Hyppää pääsisältöön

Työtehtävät

Professori, sosiaalityö

Opetustehtävät: Toimin opetustehtävissä sosiaalityön maisteriopinnoissa Tampereen yliopiston Porin yksikössä. Vastuualueelleni kuuluu erityisesti tutkielmaseminaari ja pro gradu -tutkielmien ohjausta sekä jatko-opintosemiaanri ja väitöskirjatöiden ohjausta. Lisäksi vastaan Yhteisöt, paikallisuus ja yhteisösosiaalityö -opintokokonaisuudesta ja opetan "luovia" laadullisia tutkimusmenetelmiä. Toimin sosiaalityön maistreriopintojen vastuuopettajana Porin yksikössä.

Tutkimustehtävät: Tutkimukselliset kiinnostuksen kohteeni liittyvät erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin monitieteisesti. Erityisalaani ovat nuorten ikätoverisuhteet ja sosiaaliset tukiverkostot. Ystävyyden ja yhteisöllisyyden teemoja olen tarkastellut myös sukupolvien välisten suhteiden näkökulmasta. Tutkimustyölleni on tyypillistä, että ihmisten arkiseen kokemus- ja elämismaailmaan ja sen reunaehtoihin perehtymisen lisäksi haetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa ratkaisuja siihen, miten asioita voitaisiin edistää ja tutkimustuloksia hyödyntää käytännössä. Olen kiinnostunut tutkimusetiikkaan liittyvistä kysymyksistä erityisesti osallistavien tutkimusmenetelmien yhteydessä. Parhaillaan (2023) johdan Hyvää jälkeä ja SoliPro -tutkimushankkeita, joissa tarkastellaan lastensuojelun jälkihuoltoa nuorten ja sosiaalityön ammattilaisten näkökulmista sekä tutkitaan solidariteetin rakentumisen mekanismeja ja edellytyksiä nuorten arkiyhteisöissä. Viime aikoina olen lisäksi tutkinut esimerkiksi nuorten aikuisten korona-ajan kokemuksia, nuorten ystävyyssuhteiden ja resilienssin välistä suhdetta sekä nuorten joukkokokoontumisia. Tutkijana mukana useissa muissa hankkeissa. 

Julkaisut ja muu tieteellinen toiminta (linkki TUNICRIS-tietokantaan) 

https://www.researchgate.net/profile/Riikka_Korkiamaki 

Osaamisalueiden kuvaus

Lapsuuden tutkimus ja nuorisotutkimus, nuorten vertaissuhteet, ystävyys, lasten ja nuorten sosiaalinen pääoma, osallisuus, sosiaalinen tuki, sosiaaliset voimavarat, yhteisöt ja yhteisösosiaalityö, laadulliset tutkimusmenetelmät

Merkittävimmät julkaisut

Uuusimmat julkaisut:

Kuusisto, Katja, Cleak, Helen, Roulston, Audrey & Korkiamäki, Riikka (2022) Learning activities in social work students’ field placement – building competence and social work identity. Nordic Social Work Research, DOI: 10.1080/2156857X.2022.2072942

Korkiamäki, Riikka & Kaukko, Mervi (2022) Faceless, voiceless child – Ethics of visual anonymity in research with children and young people . Childhood 30 (1), 55-70. https://doi.org/10.1177/09075682221126586

Korkiamäki, Riikka & Oinonen, Erikka (2022) "Todellakin pitää puntaroida" - Nuorten aikuisten suhteet ja solidariteetit koronapandemian aikana. Teoksessa Marjatta Kekkonen ym (toim.) Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan: Nuorten elinolot -vuosikirja 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 197-210

Korkiamäki, Riikka & Wiro, Vilma (2022) Hyödyllistä ja häiritsevää: nuorten vertaissuhteet opettajien tulkitsemina voimavaroina ja ongelmina. Teoksessa Lanas, M. & Kiilakoski, T. (eds.). Häiriö? Näkökulmia työrauhan säröihin koulussa . Vastapaino, p. 129-150.

Korkiamäki, Riikka & Elliott O’Dare, Catherine (2021) Intergenerational Friendship as a Conduit for Social Inclusion? Insights from the “Book-Ends ” Social Inclusion 9 (4), https://doi.org/10.17645/si.v9i4.4555

Millei Zsuza, Kaukko Mervi, Korkiamäki Riikka (2021) Thinking with publics, politics and ethical boards in participatory ethnographic research. In Hünersdorf, Bettina; Breidenstein, Georg; Dinkelaker, Jörg; Tyagunova, Tanya (eds): Going Public? Erziehungswissenschaftliche Ethnografie und ihre Öffentlichkeiten. Wiesbaden: Springer.

Korkiamäki, Riikka & Oinonen, Eriikka (2021) Mielikuviteltu tutkimus - luovista menetelmistä suomeksi. Sosiologia. 58, 4, 401-403.

Saloniemi, Antti & Korkiaämki, Riikka (2021) "Uusi normaali" ei ole uusi eikä normaali. Säikeitä 2021, 10-11.

Korkiamäki, Riikka & Gilligan, Robbie (2020) Responding to misrecognition – A study with unaccompanied asylum-seeking minors. Chidren and Youth services Review 10.1016/j.childyouth.2020.105687.

