Hyppää pääsisältöön

Suvi Holmberg

yliopistonlehtori
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitesuvi.holmberg [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503186089
Porin yliopistokeskus

Oma esittely

Työskentelen yliopistonlehtorina (ma.) Tampereen yliopistossa / Porin yksikössä sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa. Tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitani ovat vaikeissa elämäntilanteissa ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten arki ja arjen jäsentyminen erityisesti syöpään sairastumiseen sekä marginalisaatioon liittyvien kysymysten yhteydessä. Vuonna 2020 tarkastettu väitöskirjani käsittelee rinta-ja eturauhassyöpään sairastumista arjen kontekstissa ja lähestyn tutkimuksessa syöpään sairastumista sosiokulttuurisena sekä ruumillisena ilmiönä. Marginalisaatiokysymyksiin liittyen tutkimuksellinen oriantaationi on kohdistunut erityiseti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kodeissa tapahtuvien palvelukohtaamisten tarkasteluun, jossa fokus on ollut asiakas-työntekijävuorovaikutuksessa sekä kodissa palvelukohtaamisten paikkana. 

Osaamisalueiden kuvaus

Sairaus sosiokulttuurisena ilmiönä, sairausarki, laadullinen terveystutkimus, kirjoitetut tutkimusaineistot, liikkuva etnogarafia, diskursiiviset analyysimenetelmät.

Tutkimuskohteet

Syöpään sairastuminen arjen kontekstissa / Cancer in the context of everyday life

Päihde- ja mielenterveyskuntoutuksessa tapahtuvat kotikäynnit / Home visits in the context of substance abuse and mental health rehabilitation 

Tieteenalat

Sosiaalityö

Merkittävimmät julkaisut

Vertaisarvioidut julkaisut:

2023

Holmberg Suvi & Jones Marjaana & Vihervuori Sari & Harju Eeva (2023) Järjestötoimijat ja syöpään sairastuneen psykososiaalinen tuki ja kuntoutus: Vastuut ja rajat erikoissairaanhoidossa [Organizational actors and psychosocial support and rehabilitation of cancer patients: Responsibilities and boundaries in secondary care]. Kuntoutus 46(2), 21–32.

2022

Holmberg Suvi (2022) Arki marginaalissa: Teoreettis-käsitteellinen katsaus elettyyn marginaalisuuteen [Everyday life at the margins of society: A theoretical-conceptual overview of lived marginality]. Teoksessa Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta (toim.) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä [Social work at the margins of society: Constructionist perspectives]. Tampere: Vastapaino, 139–162.

Holmberg Suvi & Ranta Johanna (2022) Kotona katkolla: Asiakkaan arki osana kotiin vietävää katkaisuhoitoa [Detoxification at home: Client’s everyday life as a part of home-based alcohol detoxification]. Teoksessa Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (toim.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 285–316. 

Juhila Kirsi & Ranta Johanna & Holmberg Suvi (2022) Kotiin paikantuvan tutkimuksen metodologisia lähtökohtia [Methodological premises of home-based research]. Teoksessa Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (toim.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 85–119. 

2021

Harju Eeva & Holmberg Suvi (2021) Kun kumppani sairastuu syöpään. Teoksessa Eeva Harju & Mira Palonen & Nina Sarell (toim.) Yhdessä perheen kanssa. Perheiden ja terveydenhuollon kohtaamisia. Helsinki: Gaudeamus, 135-157. [When a partner gets diagnosed with cancer].

Holmberg Suvi & Räsänen Jenni-Mari (2021) From Home to Community: Reflecting Emotions Related to Mobility . Social Inclusion, 9(3), 245–255. 

Holmberg Suvi & Ranta Johanna (2021) Koti katkaisuhoidon tilana [Home as a space for detoxification]. Janus 29(1), 54–70.

Lydahl Doris & Holmberg Suvi & Günther Kirsi & Ranta Johanna (2021) Doing data together: Affective relations and mobile ethnography in home visits . Qualitative Research. 21(4), 515–530. DOI: 10.1177/1468794120917913

2020

Holmberg, Suvi (2020) The first thought is death: a qualitative study of the presence of death in the everyday lives of people with cancer . Nordic Social Work Reserach. Published online March 12, doi: 10.1080/2156857X.2020.1740773

Juhila, Kirsi & Holmberg, Suvi & Lydahl Doris & Hall, Christopher (2020) Observing and commenting on clients’ home environments in mobile support home visit interactions: institutional gaze, nomalisation and face-work . Housing, Theory and Society. Published online 30 Oct 2020. doi: 10.1080/14036096.2020.1838944 

2019-2014

Holmberg, Suvi (2019) Stable, fragile and recreated – a qualitative study of agency in everyday life with breast and prostate cancer . International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being. Published online November 20, doi: 10.1080/17482631.2019.1690391

Raitakari, Suvi & Holmberg, Suvi & Juhila, Kirsi & Räsänen, Jenni-Mari (2018) Constructing the Elements of the "Recovery in" Model through Positive Assessments during Mental Health Home Visits . International Journal of Environmental Research and Public Healt. Published online July 9, doi: 10.3390/ijerph15071441

Holmberg, Suvi (2017) Selontekoja seksuaalisuudesta syöpään sairastumisen arjessa . Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 25 (1), 21-37. [Accounts on sexuality in the everyday life with cancer].

Holmberg, Suvi (2014) "Eräänlainen vedenjakaja elämässäni" - arjen muuttuva rytmi rintasyöpään sairastuneiden naisten elämässä. Teoksessa Anna Metteri & Heli Valokivi & Satu Ylinen (toim.) Terveys ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus, 207-241. ["A sort of a watershed in my life" - the changing rhythms in the everyday life of women living with breast cancer].

Väitöskirja: 

Holmberg, Suvi (2020) Arki ei pysähdy: Tutkimus elämästä rinta- ja eturauhassyövän kanssa . Tampereen yliopiston väitöskirjat 252. Tampere: Tampereen yliopisto. [Daily life won't stop : A study of life with breast and prostate cancer]

Muut tekstit:

Holmberg, Suvi (2017) Kiehtovasti kuolemasta. Sosiologia 54 (1), 81-83.