Hyppää pääsisältöön

Kun syöpä ei häviä: Etnografinen tutkimus kroonisesta rintasyövästä elettynä ja institutionaalisena

Hankkeesta vastaava tutkija: YTT Suvi Holmberg
Tutkimusaika ja rahoittaja: 2023-2025 Suomen Kulttuurirahasto/Satakunnan rahasto/Tampereen yliopisto

Tutkimuksessa keskitytään siihen, millaista on elää kroonisen rintasyövän kanssa jokapäiväistä elämää ja millaisia merkityksiä arki saa osana syövän institutionaalista hoitoa. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä kroonista rintasyöpää sairastavien arjesta ja selvittää terveydenhuollon ammattilaisten käsityksiä sairaalan ulkopuolella elettävän arjen merkityksestä osana kroonisen rintasyövän hoitoa. Suomalaisessa psykososiaalisen syöpätutkimuksen kentässä näiden teemojen tutkiminen on ollut melko vähäistä.

Tutkimuksessa irrottaudutaan lääketieteellisestä tavasta tarkastella sairauksia ja lähestytään kroonisen rintasyövän kanssa elettävää arkea kolmesta yhteen kietoutuvasta ja toisiaan täydentävästä näkökulmasta: krooninen rintasyöpä sosiokulttuurisena, elettynä ja institutionaalisena. Lähestymistavan avulla on mahdollista tavoittaa muun muassa sitä, kuinka krooninen rintasyöpä on arjessa läsnä ja mitä siitä seuraa arjessa toimiville sekä tarkastella sitä, kuinka arki haastaa, muuttaa, sulautuu tai ei sulaudu osaksi terveydenhuollon toimintoja.

Tutkimushankkeessa tuotetaan ja kerätään kolmenlaisia aineistoja kahdelta eri ryhmältä: terveydenhuollon ammattilaisilta (haastattelut, havainnointi) sekä kroonista rintasyöpää sairastavilta (havainnointi, haastattelut, valokuvat). Aineiston keruussa hyödynnetään (liikkuvaa) etnografiaa eli tutkija jalkautuu terveydenhuollon ja kroonista rintasyöpää sairastuvien arkeen haastattelemaan heitä ja havainnoimaan arjessa tapahtuvaa toimintaa. Etnografian soveltaminen psykososiaalisen syöpätutkimuksen kentässä on Suomessa vähän hyödynnetty tutkimusmetodi, jonka avulla voidaan tavoittaa ”ruohonjuuritasolla” tapahtuvaa toimintaa ja toimijoiden kokonaisvaltaisia kokemuksia.

Tutkimuksessa kertyvää tietoa on mahdollista hyödyntää syöpään sairastuneiden psykososiaalisen tuen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on ylittää arjen ja terveydenhuollon instituution välistä rajaa paikantamalla hoitopolusta kohtia, joissa usein toisistaan erillisiksi jäävät maailmat kohtaavat tai voivat kohdata.

Post doc -tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä HYPO-, MOPSY- ja MARGI– ja tutkimusryhmien sekä muiden aihepiirin asiantuntijoiden kanssa.