Skip to main content

Responsibilities

Teaching: Responsible Professor in Social Work Master's Programme at the Tampere University Pori Unit. Main teaching resposibilities: Master's Thesis seminar and supervision, Communities and Community Social Work, Doctoral studies in Social Work and supervision of doctoral students.

Research: Principal Investigator in projects SoliPro, Good Traces, MIITTI, Friendship as Potential? and Expressions and negotiations of solidarity and control. Co-researcher in several other projects. For details, see below ('Projects'). 

Publications and activities in TUNICRIS

https://www.researchgate.net/profile/Riikka_Korkiamaki  

Fields of expertise

Childhood and Youth Research, Young people's peer relationships, Friendship, Social capital, Social support, Social resources, Inclusion, Communities and Community Social Work, Qualitative and creative research methods

Selected publications

Kuusisto, Katja, Cleak, Helen, Roulston, Audrey & Korkiamäki, Riikka (2022) Learning activities in social work students’ field placement – building competence and social work identity. Nordic Social Work Research, DOI: 10.1080/2156857X.2022.2072942

Korkiamäki, Riikka & Kaukko, Mervi (2022) Faceless, voiceless child – Ethics of visual anonymity in research with children and young people . Childhood 30 (1), 55-70. https://doi.org/10.1177/09075682221126586

Korkiamäki, Riikka & Oinonen, Erikka (2022) "Todellakin pitää puntaroida" - Nuorten aikuisten suhteet ja solidariteetit koronapandemian aikana. Teoksessa Marjatta Kekkonen ym (toim.) Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan: Nuorten elinolot -vuosikirja 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 197-210

Korkiamäki, Riikka & Wiro, Vilma (2022) Hyödyllistä ja häiritsevää: nuorten vertaissuhteet opettajien tulkitsemina voimavaroina ja ongelmina. Teoksessa Lanas, M. & Kiilakoski, T. (eds.). Häiriö? Näkökulmia työrauhan säröihin koulussa . Vastapaino, p. 129-150.

Korkiamäki, Riikka & Elliott O’Dare, Catherine (2021) Intergenerational Friendship as a Conduit for Social Inclusion? Insights from the “Book-Ends ” Social Inclusion 9 (4), https://doi.org/10.17645/si.v9i4.4555

Korkiamäki, Riikka & Gilligan, Robbie (2020) Responding to misrecognition – A study with unaccompanied asylum-seeking minors. Chidren and Youth services Review 10.1016/j.childyouth.2020.105687.

Korkiamäki, Riikka (2019) Eletty uskonto nuorten turvapaikanhakijoiden ystävyyksiä jäsentämässä . Nuorisotutkimus 37 (2), 36-52.

Kaukko Mervi, Korkiamäki Riikka, Kuusisto Anna-Kaisa (2019) Normatiivisesta etiikasta elettyyn kohtaamiseen: tutkimuksellista hengailua yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten kanssa . Teoksessa Rutanen Niina & Vehkalahti Kaisa (toim.) Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen: Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, 86-102.

Millei Zsuzsa, Korkiamäki Riikka & Mervi Kaukko (2019) ‘Arctic Childhoods' and mobilized differences - the mattering of skis and skates. Teoksessa Rautio Pauliina & Stenvall Elina (toim.) Social, Material and Political Constructs of Arctic Childhoods: An Everyday Life Perspective . NewYork: Springer, 49-64.

Häkli •Jouni, Korkiamäki Riikka & Kallio Kirsipauliina (2018) ‘Positive recognition’ as a preventive approach in child and youth welfare services . International Journal of Social Pedagogy 7 (1), 5.

Korkiamäki, Riikka & Kallio, Kirsi Pauliina (2017) Experiencing and practicing inclusion through friendsh ip. Area 50, 74–82.

Korkiamäki, Riikka, Kallio, Kirsi Pauliina & Häkli, Jouni (2016) Tunnustaminen näkökulmana ja käytäntönä lapsi- ja nuorisotyössä . Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2016, vol. 17, 9–34.

Korkiamäki, Riikka (2016) Friendship as Potential? The Recognition of Teenagers' Peer Realationships at School . Open Journal of Social Sciences 4(9), 34-43.

Häkli, Jouni & Kallio, Kirsi Pauliina & Korkiamäki, Riikka (2015) Myönteinen tunnistaminen . Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171.

Korkiamäki, Riikka (2014) Rethinking loneliness - a qualitative study about adolescents' experiences of being outsider in peer group . Open Journal of Depression 4(3), 125-135.

Korkiamäki, Riikka (2014) "Jos mä nyt voisin saada ystäviä" - Ulkopuolisuus vertaissuhteissa nuorten kokemana . Teoksessa M. Gissler ym. (toim.) Nuoruus toisin sanoen: Nuorten eliolot -vuosikirja 2014. Helsinki:THL, Nuorisotutkimusverkosto, Valtion nuorisoasiain neuvottelukeskus, 38-50.

Korkiamäki, Riikka & Kallio, Kirsi Pauliina (2014) Ystävyys tilallisen kiinnittymisen suuntaajana: Tilateoreettisia tulkintoja lasten ja nuorten ystävyyksistä . Alue ja ympäristö 43(1):16-33.

Korkiamäki, Riikka (2013) Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa . Akateeminen väitöskirja. Tampere University Press ja Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137.

Latest publications