelutaitojen voidaan nähdä koostuvan viidestä osa-alueesta:

Opiskelutaitoja voidaan tarkastella myös jostakin tietystä näkökulmasta. Tutustu myös

Oppimistaidot

Oppimistaidoilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti oppimiseen tarvittavia taitoja. Esimerkkejä oppimistaidoista:

 • Akateeminen luku- ja kirjoitustaito​
 • Analyyttinen ja kriittinen ajattelu​
 • Looginen päättely​
 • Kielitaito​
 • Tiedonhaun taidot​
 • Opiskelustrategiat ja –tekniikat​
 • Tietotekniikkataidot ​
 • Vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaidot​

Tutustu tarkemmin:

Oppimistaidoista muualla:

 • Gradutakuu-sivustolta löydät kirjoituksia mm. lopputyön suunnittelemiseen ja työpäivien ajankäyttöön liittyen kuten esim. Pomodoro-menetelmän

Ajankäytön säätely

Opiskelu ja oppiminen vaatii työtä ja aikaa. Ajankäytön säätelyllä tarkoitetaan oman ajankäyttönsä suunnittelua ja suuntaamista siten, että käyttää aikansa itselle merkityksellisiin asioihin ja sitoutuu tekemiinsä valintoihin. Esimerkkejä ajankäytön säätelyn taidoista:

 • Valintojen tekeminen ja priorisointi​
 • Suunnittelu ja aikatauluttaminen​
 • Työskentelyn aloittaminen​
 • Toteuttaminen ja aikaansaaminen​
 • Oman oppimisen seuranta ja arviointi​
 • Oman työskentelyn seuranta ja arviointi​

Tutustu tarkemmin: Ajankäytön säätely -opiskelutaitosivu

Motivaation rakentaminen

Taitava opiskelu edellyttää jatkuvaa motivaation rakentamista ja ylläpitoa. Motivaation rakentamisella tarkoitetaan pyrkimystä oman toiminnan kautta itse vaikuttaa ja ottaa vastuuta opiskelumotivaatioon vaikuttavista tekijöistä. Esimerkkejä motivaation rakentamisen taidoista:

 • Kiinnostuminen ja sen ylläpito ​
 • Kyky- ja onnistumisuskomukset ​
 • Arvojen tunnistaminen ja arvojen mukaiset valinnat ja teot ​
 • Tavoitteiden asettaminen ​
 • Toimintasuunnitelman toteuttaminen ja sinnikkyys ​
 • Onnistumisten tunnistaminen  ​

Tutustu tarkemmin: Opiskelumotivaatio-opiskelutaitosivu

Oppimisen tarkastelu

Taitava oppiminen edellyttää säännöllistä oppimisen tarkastelua. Oppimisen tarkastelulla tarkoitetaan sitä, että ajoittain pysähtyy pohtimaan ja tutkimaan opiskelutaitojaan sekä omaa oppimistaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Esimerkkejä oppimisen tarkastelun taidoista:

 • Käsitykset oppimisesta, tiedosta, taidoista ja kyvyistä  
 • Oppimisen ymmärtäminen prosessina ​
 • Käsitys itsestä oppijana ja itsetuntemus  
 • Oman opiskelun tarkastelu​
 • Oman oppimisen suunnittelu, säätely ja arviointi ​
 • Asiantuntijuuden kehittäminen  ​

Tutustu tarkemmin:

Opiskelukyvyn ylläpito

Opiskelukyky vaikuttaa keskeisesti opintojen etenemiseen, opiskelutuloksiin sekä kokemukseen opiskelun mielekkyydestä. Voimavarat ja opiskelukyky ovat myös perusta, jonka turvin muita opiskelutaitoja voi ottaa käyttöön ja kehittää. Opiskelukyvyllä tarkoitetaan opiskelijan työkykyä. Esimerkkejä opiskelukyvyn ylläpidon taidoista:

 • Kuormituksen säätely​
 • Rauhoittumisen ja rentoutumisen taidot​
 • Palautuminen​
 • Voimavarojen vaaliminen​
 • Ajatukset ja tunteet opiskelussa​
 • Vireystilan säätely ja keskittymisen taidot​
 • Opiskeluympäristön säätely​

Tutustu tarkemmin:

Opiskelukyvyn ylläpidosta muualla:

Lisätietoa ja tukea

Opiskelutaidoista muualla:

Aalto-yliopiston opiskelutaitosivut

Oulun yliopiston opiskelutaitosivut

Englanninkielisiltä  WikiHow-sivuilta voit lukea koosteita taitavasta opiskelusta

Antoisampaan opiskeluun –opas

Superopiskelija –e-kirja

XAMK:n opintopsykologien podcasteja opiskelijan tueksi

Aalto-yliopiston psykologiryhmän podcasteja

Oppimisen ja opiskelutaitojen miniwebinaarit (XAMK):

 

Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 29.5.2024