Kaksi miestä ja nainen tutkivat tabletilta jotain
Tutkinto-ohjelma

Teknis-taloudellinen tohtoriohjelma

Kaksi miestä ja nainen tutkivat tabletilta jotain

Tutkimuksella tietoa teknologiakeskeisen liiketoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen

Teknis-taloudellinen tohtoriohjelma luo osaamista kansainvälisen tason tutkimukseen ja kansallisella tasolla vaikuttavaan asiantuntijuuteen tuotantotaloudessa ja tietojohtamisessa.

Teknis-taloudellinen tieteellinen osaaminen johtaa uuden tiedon luomiseen tiedeyhteisössä ja edistää yhteiskunnallisesti merkittävien, syvällistä analyysiä edellyttävien ongelmien ratkaisua.  Jatkokoulutuksen kohderyhmänä ovat teknis-taloudellisilta tutkimusaloilta valmistuneet diplomi-insinöörit sekä muut syvällisestä osaamisesta kiinnostuneet maisterit. Teknis-taloudelliseen tohtoriohjelmaan hakeutuu tuotantotalouden ja tietojohtamisen tutkinto-ohjelmista valmistuneiden lisäksi ihmisiä muiden teknisten tieteiden ja mm. kauppa- ja taloustieteiden aloilta.

Haemme jatko-opiskelijoistamme tuoreita näkymiä alan tiedekentän uudistusmahdollisuuksiin, uuden tiedon tuottamiseen ja yhteiskunnallisesti oleellisten haasteiden ratkaisuun sekä tiedon soveltamiseen eri teollisuuden ja hallinnon aloilla.  Kansainvälisen tason tutkimukseen tähtäävät tekniikan tohtorit suuntautuvat jatko-opintojen jälkeen teollisuuden johtotehtäviin, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja opetustöihin sekä tutkimuslaitosten tutkimus- ja johtamistöihin. Teknis-taloudellisesta tohtoriohjelmasta valmistuvat löytävät myös urapolkuja erilaisista asiantuntija-, johtamis- ja kehitystehtävistä teollisuudessa tai julkishallinnossa.

Tutkintonimike

Filosofian tohtori
Tekniikan tohtori

Koulutustyyppi

Jatkotutkinto

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Osaamistavoitteet

Teknis-taloudellisen tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa tutkimuksen asiantuntijoita ja monipuolisia ongelmanratkaisijoita elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan palvelukseen. Teknis-taloudellinen tohtoriohjelma luo osaamista kansainvälisen tason tutkimukseen ja kansallisella tasolla vaikuttavaan asiantuntijuuteen tohtoriohjelman tutkimusaloilla. Teknis-taloudellinen tieteellinen osaaminen johtaa uuden tiedon luomiseen tiedeyhteisössä ja edistää yhteiskunnallisesti merkittävien, syvällistä analyysiä edellyttävien ongelmien ratkaisua.  

Koulutuksen suorittanut:

 • on perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen.
 • on hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja osaa luoda uutta tieteellistä tietoa.
 • on perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin.
 • on saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.
 • on saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Lisäksi opiskelija…

 • ymmärtää väitöskirjansa aihepiirin tieteellistä tutkimusta syvällisesti
 • osaa tehdä perusteltuja valintoja omaan opinnäytteeseen
 • osaa analysoida aikaisempaa tieteellistä tutkimusta kriittisesti
 • osaa kirjoittaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen

Koulutuksen sisältö

Teknis-taloudellisessa tohtoriohjelmassa on mahdollista suorittaa tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkintoon tähtääviä opintoja. Tekniikan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat mahdollisia teknisen alan perustutkinnon suorittaneelle. Muun akateemisen loppututkinnon suorittaneesta tulee väiteltyään filosofian tohtori.

Teknis-taloudellinen tohtoriohjelma sisältää tutkimusalat:

 • Tuotantotalous
 • Tietojohtaminen

Jatko-opiskelijan yksilölliset tutkimus- ja opintosuunnitelmat kehitetään yhteistyössä vastuuohjaajan kanssa. Päätoimisesti opiskellen tavoitteena on suorittaa tohtorin tutkinto neljässä vuodessa.

Opintojen rakenne

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:
1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman teknis-taloudellinen tutkimus on monitieteistä ja kansainvälisesti arvostettua.

Teknis-taloudellisen tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja tuottaa ratkaisuja, tietoa ja osaamista kilpailukyvyn kehittämiseen teknologiakeskeisessä, muuttuvassa toimintaympäristössä. Tutkimusryhmät tutkivat teknologian mahdollistamien ja teknologiaa hyödyntävien systeemien (organisaatioiden ja organisaatioverkostojen) toimintaa, arvonluontia ja transformaatiota osana ympäröivää yhteiskuntaa kokonaisvaltaisesti, sosiaalis-teknis-taloudellis-ekologisena ilmiönä erilaisissa teknistaloudellisissa toimintaympäristöissä.

