Pienoismalli
Tutkinto-ohjelma

Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma

Pienoismalli

Rakentavasti kritiikkiä ja uutta tietoa

Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma luo osaamista kansainvälisen tason tutkimukseen ja kansallisella tasolla vaikuttavaan asiantuntijuuteen tohtoriohjelman tutkimusaloilla.

Tohtoriohjelma sisältää tutkimusalat

 • arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu, jossa erityisaloina: rakennusperinnön hoito, architectural design ja yhdyskuntasuunnittelu  
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, jossa erityisaloina: rakennetekniikka, rakentamistalous, infrarakentaminen ja liikenne- ja kuljetustekniikka

Jatko-opinnot tähtäävät ylempää korkeakoulututkintoa syvempään tieteelliseen tietoon ja taitoon tieteellisessä tutkimustyössä ja sitä soveltavassa käytännön työssä. Keskeisenä jatko-opinnoissa on tutkijankoulutus eli tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu. Laadukas tutkimus on jatko- ja tutkijankoulutuksen ehdoton edellytys. 

Jatko-opinnot tähtäävät ylempää korkeakoulututkintoa syvempään tieteelliseen tietoon ja taitoon tieteellisessä tutkimustyössä ja sitä soveltavassa käytännön työssä. Keskeisenä jatko-opinnoissa on tutkijankoulutus eli tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu. Laadukas tutkimus on jatko- ja tutkijankoulutuksen ehdoton edellytys. 

Kansainvälisen tason tutkimukseen tähtäävät tekniikan tohtorit suuntautuvat jatko-opintojen jälkeen tutkimus- ja koulutustehtäviin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä asiantuntija- ja johtotehtäviin yksityisissä yrityksissä ja valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen organisaatioissa.

Tutkintonimike

Filosofian tohtori
Tekniikan tohtori

Koulutustyyppi

Jatkotutkinto

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Osaamistavoitteet

Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma luo osaamista kansainvälisen tason tutkimukseen ja kansallisella tasolla vaikuttavaan asiantuntijuuteen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan sekä arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelu tutkimusaloilla. Tohtorikoulutus tähtää ylempää korkeakoulututkintoa syvempään tieteelliseen tietoon ja taitoon tieteellisessä tutkimustyössä ja sitä soveltavassa käytännön työssä. Keskeisenä jatko-opinnoissa on tutkijankoulutus eli tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu. Laadukas tutkimus on tutkijankoulutuksen ehdoton edellytys.

Koulutuksen suorittanut:

 • on perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen.
 • on hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja osaa luoda uutta tieteellistä tietoa.
 • on perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin.
 • on saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.
 • on saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Lisäksi jatko-opiskelija…

 • ymmärtää väitöskirjansa aihepiirin tieteellistä tutkimusta syvällisesti
 • osaa tehdä perusteltuja valintoja omaan opinnäytteeseen
 • osaa analysoida aikaisempaa tieteellistä tutkimusta kriittisesti
 • osaa kirjoittaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen

Koulutuksen sisältö

Rakennetun ympäristön tohtoriohjelmassa voi suorittaa tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinnon. Tekniikan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat mahdollisia teknisen alan perustutkinnon suorittaneelle. Muun akateemisen loppututkinnon suorittaneesta tulee väiteltyään filosofian tohtori.

Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma sisältää tutkimusalat

 • Arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu
  • erikoisalat: rakennusperinnön hoito, architectural design ja yhdyskuntasuunnittelu
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
  • erikoisalat: rakennetekniikka, rakentamistalous, infrarakentaminen ja  liikenne- ja kuljetustekniikka

Jatko-opiskelijan yksilölliset tutkimus- ja opintosuunnitelmat kehitetään yhteistyössä vastuuohjaajan kanssa. Päätoimisesti opiskellen tavoitteena on suorittaa tohtorin tutkinto neljässä vuodessa.

Opintojen rakenne

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:
1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti

Alta löydät tämän tohtoriohjelman valintaperusteet. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: ben.doc.tau(a)tuni.fi. 

Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma
Tohtorihaku huhtikuu 2019
1.-30.4.2019

Hakukelpoisuusvaatimukset

Yleisestä kelpoisuudesta tieteellisiin ja taiteellisiin jatkotutkinto-opintoihin säädetään yliopistolaissa (2009/558, 37§). Tohtorin tutkintoon voidaan hyväksyä hakija

 • jolla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
 • jolla on soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tai
 • jolla on soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Valintaperusteet

Yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi jatko-opiskelijaksi valittavien opiskelijoiden soveltuvuutta arvioidaan seuraavin perustein:

 • jatko-opinto- ja tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, relevanssi ja realistisuus
 • perustutkinnon, suoritettujen opintojen ja tutkimusaiheen sopivuus tohtoriohjelmaan
 • asiantuntevan ohjauksen saatavuus
 • hakijan tiedot ja taidot, perustutkinnon opinnäytetyön arvosana
 • tohtorintutkinnon suorittamisessa vaadittava kielitaito

Hakumenettely

Hakuajat ja hakeminen

Haku rakennetun ympäristön tohtoriohjelmaan järjestetään keskitetysti kaksi kertaa vuodessa. 

