Hyppää pääsisältöön

Tutkimusluvan pyytäminen Tampereen ammattikorkeakoulussa

Tutkimuslupa myönnetään ensisijaisesti sellaisille tieteellisille ja opinnäytetyötutkimuksille, joissa kehitetään ammattikorkeakoulua, korkeakoulututkintoja tai TAMKissa opiskeltavia aloja tai opiskelijapalveluja.

TAMKin ulkopuoliset toimijat

Tutkimuslupa myönnetään ensisijaisesti sellaisille tieteellisille ja opinnäytetyötutkimuksille, joissa kehitetään ammattikorkeakoulua, korkeakoulututkintoja tai TAMKissa opiskeltavia aloja tai opiskelijapalveluja. 

Lupahakemukseen liitetään aina tutkimussuunnitelma, aineistonhallintasuunnitelma sekä tietosuojailmoitus. Näissä liitteissä kuvataan miten tutkimusaineisto kootaan, kuka aineiston kerää, kuinka aineistoa käytetään, missä ja miten aineistoa säilytetään tutkimuksen aikana, missä ja miten tulokset raportoidaan sekä se, miten ja milloin aineisto lopulta arkistoidaan tai/ja tuhotaan. Tarkempia ohjeita löydät Tietoarkiston sivuilta.

Kun käytetään TAMKin henkilökunnan työaikaa, esimerkiksi tutkimusmateriaalien keräämiseen, tai hyödynnetään internet- tai intranet-palveluja tai muita ammattikorkeakoulun resursseja, luvan myöntää vararehtori. Jos työpanoksen tarve koskee vain yhtä koulutusyksikköä, luvan myöntää kyseisen yksikön johtaja. TAMKilta odotettu työpanos tai henkilöresurssi esimerkiksi datankeruussa kuvataan tarkemmin lupalomakkeen kohdassa TAMKin rooli tutkimuksessa.

Sähköpostilistojen osoitteita ei luovuteta ulkopuolisille eikä kutsuja osallistua tutkimuksiin lähetetä massasähköposteilla. Kutsu tutkimukseen osallistumisesta ja linkki tutkimuslomakkeeseen voidaan välittää opiskelijoille tai henkilökunnalle TAMKin tai Tampereen korkeakouluyhteisön tiedotepalvelujen (esim. intranet) välityksellä. Opiskelijakunnat vastaavat omista viestintävälineistään. 

Huomioi, että TAMK antaa luvan vain tutkimuksen toteuttamiselle. Päätös tutkimukseen osallistumisesta on kunkin henkilökohtainen asia. 

Tutkijan tulee sitoutua noudattamaan tietosuojalainsäädännön määräyksiä tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa, ja tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat rekisterit tulee hävittää tai arkistoida lain edellyttämällä tavalla.

Tutkimuslupa voidaan peruuttaa, jos lupapäätöksen ehtoja rikotaan. Tällöin luvansaajan on palautettava tutkimusta varten saamansa tiedot. 

Yhteystiedot

Jos tutkimus vaatii vararehtorin luvan, lupahakemus, tutkimussuunnitelma ja tietosuojailmoitus lähetetään osoitteeseen: TAMK, Kehittämispalvelut tutkimusluvat.tamk [at] tuni.fi (tutkimusluvat[dot]tamk[at]tuni[dot]fi)

Lisätiedot: tutkimusluvat.tamk [at] tuni.fi (tutkimusluvat[dot]tamk[at]tuni[dot]fi)

Tutkijan tulee sitoutua noudattamaan tietosuojalainsäädännön määräyksiä tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa, ja tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat rekisterit tulee hävittää tai arkistoida lain edellyttämällä tavalla. (Lisätietoja korkeakouluyhteisön henkilökunnalle löytyy intranetin käsikirjasta.)

Mikäli tutkimus koskee yksittäistä ammattikorkeakoulun yksikköä, koulutusalaa tai tutkintoa, lupahakemus liitteineen lähetetään kyseisen yksikön johtajalle:

 • Liiketalous ja media, Niina Jallinoja
 • Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, Hanna Ilola
 • Rakennettu ympäristö ja biotalous, Jouko Lähteenmäki
 • Sosiaali- ja terveysala, Susanna Seitsamo
 • Teollisuusteknologia, Hanna Kinnari-Korpela.

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] tuni.fi

Postiosoite:
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere

Lisätiedot: tutkimusluvat.tamk [at] tuni.fi (tutkimusluvat[dot]tamk[at]tuni[dot]fi)

Mikäli tutkimukseen käytetään TAMKin henkilökunnan työaikaa tai resursseja, edellytetään, että tutkija toimittaa valmiin tutkimusraportin, -julkaisun tai muun lupahakemuksessa määritellyn tuotoksen TAMKiin.

 

Tietojen luovuttamista koskeva tietopyyntö TAMKissa

Mikäli tarvitset tietoa TAMKin rekistereistä tai salassa pidettävistä asiakirjoista, tarvitset tutkimusluvan sijasta päätöksen tietojen luovuttamisesta tietopyynnön perusteella tutkimuskäyttöä varten. Lue lisää tietojen luovuttamista koskevasta tietopyynnöstä TAMKissa.
 

TAMKin henkilökunta ja opiskelijat

Tutkimuslupaa ei tarvita, jos kyseessä on:

 • opiskelijoiden tekemä opintojaksoihin liittyvä pienimuotoinen selvitys (ei opinnäytetyö)
 • TAMKin tutkintoon tehty AMK-opinnäyte
 • TAMKin sisäinen kehittämistyö (ellei siihen liity tutkimukseksi luokiteltavaa toimintaa, esim. tiedejulkaisut)
 • TAMKin vetämä TKI-hanke, jonka asetelma ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja tai joka ei vaadi eettistä ennakkoarviointia (ellei siihen liity muuta tutkimukseksi luokiteltavaa toimintaa, esim. tiedejulkaisut).

Tutkimuslupa tarvitaan, jos kyseessä on:

 • tutkimus, jonka tuloksena on tieteellinen julkaisu tai useita tieteellisiä julkaisuja (esim. JUFO-luokitelluissa tiedelehdissä).
 • TAMKin tutkintoon tehty YAMK-opinnäytetyö
 • opinnäytetyö, joka tehdään toisen korkeakoulun opiskelijana (esimerkiksi henkilöstön jäsenen tekemä väitöskirja, AMK- tai YAMK-tutkinto toiseen korkeakouluun).
 • TKI-hankkeeseen liittyy eettinen ennakkoarviointi, arkaluonteisten henkilötietojen kysymistä ja/tai erityisiä henkilötietoryhmiä.
 • TAMKin edellytetään luovuttavan rekisteriaineistoja tai ei-julkisia dokumentteja tutkimuskäyttöön.

Jos olet em. ohjeiden perusteella epävarma siitä, tarvitsetko tutkimuslupaa, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen tutkimusluvat.tamk [at] tuni.fi. Liitä viestiin tutkimussuunnitelmasi.

HUOMAA! Henkilötietojen käsittelystä joka tapauksessa laadittava lainmukainen tietosuojailmoitus ja arvioitava millaisen riskin henkilötietojen käsittely aiheuttaa tutkittaville. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa, suoraan tai välillisesti. Lisäksi tutkittavilta pitää aina pyytää tietoon perustuva vapaaehtoinen suostumus.


Liitteet ja hyödylliset linkit