Keskeisinä alueina ovat:

 • innovaatiot: uudet teknologiat ja liiketoimintamallit, niiden etsiminen, luominen, käyttöönotto ja levittäminen; myös strateginen johtaminen ja yrittäjyys
 • operaatiot: arvoa tuottava toiminta ja systeemit sekä niiden johtaminen ja kehittäminen, ml. tuotanto, toimitusverkostot, projektit ja palvelut; myös turvallisuuden ja riskien hallinta
 • informaatio: tietojärjestelmät ja -virrat sekä niiden hallinta ja kehittäminen, ihmisten, tiedon ja osaamisen johtaminen sekä kannattavuuden ja taloudenohjaus
 • em. teemojen erilaiset yhdistelmät.
Alta löydät tämän tohtoriohjelman valintaperusteet. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: ens.doc.tau(a)tuni.fi.   

Teknis-taloudellinen tohtoriohjelma
Teknis-taloudellisen tohtoriohjelman haku, kevät 2019
1.1.-15.4.2019

Hakukelpoisuusvaatimukset

Yleisestä kelpoisuudesta tieteellisiin ja taiteellisiin jatkotutkinto-opintoihin säädetään yliopistolaissa (2009/558, 37§). Tohtorin tutkintoon voidaan hyväksyä hakija

 • jolla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
 • jolla on soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tai
 • jolla on soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Valintaperusteet

Yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi jatko-opiskelijaksi valittavien opiskelijoiden soveltuvuutta arvioidaan seuraavin perustein:

 • jatko-opinto- ja tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, relevanssi ja realistisuus
 • perustutkinnon, suoritettujen opintojen ja tutkimusaiheen sopivuus tohtoriohjelmaan
 • asiantuntevan ohjauksen saatavuus
 • hakijan tiedot ja taidot, perustutkinnon opinnäytetyön arvosana
 • tohtorintutkinnon suorittamisessa vaadittava kielitaito

Hakumenettely

Hakuajat ja hakeminen

Hakemuksia teknis-taloudelliseen tohtoriohjelmaan käsitellään keskitetysti kaksi kertaa vuodessa, lokakuussa ja huhtikuussa. Kevään 2019 hakuaika päättyy 15. huhtikuuta klo 15.00. Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Linkki hakulomakkeeseen on avoinna hakuaikana.

Hakemusten käsittelyaika on noin 2 kuukautta. Päätöksistä tiedotetaan sähköpostitse.

Vastuuohjaaja ja muut ohjaajat

Hakeminen jatko-opintoihin on ainoastaan mahdollista, jos hakija löytää vastuuohjaajan, joka kirjallisesti sitoutuu ottamaan vastuun jatko-opiskelijan ohjauksesta ja opintojen seurannasta.

Tohtoriohjelman professorit ja dosentit tutkimusaloittain (pdf)

Ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, ota siis yhteyttä ja neuvottele kiinnostuksesi kohteena olevan tutkimusalan professorin kanssa. Ennen kuin sovit jatko-opinnoista sitovasti, voi olla hyödyllistä keskustella aiheesta useammankin kuin yhden professorin kanssa. Pohdi väitöskirjatutkimuksen aihepiiriä ja päätä siitä yhdessä mahdollisen vastuuohjaajan kanssa. Tohtoriohjelman suositus on, että jokaisella jatko-opiskelijalla on sekä vastuuohjaaja että ohjaaja. 

Tarkista vaadittavat esitiedot, perustutkintosi arvosanojen riittävyys sekä perustutkintosi sisältö ja jatko-opintojesi aiheen yhteys mahdollisen tulevan vastuuohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee suorittaa lähtötasokorjaus, mikäli hänen perustietämyksensä jatko-opintojen aiheesta katsotaan puutteelliseksi (ns. täydentävät opinnot).

Ennen yhteydenottoa ohjaajana pohdi etukäteen...

 • Miksi haluat jatko-opiskelijaksi ja tohtorin tutkinnon?
 • Mikä on se sisällöllinen alue, jolla haluat luoda uutta tietoa?
 • Mitä oppimistarpeita sinulla on tuohon sisältöalueeseen liittyen?
 • Millaisia oppimistarpeita sinulla on tieteellisissä menetelmissä?
 • Millainen empiirinen ongelma tai kysymys on mielessäsi tutkimusaiheeksi, ja mihin tieteelliseen kenttään ko. ongelma sijoittuu?
 • Missä/mistä/miten olet ajatellut hankkia tutkimusaineistosi?
 • Millaisella aikataululla olet ajatellut väitöskirjatyötäsi, ts. mikä vuosi on tavoiteaikataulusi väittelylle?
 • Miten paljon pystyt käyttämään aikaa opiskeluun ja väitöskirjatyöhön?
 • Miten työyhteisösi ja elämäntilanteesi tukee jatko-opiskelua?

Hakemus ja hakemuksen liitteet

Jos potentiaalinen vastuuohjaaja arvioi tutkimussuunnitelmasi sopivaksi väitöskirjatutkimukseen sekä toteaa ohjausresurssiensa riittävän jatko-opintojesi ohjaamiseen, on varsinaista hakemusta varten laadittava seuraavat dokumentit. Hakemus ja siihen tarvittavat liitteet toimitetaan sähköisessä Opintopolku –hakujärjestelmässä.

 • Tutkimussuunnitelma (pdf)
 • Opintosuunnitelma
  Opintosuunnitelma sisältää alustavaa tietoa opintojen kautta kehitettävistä osaamisista (sisältö- ja menetelmäosaamiset) ja niihin johtavista tohtorijatkotutkintoon sisällytettävistä suorituksista sekä suoritusajankohdasta. Suoritukset voivat olla esim. opintojaksoja tai kirjallisuusselvityksiä, mutta vain jatko-opintotasoisia suorituksia voidaan hyväksyä suunnitelmaan. Suunnitelma tehdään yhteistyössä vastuuohjaajan kanssa. Suunnitelmaa tarkennetaan jatko-opintojen alkaessa.

  Jatko-opintojen kokonaislaajuus on 40 op, joista tutkimusalan opintoja täytyy olla vähintään 25 op ja tieteellisiä yleisopintoja vähintään 5 op. Tutkintovaatimukset voidaan määrittää tätä laajemmiksi etenkin, jos opiskelijan osaamistarpeet näin edellyttävät. Jatko-opinnoissa painopiste on tutkimusalan syväosaamisen ja metodisten valmiuksien hankkimisessa. Yleisopintoihin kuuluu pakollinen opintojakso TRT-28004 Tuotantotalouden ja tietojohtamisen jatko-opintoseminaari (5 op). Lisäksi oheisesta linjauksesta (pdf) löydät lisätietoa opintoihin liittyen.

 • Kirjallinen puolto vastuuohjaajalta
  Vastuuohjaajan tulee lausunnossaan arvioida hakijan edellytykset jatko-opiskelijaksi, tutkimusaiheen soveltuvuuden tutkimusalalle ja ottaa kantaa ohjausresurssiensa riittävyyteen sekä kokonaisarvionsa perusteella puoltaa hakijan hakemusta. Lausunnossaan vastuuohjaaja sitoutuu ohjaamaan hakijan jatko-opintoja.

 • Kopio jatkotutkintokelpoisen tutkinnon todistuksesta ja sen liitteistä
  Jos tutkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa, kopioiden on oltava oikeaksi todistetut. Jos alkuperäiset dokumentit eivät ole suomen- tai englanninkieliset, tulee toimittaa oikeaksi todistettu käännös.
 • Mahdolliset muut hakemusta tukevat liitteet, esim. CV tai julkaisuluettelo

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Tohtoriohjelma käsittelee hakemuksia keskitetysti kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa.  Hakemusten käsittelyaika on noni kaksi kuukautta. Päätöksistä tiedotetaan sähköpostitse.

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna ensisijaisesti sähköisesti (tau@tuni.fi).  Postiosoite: Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto. Käyntiosoite: Kalevantie 4 , 33100 Tampere. 

Yhden korkeakoulupaikan sääntö

Yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja koskee yhden korkeakoulupaikan sääntö. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Paikan vastaanottaminen

Säilyttääksesi saamasi opiskelupaikan ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta sähköisesti suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palvelussa. Mikäli et pysty vastaanottamaan paikkaa sähköisesti, lähetä ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta -lomake täytettynä Tampereen yliopistoon. Lomakkeen saat hyväksymiskirjeesi mukana.

Ilmoituksen on oltava perillä hyväksymiskirjeessä ilmoitettuna päivänä klo 15.00 mennessä. Mikäli opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus ei ole saapunut perille määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen

Uuden jatko-opiskelijan tulee ilmoittautua yliopistoon hyväksymispäätöksen mukana toimitettavien ohjeiden ja määräaikojen mukaan Opintotoimistossa. Ennen ilmoittautumista uuden jatko-opiskelijan on esitettävä tiedekunnassa alkuperäiset todistukset niistä tutkinnoista ja opinnoista, joihin hän on hakemuksessaan viitannut, mikäli aiemmat opinnot ovat suoritettu muualla kuin suomalaisessa korkeakoulussa.

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

Jatko-opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa ja yliopiston tarjoamien tietotekniikkapalvelujen käyttöoikeuden. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on kirjallisesti haettava tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.