Törmälehto, Erna & Korkiamäki, Riikka (2020) The Potential of Human–Horse Attachment in Creating Favorable Settings for Professional Care: A Study of Adolescents’ Visit to a Farm . In: Animals. 10, 9, 1707.

Korkiamäki, Riikka (2019) Eletty uskonto nuorten turvapaikanhakijoiden ystävyyksiä jäsentämässä . Nuorisotutkimus 37 (2), 36-52.

Kaukko Mervi, Korkiamäki Riikka, Kuusisto Anna-Kaisa (2019) Normatiivisesta etiikasta elettyyn kohtaamiseen: tutkimuksellista hengailua yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten kanssa . Teoksessa Rutanen Niina & Vehkalahti Kaisa (toim.) Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen: Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, 86-102.

Millei Zsuzsa, Korkiamäki Riikka & Mervi Kaukko (2019) ‘Arctic Childhoods' and mobilized differences - the mattering of skis and skates. Teoksessa Rautio Pauliina & Stenvall Elina (toim.) Social, Material and Political Constructs of Arctic Childhoods: An Everyday Life Perspective . NewYork: Springer, 49-64.

Häkli •Jouni, Korkiamäki Riikka & Kallio Kirsipauliina (2018) ‘Positive recognition’ as a preventive approach in child and youth welfare services . International Journal of Social Pedagogy 7 (1), 5.

Korkiamäki, Riikka (2018) Nuorten vertaissuhteet voimavarana . Haaste 18 (3), 12-14.

Korkiamäki, Riikka (2018) Yksin Suomessa: Ystävien suuri arvo. Julkaisussa Pienimäki Mari, Tuominen Jaakko & Kuusisto Anna-Kaisa (toim.) #TRUST! Kulttuurinen kohtaaminen kasvotusten ja mediassa , 20-22.

Korkiamäki, Riikka & Wiro, Vilma (2018) Kolmen kopla vai kolmiodraama - kuka tukee turvapaikanhakijaa ? Säikeitä 2018, 6-8.

Korkiamäki, Riikka & Wiro, Vilma (2017) Maahanmuuttajatyön kansalliset velvoitteet, paikalliset toimijat ja turvapaikanhakijoiden kokemukset: sosiaalisen tuen näkökulma. Teoksessa Tuomi Pauliina (toim.) TiedeAreena 2017 . Pori: Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisu 20.

Korkiamäki, Riikka & Kallio, Kirsi Pauliina (2017) Experiencing and practicing inclusion through friendsh ip. Area 50, 74–82.

Korkiamäki, Riikka, Kallio, Kirsi Pauliina & Häkli, Jouni (2016) Tunnustaminen näkökulmana ja käytäntönä lapsi- ja nuorisotyössä . Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2016, vol. 17, 9–34.

Korkiamäki, Riikka (2016) Friendship as Potential? The Recognition of Teenagers' Peer Realationships at School . Open Journal of Social Sciences 4(9), 34-43.

Korkiamäki, Riikka (2016) Ystävyys potentiaalina? Vertaissuhteuden tunnustaminen näkökulmana nuorten hyvinvoinnin edistämiseen koulussa. Teoksessa Sirpa Kannasoja ym. (toim.) Tutkiva sosiaalityö: Sosiaalityön aika . Helsinki: Talentia ry/Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura, 71-76.

Korkiamäki, Riikka (2016) Sosiaalinen pääoma käsitteenä ja sosiaalisina käytäntöinä. Teoksessa I. Roivainen & S. Ranta-Tyrkkö (toim.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global, 71-85.

Korkiamäki, Riikka (2015) Lasten ja nuorten arkisen toimijuuden tukeminen. Teoksessa J. Häkli ym. (toim.) Myönteinen tunnistaminen . Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171, 131-164.

Häkli, Jouni & Kallio, Kirsi Pauliina & Korkiamäki, Riikka (2015) Myönteinen tunnistaminen . Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171.

Korkiamäki, Riikka (2014) Rethinking loneliness - a qualitative study about adolescents' experiences of being outsider in peer group . Open Journal of Depression 4(3), 125-135.

Korkiamäki, Riikka (2014) "Jos mä nyt voisin saada ystäviä" - Ulkopuolisuus vertaissuhteissa nuorten kokemana . Teoksessa M. Gissler ym. (toim.) Nuoruus toisin sanoen: Nuorten eliolot -vuosikirja 2014. Helsinki:THL, Nuorisotutkimusverkosto, Valtion nuorisoasiain neuvottelukeskus, 38-50.

Korkiamäki, Riikka & Kallio, Kirsi Pauliina (2014) Ystävyys tilallisen kiinnittymisen suuntaajana: Tilateoreettisia tulkintoja lasten ja nuorten ystävyyksistä . Alue ja ympäristö 43(1):16-33.

Korkiamäki R. (2014). Ikätoverisuhteet voimavarana . Teoksessa Mononen K. et al. (toim.) Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä – Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö, 57-59. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) julkaisuja, nro 46. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Korkiamäki, Riikka (2014) Huonokin kaveripiiri voi olla nuorelle hyväksi. Noste 2014 (1), 58-59.

Korkiamäki, Riikka (2013) Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa (lektio). Nuorisotutkimus 31 (3), 40-44.

Korkiamäki, Riikka (2013) Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa . Akateeminen väitöskirja. Tampere University Press ja Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137.

Uusimmat julkaisut