Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358504336299
Porin yliopistokeskus

Oma esittely

Työtehtävät

Yliopistonlehtori, Apulaisprofessori (tenure track), sosiaalityö

Opetustehtävät: Toimin opetustehtävissä sosiaalityön maisteriopinnoissa Tampereen yliopiston Porin yksikössä. Vastuualueelleni kuuluu erityisesti tutkielmaseminaari ja pro gradu -tutkielmien ohjausta sekä Yhteisöt, paikallisuus ja yhteisösosiaalityö -opintokokonaisuus. Lisäksi vastaan sosiaalityön jatko-opintotoiminnasta Porin yksikössä ja toimin sosiaalityön maistreriopintojen vastuuopettajana.

Tutkimustehtävät: Vastuullinen tutkija Ystävyys potentiaalina? sekä Neuvotteluja solidariteetista ja kontrollista -tutkimushankkeissa. Tutkijana useissa muissa projekteissa. Linkit lisätietoihin alla ("Projektit"). 

Julkaisut ja muu tieteellinen toiminta (linkki TUNICRIS-tietokantaan) 

https://www.researchgate.net/profile/Riikka_Korkiamaki 

https://uta-fi.academia.edu/RKorkiamaki 

Osaamisalueiden kuvaus

Lapsuuden tutkimus ja nuorisotutkimus, nuorten vertaissuhteet, ystävyys, lasten ja nuorten sosiaalinen pääoma, osallisuus, sosiaalinen tuki, sosiaaliset voimavarat, yhteisöt ja yhteisösosiaalityö, laadulliset tutkimusmenetelmät

Merkittävimmät julkaisut

Saloniemi, Antti & Korkiaäki, Riikka (2021) "Uusi normaali" ei ole uusi eikä normaali. Säikeitä 2021, 10-11.

Korkiamäki, Riikka & Gilligan, Robbie (2020) Responding to misrecognition – A study with unaccompanied asylum-seeking minors. Chidren and Youth services Review 10.1016/j.childyouth.2020.105687.

Törmälehto, Erna & Korkiamäki, Riikka (2020) The Potential of Human–Horse Attachment in Creating Favorable Settings for Professional Care: A Study of Adolescents’ Visit to a Farm . In: Animals. 10, 9, 1707.

Korkiamäki, Riikka (2019) Eletty uskonto nuorten turvapaikanhakijoiden ystävyyksiä jäsentämässä . Nuorisotutkimus 37 (2), 36-52.

Kaukko Mervi, Korkiamäki Riikka, Kuusisto Anna-Kaisa (2019) Normatiivisesta etiikasta elettyyn kohtaamiseen: tutkimuksellista hengailua yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten kanssa . Teoksessa Rutanen Niina & Vehkalahti Kaisa (toim.) Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen: Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, 86-102.

Millei Zsuzsa, Korkiamäki Riikka & Mervi Kaukko (2019) ‘Arctic Childhoods' and mobilized differences - the mattering of skis and skates. Teoksessa Rautio Pauliina & Stenvall Elina (toim.) Social, Material and Political Constructs of Arctic Childhoods: An Everyday Life Perspective . NewYork: Springer, 49-64.

Häkli •Jouni, Korkiamäki Riikka & Kallio Kirsipauliina (2018) ‘Positive recognition’ as a preventive approach in child and youth welfare services . International Journal of Social Pedagogy 7 (1), 5.

Korkiamäki, Riikka (2018) Nuorten vertaissuhteet voimavarana . Haaste 18 (3), 12-14.

Korkiamäki, Riikka (2018) Yksin Suomessa: Ystävien suuri arvo. Julkaisussa Pienimäki Mari, Tuominen Jaakko & Kuusisto Anna-Kaisa (toim.) #TRUST! Kulttuurinen kohtaaminen kasvotusten ja mediassa , 20-22.

Korkiamäki, Riikka & Wiro, Vilma (2018) Kolmen kopla vai kolmiodraama - kuka tukee turvapaikanhakijaa ? Säikeitä 2018, 6-8.

Korkiamäki, Riikka & Wiro, Vilma (2017) Maahanmuuttajatyön kansalliset velvoitteet, paikalliset toimijat ja turvapaikanhakijoiden kokemukset: sosiaalisen tuen näkökulma. Teoksessa Tuomi Pauliina (toim.) TiedeAreena 2017 . Pori: Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisu 20.

Korkiamäki, Riikka & Kallio, Kirsi Pauliina (2017) Experiencing and practicing inclusion through friendsh ip. Area 50, 74–82.

Korkiamäki, Riikka, Kallio, Kirsi Pauliina & Häkli, Jouni (2016) Tunnustaminen näkökulmana ja käytäntönä lapsi- ja nuorisotyössä . Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2016, vol. 17, 9–34.

Korkiamäki, Riikka (2016) Friendship as Potential? The Recognition of Teenagers' Peer Realationships at School . Open Journal of Social Sciences 4(9), 34-43.

Korkiamäki, Riikka (2016) Ystävyys potentiaalina? Vertaissuhteuden tunnustaminen näkökulmana nuorten hyvinvoinnin edistämiseen koulussa. Teoksessa Sirpa Kannasoja ym. (toim.) Tutkiva sosiaalityö: Sosiaalityön aika . Helsinki: Talentia ry/Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura, 71-76.

Korkiamäki, Riikka (2016) Sosiaalinen pääoma käsitteenä ja sosiaalisina käytäntöinä. Teoksessa I. Roivainen & S. Ranta-Tyrkkö (toim.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global, 71-85.

Korkiamäki, Riikka (2015) Lasten ja nuorten arkisen toimijuuden tukeminen. Teoksessa J. Häkli ym. (toim.) Myönteinen tunnistaminen . Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171, 131-164.

Häkli, Jouni & Kallio, Kirsi Pauliina & Korkiamäki, Riikka (2015) Myönteinen tunnistaminen . Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171.

Korkiamäki, Riikka (2014) Rethinking loneliness - a qualitative study about adolescents' experiences of being outsider in peer group . Open Journal of Depression 4(3), 125-135.

Korkiamäki, Riikka (2014) "Jos mä nyt voisin saada ystäviä" - Ulkopuolisuus vertaissuhteissa nuorten kokemana . Teoksessa M. Gissler ym. (toim.) Nuoruus toisin sanoen: Nuorten eliolot -vuosikirja 2014. Helsinki:THL, Nuorisotutkimusverkosto, Valtion nuorisoasiain neuvottelukeskus, 38-50.

Korkiamäki, Riikka & Kallio, Kirsi Pauliina (2014) Ystävyys tilallisen kiinnittymisen suuntaajana: Tilateoreettisia tulkintoja lasten ja nuorten ystävyyksistä . Alue ja ympäristö 43(1):16-33.

Korkiamäki R. (2014). Ikätoverisuhteet voimavarana . Teoksessa Mononen K. et al. (toim.) Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä – Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö, 57-59. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) julkaisuja, nro 46. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Korkiamäki, Riikka (2014) Huonokin kaveripiiri voi olla nuorelle hyväksi. Noste 2014 (1), 58-59.

Korkiamäki, Riikka (2013) Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa (lektio). Nuorisotutkimus 31 (3), 40-44.

Korkiamäki, Riikka (2013) Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa . Akateeminen väitöskirja. Tampere University Press ja Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137.