Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Työskentelen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa / Porin yksikössä sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa. Tällä hetkellä olen opetustyöstä tutkimusvapaalla ajalla 1.9.2023-30.6.2024. Tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitani ovat erityisesti syöpään sairastumisen arkeen liittyvät kysymykset sekä se, kuinka sairaalan ulkopuolella elettävä arki on läsnä ja merkityksellistyy osana syövän institutionaalista hoitoa. Näihin teemoihin perehdyn post doc -tutkimuksessani Kun syöpä ei häviä, jonka tehtävänä on lisätä ymmärrystä kroonista rintasyöpää sairastavien jokapäiväisestä elämästä sekä selvittää terveydenhuollon ammattilaisten käsityksiä sairaalan ulkopuolella elettävän arjen merkityksestä osana syövän hoitoa. Toinen tutkimuksellinen kiinnostuksen kohteeni on viime vuosina ollut vaikeissa elämäntilanteissa ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten arki. Marginalisaatiokysymyksiin liittyen tutkimuksellinen oriantaationi on kohdistunut erityiseti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kodeissa tapahtuvien palvelukohtaamisten tarkasteluun, jossa fokus on ollut asiakas-työntekijävuorovaikutuksessa sekä kodissa palvelukohtaamisten paikkana. 

Osaamisalueiden kuvaus

Sairaus sosiokulttuurisena ilmiönä, sairausarki, laadullinen terveystutkimus, psykososiaalinen syöpätutkimus, kirjoitetut tutkimusaineistot, etnogarafia, diskursiiviset analyysimenetelmät.

Tutkimuskohteet

Syöpään sairastuminen arjen kontekstissa / Cancer in the context of everyday life

Päihde- ja mielenterveyskuntoutuksessa tapahtuvat kotikäynnit / Home visits in the context of substance abuse and mental health rehabilitation 

Tieteenalat

Sosiaalityö

Merkittävimmät julkaisut

Vertaisarvioidut julkaisut:

2023

Holmberg Suvi & Jones Marjaana & Vihervuori Sari & Harju Eeva (2023) Järjestötoimijat ja syöpään sairastuneen psykososiaalinen tuki ja kuntoutus: Vastuut ja rajat erikoissairaanhoidossa [Organizational actors and psychosocial support and rehabilitation of cancer patients: Responsibilities and boundaries in secondary care]. Kuntoutus 46(2), 21–32.

2022

Holmberg Suvi (2022) Arki marginaalissa: Teoreettis-käsitteellinen katsaus elettyyn marginaalisuuteen [Everyday life at the margins of society: A theoretical-conceptual overview of lived marginality]. Teoksessa Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta (toim.) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä [Social work at the margins of society: Constructionist perspectives]. Tampere: Vastapaino, 139–162.

Holmberg Suvi & Ranta Johanna (2022) Kotona katkolla: Asiakkaan arki osana kotiin vietävää katkaisuhoitoa [Detoxification at home: Client’s everyday life as a part of home-based alcohol detoxification]. Teoksessa Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (toim.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 285–316. 

Juhila Kirsi & Ranta Johanna & Holmberg Suvi (2022) Kotiin paikantuvan tutkimuksen metodologisia lähtökohtia [Methodological premises of home-based research]. Teoksessa Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (toim.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 85–119. 

2021

Harju Eeva & Holmberg Suvi (2021) Kun kumppani sairastuu syöpään. Teoksessa Eeva Harju & Mira Palonen & Nina Sarell (toim.) Yhdessä perheen kanssa. Perheiden ja terveydenhuollon kohtaamisia. Helsinki: Gaudeamus, 135-157. [When a partner gets diagnosed with cancer].

Holmberg Suvi & Räsänen Jenni-Mari (2021) From Home to Community: Reflecting Emotions Related to Mobility . Social Inclusion, 9(3), 245–255. 

Holmberg Suvi & Ranta Johanna (2021) Koti katkaisuhoidon tilana [Home as a space for detoxification]. Janus 29(1), 54–70.

Lydahl Doris & Holmberg Suvi & Günther Kirsi & Ranta Johanna (2021) Doing data together: Affective relations and mobile ethnography in home visits . Qualitative Research. 21(4), 515–530. DOI: 10.1177/1468794120917913

2020

Holmberg, Suvi (2020) The first thought is death: a qualitative study of the presence of death in the everyday lives of people with cancer . Nordic Social Work Reserach. Published online March 12, doi: 10.1080/2156857X.2020.1740773

Juhila, Kirsi & Holmberg, Suvi & Lydahl Doris & Hall, Christopher (2020) Observing and commenting on clients’ home environments in mobile support home visit interactions: institutional gaze, nomalisation and face-work . Housing, Theory and Society. Published online 30 Oct 2020. doi: 10.1080/14036096.2020.1838944 

2019-2014

Holmberg, Suvi (2019) Stable, fragile and recreated – a qualitative study of agency in everyday life with breast and prostate cancer . International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being. Published online November 20, doi: 10.1080/17482631.2019.1690391

Raitakari, Suvi & Holmberg, Suvi & Juhila, Kirsi & Räsänen, Jenni-Mari (2018) Constructing the Elements of the "Recovery in" Model through Positive Assessments during Mental Health Home Visits . International Journal of Environmental Research and Public Healt. Published online July 9, doi: 10.3390/ijerph15071441

Holmberg, Suvi (2017) Selontekoja seksuaalisuudesta syöpään sairastumisen arjessa . Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 25 (1), 21-37. [Accounts on sexuality in the everyday life with cancer].

Holmberg, Suvi (2014) "Eräänlainen vedenjakaja elämässäni" - arjen muuttuva rytmi rintasyöpään sairastuneiden naisten elämässä. Teoksessa Anna Metteri & Heli Valokivi & Satu Ylinen (toim.) Terveys ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus, 207-241. ["A sort of a watershed in my life" - the changing rhythms in the everyday life of women living with breast cancer].

Väitöskirja: 

Holmberg, Suvi (2020) Arki ei pysähdy: Tutkimus elämästä rinta- ja eturauhassyövän kanssa . Tampereen yliopiston väitöskirjat 252. Tampere: Tampereen yliopisto. [Daily life won't stop : A study of life with breast and prostate cancer]

Muut tekstit:

Holmberg, Suvi (2017) Kiehtovasti kuolemasta. Sosiologia 54 (1), 81-83.