Hyppää pääsisältöön

Koulutus digitalisoituu yhteistyössä

Digitalisaatio mahdollistaa osaamisen kehittämisen joustavasti ja yksilöllisesti. Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto ovat aloittaneet yhdessä koulutusten digitalisoinnin ja ketterän digiprosessin luomisen pilottien muodossa.

Kuudessa pilotissa tavoitteena on vahva digitalisoiminen, jotta osaamisen kehittäminen olisi mahdollisimman joustavaa ja yksilölliset elämäntilanteet huomioivaa. Keskiössä on vaikuttavuus, joustavuus ja pedagoginen laadukkuus. Lisäksi painotamme työmarkkinoiden tarvetta osaamisen päivittämiseen sekä monipuolista hyödynnettävyyttä. Kokonaisuudet pyritään rakentamaan niin, että osia voidaan hyödyntää niin tutkintokoulutuksessa kuin sen ulkopuolella.

Digitalisoimme sekä olemassa olevia että täysin uusia kokonaisuuksia, joista oppija pystyy valitsemaan omiin tarpeisiinsa sopivan koulutuksen tai koulutuksen osan kehittääkseen osaamistaan. Sisällöllisen digitalisoimisen lisäksi tavoitteenamme on luoda toimivia ja kustannustehokkaita digituotannon prosesseja myös tulevien koulutusten toteuttamiseen. Tästä esimerkkeinä ketterän prosessin luominen videoiden tekemiseen ja pedagogisesti toimivan toteutuksen tukeminen.

Toteutamme digipilotit yhteistyössä korkeakouluyhteisön pedagogisen tukitiimin ja digitiimin kanssa. Digipedagogisena asiantuntijana toimii Matleena Laakso ja tuotannollisen tuen osalta yhteistyökumppanina on Mediapolis. Kokonaisuudet toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Monialaisuuden ytimet sote-integraatiossa

Pilotti on uudenlainen sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisen koulutus, joka vastaa odotettavissa olevan uudistuksen integraation haasteisiin ja tulee palvelemaan eri sote-aloja. Teemoina ovat esimerkiksi eettinen ja oikeudellinen osaaminen, palvelumuotoilu ja hyvinvointiteknologiat sekä integroituvat sote-palvelut. Koulutus voidaan toteuttaa monilta osin joustavasti verkossa ja se on mahdollisimman hyvin erilaisten osallistujien saavutettavissa. Teemat palvelevat erityisesti myös työelämässä olevia. Ota yhteyttä:

Erityispedagogiikan opintokokonaisuus

Erityispedagogiikan vapaasti valittava kokonaisuus on suunnattu opettajan pedagogisia opintoja suorittaville osaajille. Digitalisoitu kokonaisuus on hyödynnettävissä kaikissa Tampereen yliopiston kasvatusalan koulutuksissa ja opettajan pedagogisissa opinnoissa sekä TAMK:n ammatillisissa opettajankoulutuksissa. Korkeakouluyhteisön ulkopuolella koulutukselle on runsaasti kysyntää kaikkien opettajaryhmien ja sosiaalialan työntekijöiden keskuudessa kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Aihealueet herättävät myös kasvavaa kiinnostusta kansainvälisessä kontekstissa. Digitalisointia apuna käyttäen pyritään vastaamaan korkeakouluopiskelijoiden ja opettajien täydennyskoulutuksen monimuotoisiin tarpeisiin sekä luomaan yksilöllisiä opintopolkuja. Yksi osa koulutuksesta pyritään toteuttamaan englanniksi, jotta pystytään vastaamaan kansainväliseen kiinnostukseen aiheen ympärillä. Ota yhteyttä:

Saavutettavuus digitaalisessa yhteiskunnassa

EU:n saavutettavuusdirektiivin myötä palvelujen täytyy olla saavutettavissa merkittävästi nykyistä paremmin ja kysyntä alan osaamiseen on runsasta niin yrityksissä, julkisissa organisaatioissa kuin korkeakouluissakin. Tähtäimessä on laajalti hyödynnettävä kansainvälinen koulutus, joka voidaan sopeuttaa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Yhteisöllämme onkin mahdollisuus profiloitua saavutettavuuden edelläkävijäksi. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alalla toimivien järjestöjen ja yritysten sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutuksen osat soveltuvat kaikille alueille missä halutaan ottaa saavutettavuus osaksi osaamisen kehittämisen tarjontaa. Selkeimmät jo tunnistetut hyödyntämiskohteet ovat viestinnän, kielten, median ja ICT:n alueella. Ota yhteyttä:

Koneoppiminen

Koneoppimisen uusi koulutus koostuu kolmesta osasta, jotka ovat ohjelmoinnin johdanto, käytännön tekoäly ja koneellinen kääntäminen. Kaksi ensimmäistä osuutta on suunnattu osaamisen syventämiseen teknisen taustan omaaville ja kolmas soveltuu hyvin erilaisille osallistujille, joiden tulee tietää enemmän koneellisesta kääntämisestä. Digitalisoimalla useampi oppija pääsee osallistumaan ja se palvelee myös työssä olevia oppijoita, sillä suosio on kasvanut noin kymmenkertaiseksi viimeisen 5 vuoden aikana. Koulutuksen ansiosta osallistujien osaaminen tekoälyn osalta paranee huomattavasti. Koneellisen kääntämisen osuus täydentää kokonaisuutta erilaisesta lähtökohdasta, ja tarjoaa osaamista niin kieliasiantuntijoille kuin ohjelmoijille. Tavoitteena on avata koulutus myös korkeakouluyhteisön ulkopuolelle. Ota yhteyttä:

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin pilotissa rakennetaan uusi vaihtoehtoinen, digitaalinen toteutus yliopisto-opetukseen sekä pienempiä toteutuksia hyödynnettäväksi mahdollisesti korkeakouluyhteisön jatkuvan oppimisen palveluihin. Teemat liittyvät työhyvinvoinnin johtamiseen ja työhyvinvointivalmentajien koulutuskokonaisuuksiin. Tavoitteena on hyödyntää opetuksessa uutta teknologiaa, uusia välineitä sekä uusia toteuttamistapoja ja kehittää uudenlaisia avauksia perusopetuksen ja täydennyskoulutuksen yhdistämiseksi. Ota yhteyttä:

Bioinformatiikka

Bioinformatiikan osaajille kehitetään koulutusta, jonka avulla osallistujat kartuttavat taitojaan erityisesti laaja-alaisten sekvenssiaineistojen analysoinnissa ja tulkinnassa. Tällaiset taidot ovat tärkeitä monissa lääketieteellisissä sovelluksissa, sillä perimätiedon tulkinnalla on yhä oleellisempi merkitys sairauksien diagnosoinnissa ja hoidossa sekä uusien terapeuttisten strategioiden kehittämisessä. Tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen opetukseen etänä, parantaa kurssin laatua oppimismateriaalien ja automatisoidun palautteen avulla sekä tehostaa opetusresurssin käyttöä siten, että oppijat hyötyvät siitä mahdollisimman paljon. Ota yhteyttä: