Hyppää pääsisältöön

Kiertotalouden johtamisen tutkimuskeskus ManCE

Tampereen yliopisto
KärkialueYhteiskunta

Kiertotalouden johtamisen tutkimuskeskus (ManCE) kokoaa yhteen ja kiteyttää kiertotalouden osaamista ja vahvistaa kiertotalouteen erikoistunutta tutkimusta.

Tampereen yliopistolla sekä johtamisen ja talouden tiedekunnalla (MAB) on kiertotalouden tutkimuksessa vahva ja laaja osaaminen, joka pohjautuu pitkäaikaiseen tutkimukseen esimerkiksi kestävyyden ja resurssitehokkuuden alueilla.

Ilmastonmuutoksen ja vähenevien luonnon resurssien myötä niin yritysten, kaupunkien kuin kuluttajakansalaisten on tunnistettava ja valjastettava käyttöön kiertotalous sekä moninaiset kiertotaloudelliset ratkaisut ja toimintamallit. Tämä vaatii kiertotaloudellisen muutoksen johtamista liiketoiminnassa ja elinkeinoelämässä, julkisessa päätöksenteossa sekä yhteiskunnassa kuluttajakansalaisia myöten.

ManCE-tutkimuskeskus on monitieteinen ja selkeästi kiertotalouden johtamiseen profiloitunut. Elinkeinotoiminnan, yhteiskunnallisen keskustelun ja politiikan fokus on kasvattanut kysyntää kiertotalouden liiketoiminnan, johtamisen ja talouden tulokulmia painottavalle tiedolle ja osaamiselle. Näistä konkreettisina esimerkkeinä ovat vihreän siirtymän paketti, Suomen kiertotalousstrategia sekä teemana kohdistuvat EU-haut. Tutkimuskeskuksen teema linkittyy myös laajemmin kestävyyteen, ilmastonmuutoksen hidastamiseen, biodiversiteetin säilyttämiseen ja hiilineutraaliuteen, sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG:t).

Tiedekunnan monialaisuuden myötä kiertotalouden johtaminen kattaa tutkimuskeskuksessa seuraavat näkökulmat:

  • kiertotalousliiketoiminta
  • kiertotalouden teknologioiden ja innovaatioiden johtaminen sekä kiertotalouteen liittyvien reaaliprosessien johtaminen ja niiden taloudellinen ymmärtäminen, erityisesti teollisessa mittakaavassa
  • kiertotalouden mallit mahdollistavien kulutuskäytänteiden ja -tapojen edistäminen sekä kiertotalouden uusien liiketoimintamallien ja markkinoinnin johtamisen kehittäminen
  • sidosryhmäyhteistyö ja -johtaminen sekä yritysten ympäristö- ja sosiaalinen vastuullisuus kiertotaloudessa

Kiertotalouden johtaminen tarkoittaa myös sen strategista ja poliittista vahvistamista osana kaupunkien kestävyysmurrosta, integroimista ilmastopolitiikan ja kaupunkikehityksen tavoitteisiin sekä kiertotaloudellisen ajattelutavan kytkemistä biodiversiteetin suojeluun

Toiminnan vaikuttavuus

ManCE:ssa toimivat tutkimusryhmät:

 

Wastebusters

Wastebusters, eli ruokahävikin ja kiertotalouden tutkimusryhmä tutkii sitä, miten erilaiset taloudelliset toimijat, kuten kuluttajat ja kulutusyhteisöt, sekä yritykset ja organisaatiot voivat vaikuttaa keskeisten kestävän kehityksen haasteiden, kuten ruokahävikin ja jätteen kasvavan määrän ratkaisemiseen. Tutkimusryhmä koostuu markkinoinnin, yrityksen johtamisen ja sosiologian tutkijoista.

Kontaktihenkilö: Elina Närvänen, elina.narvanen [at] tuni.fi

 

Ympäristöpolitiikan tutkimusryhmä (PONTE)

Ympäristöpolitiikan tutkimusryhmä PONTE toimii osana hallintotieteitä johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Ryhmä luo teoreettista ja empiiristä tietämystä ympäristökysymysten yhteiskunnallisesta olemuksesta ja tuottaa käytännön ratkaisuja spesifeihin ympäristöongelmiin. PONTE:n toiminta jakautuu kolmeen toisiinsa liittyvään tutkimusalueeseen seuraavasti: ympäristöpolitiikka ja -hallinta, luontopolitiikka ja kaupunkitutkimus. Nämä tutkimusalueet kattavat laajasti aikamme keskeisimpiä haasteita kuten kestävyys, kaupungistuminen, kiertotalous ja ilmastokriisi.

