Kädet yhdessä.
Projekti

Hyvää jälkeä – Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Hyvinvointitieteet | Tieteenala: Sosiaalityö

Hyvää jälkeä on Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö), Savonia-ammattikorkeakoulun (sosiaaliala) ja SOS-Lapsikylän yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Hanketta hallinnoidaan Tampereen yliopistossa. Hankkeessa tutkitaan yhtä keskeistä nuorisoikäisiin kohdistuvaa sosiaalityön tukimuotoa eli sijaishuollosta itsenäistyvän nuoren jälkihuoltoa. Jälkihuollon tutkiminen on ajankohtaista ja tarpeellista erityisesti viimeaikaisen jälkihuoltoa koskevan lainsäädännöllisen muutoksen sekä uudistuvan palvelurakennejärjestelmän vuoksi.

Hyvää jälkeä -hankkeessa jälkihuolto ymmärretään monimutkaisena ja moniulotteisena aikuistumisen kontekstina ja prosessina. Jälkihuolto ei ole erillinen saareke, vaan sen läpielämiseen vaikuttavat nuoren trauma- ja elämänhistoria, aiemmat sijoitukset ja palvelukokemukset, nuoren eletty ja elävä arki monimuotoisine verkostoineen ja muuttuvine tilanteineen sekä nuoreen kohdistuvat ja nuoren tukijärjestelmään kohdistamat toiveet ja odotukset, ja tulevaisuuden näkymät. Kaikki tämä tapahtuu institutionaalisessa ympäristössä, jota elävät myös ammattilaiset omine taustoineen ja joka jälkihuollon tapahtumapaikkana ja hallinnollisena järjestelmänä voi olla vastavuoroisesti tunnustava tai osattomuutta tuottava. Tätä monipolvisuutta pyritään hankkeessa tavoittamaan moniäänisellä, nuoret, ammattilaiset ja järjestelmä toimijoina huomioivalla tutkimusotteella.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja ymmärtää itsenäistymistä ja aikuistumista tukevaan jälkihuoltoon osallistuvien nuorten ja ammattilaisten jälkihuoltokokemukseen vaikuttavia tekijöitä sekä toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä nuorten, ammattilaisten ja palvelujärjestelmän näkökulmasta. Hanke jakautuu kolmeen osatehtävään:

(1) jälkihuollon nykytilan kartoittaminen,

(2) hyvän jälkihuollon edellytysten ymmärtäminen nuorten ja ammattilaisten kokemusten ja eletyn arjen näkökulmasta jälkihuoltosiirtymän eri vaiheissa, ja

(3) hyvää jälkihuoltoa tukevan (digitaalisen) yhteistyökäytännön kehittämisen valmisteleminen.

Rahoituslähde

Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteyshenkilö(t)