Kontaktihenkilö: Ari Jokinen, ari.k.jokinen [at] tuni.fi

 

CITER

Center for Innovation and Technology Research (CITER) lähestyy kiertotaloutta laaja-alaisesta teollisen liiketoiminnan perspektiivistä. Ryhmän erikoisosaaminen kattaa kiertotalouden liiketoimintamallit, kiertotaloudelliset strategiat, kiertotalouden arvoketjut, kiertotalousinnovaatiot ja niiden kaupallistamisen, kiertotalouden ekosysteemit ja niiden johtamisen, asiakkaan näkökulman kiertotalouteen (asiakasarvo ja -kokemus), public-private yhteistyön kiertotalouden edistämiseksi, sekä teollisuudenalakohtaiset kiertotaloudellistumisprosessit (mm. tekstiili-, prosessi-, rakennus-, ja valmistava teollisuus). CITER on tärkeässä roolissa useissa merkittävissä kierto- ja vähähiilisen talouden tutkimushankkeissa kuten CICAT2025, ReCreate, ja Bio-CCU.

Kontaktihenkilöt: Leena Aarikka-Stenroos, leena.aarikka-stenroos [at] tuni.fi; Ulla Saari, ulla.saari [at] tuni.fi

 

NOVI

Tietojohtamisen tutkimusyksikkö keskittyy tietoperusteiseen arvonluontiin digitalisoituvassa ympäristössä, jossa kestävä kehitys ja kiertotalouden ekosysteemit ovat keskeisessä roolissa. Pyrimme tuottamaan ymmärrystä ja osaamista tiedolla ohjautuvuuden ja vaikuttavuuden monihaasteisiin kysymyksiin liittyen kiertotalouteen ja sen ekosysteemeihin. Tietojohtamisen keskiössä on tietoperustainen arvonluonti, joka yhdistää erilaisia menetelmiä ja näkökulmia niin johtamisen, liiketoiminnan kuin tietotekniikan tieteenaloilta.

Tutkimme ja kehitämme työkaluja ja toimintatapoja tiedolla johtamiseen ja tiedon hyödyntämiseen niin yksilön ja organisaation näkökulmasta kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Tämä kattaa kiertotalouden periaatteiden soveltamisen, kiertotalouden ekosysteemien ymmärtämisen ja kehittämisen sekä resurssitehokkuuden ja kestävän arvonluonnin edistämisen. Pyrimme kehittämään toimintamalleja, joissa tiedon avulla voidaan luoda lisäarvoa, tehostaa resurssien käyttöä, vähentää ympäristövaikutuksia sekä edistää uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä kiertotalouden ekosysteemeissä.

Yhteyshenkilö: Marko Seppänen, marko.seppanen [at] tuni.fi

 

CROPS

Projekti- ja palveluliiketoiminnan tutkimusryhmä CROPS tutkii arvontuottoa organisaatioissa ja organisaatioiden välisissä suhteissa, erityisesti projekti- ja palveluliiketoiminnassa. Painopisteenä ovat erityisesti projekti- ja palveluliiketoiminnan strategiset ilmiöt monimutkaisten järjestelmien elinkaarella ja organisaatioiden uudistuessa.

Yhteyshenkilö: Tuomas Ahola, tuomas.ahola [at] tuni.fi

 

CMC

Cost Management Center (CMC) – Tutkimme kannattavuutta. CMC:n tavoitteena on parantaa organisaatioiden kilpailukykyä ja kannattavuutta laskentatoimen keinoin. Vahvin osaamisemme on sisäisen laskentatoimen alueella, kannattavuuden ja kustannusten analysoimisessa. Toimintamme perustuu pitkäaikaisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin yhdessä kumppaneidemme kanssa, jotka saavat käyttöönsä uusia ja innovatiivisia työkaluja sekä konkreettista tietoa oman toimintansa kustannuksista ja kannattavuudesta. Ajankohtaisesti yksi keskeinen tutkimusteemamme on luoda tietoa siitä, miten yritykset tekevät päätöksiä yhtä aikaa ekologisesti ja samalla luovat taloudellista arvoa itselleen ja omille asiakkailleen. Korkeatasoinen tutkimuksemme tuottaa myös kansainvälisesti kiinnostavia tieteellisiä julkaisuja ja muodostaa pohjan ajankohtaiselle koulutus- ja opetustoiminnalle. Olemme osa Tuotantotalouden yksikköä Hervannan kampuksella.

Yhteyshenkilö: Tuomas Korhonen, tuomas.korhonen [at] tuni.fi

 

RESPMAN

Vastuullisen johtamisen tutkimusryhmä RESPMAN tutkii liiketoiminnan, yhteiskunnan ja luonnon suhteita moninaisista näkökulmista, kuten vastuullinen johtaminen ja liiketoiminta, sidosryhmävuorovaikutus ja kestävä kehitys. Tutkimusryhmä on toiminut vuodesta 2006 lähtien.

Tutkimuksen ja opetuksen lisäksi ryhmä osallistuu vastuullista liiketoimintaa ja yritysetiikkaa käsittelevään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä yritystoimijoiden kanssa liittyen vastuulliseen liiketoimintaan, yritysetiikkaan, sidosryhmäjohtamiseen ja –strategioihin.

Tutkimusryhmän erityisosaamista on:

  • Vastuullinen liiketoiminta ja johtaminen
  • Yhteiskunnallinen laskentatoimi ja vastuullisuusraportointi
  • Sidosryhmävuorovaikutus
  • Yritysetiikka

Yhteyshenkilö: Johanna Kujala, johanna.kujala [at] tuni.fi