Kevään 2019 hakuaika päättyy 30. huhtikuu klo 15.00. Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Linkki hakulomakkeeseen on avoinna hakuaikana.

Hakemusten käsittelyaika on noin 2 kuukautta. Päätöksistä tiedotetaan sähköpostitse.

Vastuuohjaaja ja muut ohjaajat

Hakeminen jatko-opintoihin on ainoastaan mahdollista, jos hakija löytää vastuuohjaajan, joka kirjallisesti sitoutuu ottamaan vastuun jatko-opiskelijan ohjauksesta ja opintojen seurannasta.

Tohtoriohjelman professorit ja dosentit tutkimusaloittain (pdf)

Ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, ota siis yhteyttä ja neuvottele kiinnostuksesi kohteena olevan tutkimusalan professorin kanssa. Ennen kuin sovit jatko-opinnoistasi sitovasti, voi olla hyödyllistä keskustella aiheesta useammankin kuin yhden professorin kanssa. Pohdi väitöskirjatutkimuksen tai lisensiaatintutkimuksen aihepiiriä ja päätä siitä yhdessä mahdollisen vastuuohjaajan kanssa.

Tarkista vaadittavat esitiedot, perustutkintosi arvosanojen riittävyys sekä perustutkintosi sisältö ja jatko-opintojesi aiheen yhteys mahdollisen tulevan vastuuohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee suorittaa lähtötasokorjaus, mikäli hänen perustietämyksensä jatko-opintojen aiheesta katsotaan puutteelliseksi (ns. täydentävät opinnot).

Ennen yhteydenottoa ohjaajana pohdi etukäteen...

 • Miksi haluat jatko-opiskelijaksi ja tohtorin tutkinnon?
 • Mikä on se sisällöllinen alue, jolla haluat luoda uutta tietoa?
 • Mitä oppimistarpeita sinulla on tuohon sisältöalueeseen liittyen?
 • Millaisia oppimistarpeita sinulla on tieteellisissä menetelmissä?
 • Millainen empiirinen ongelma tai kysymys on mielessäsi tutkimusaiheeksi, ja mihin tieteelliseen kenttään ko. ongelma sijoittuu?
 • Missä/mistä/miten olet ajatellut hankkia tutkimusaineistosi?
 • Millaisella aikataululla olet ajatellut väitöskirjatyötäsi, ts. mikä vuosi on tavoiteaikataulusi väittelylle?
 • Miten paljon pystyt käyttämään aikaa opiskeluun ja väitöskirjatyöhön?
 • Miten työyhteisösi ja elämäntilanteesi tukee jatko-opiskelua?

Hakemus ja tarvittavat liitteet

Jos potentiaalinen vastuuohjaaja arvioi tutkimussuunnitelmasi sopivaksi väitöskirjatutkimukseen sekä toteaa ohjausresurssiensa riittävän jatko-opintojesi ohjaamiseen, on varsinaista hakemusta varten laadittava seuraavat dokumentit. Hakemus ja siihen tarvittavat liitteet toimitetaan sähköisessä Opintopolku-järjestelmässä.

 • Tutkimussuunnitelma (pdf)
 • Opintosuunnitelma
  Opintosuunnitelma sisältää alustavaa tietoa opintojen kautta kehitettävistä osaamisista (sisältö- ja menetelmäosaamiset) ja niihin johtavista jatkotutkintoon sisällytettävistä suorituksista sekä suoritusajankohdasta. Suoritukset voivat olla esim. opintojaksoja tai kirjallisuusselvityksiä, mutta vain jatko-opintotasoisia suorituksia voidaan hyväksyä suunnitelmaan. Suunnitelma tehdään yhteistyössä vastuuohjaajan kanssa. Suunnitelmaa tarkennetaan jatko-opintojen alkaessa. Lisätietoja tutkintoon sisällytettävistä opinnoista löytyy ohjelman linjauksista (pfd).
 • Kirjallinen puolto vastuuohjaajalta
  Vastuuohjaajan tulee lausunnossaan arvioida hakijan edellytykset jatko-opiskelijaksi, tutkimusaiheen soveltuvuuden tutkimusalalle ja ottaa kantaa ohjausresurssiensa riittävyyteen sekä kokonaisarvionsa perusteella puoltaa hakijan hakemusta. Lausunnossaan vastuuohjaaja sitoutuu ohjaamaan hakijan jatko-opintoja.
 • Kopio jatkotutkintokelpoisen tutkinnon todistuksesta ja sen liitteistä
  Jos tutkinto on suoritettu muualla kuin suomalaisessa korkeakoulussa, kopioiden on oltava oikeaksi todistetut. Jos alkuperäiset dokumentit eivät ole suomen- tai englanninkieliset, tulee toimittaa oikeaksi todistettu käännös.
 • Mahdolliset muut hakemusta tukevat liitteet, esim. CV tai arkkitehtuurin hakijoilla tarvittaessa portfolio.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Kevään 2019 keskitetyn valinnan tulos ilmoitetaan 14.6.2019 mennessä. 

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa rakennetun ympäristön tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna ensisijaisesti sähköisesti (tau@tuni.fi).  Postiosoite: Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto. Käyntiosoite: Kalevantie 4 , 33100 Tampere. 

Yhden korkeakoulupaikan sääntö

Yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja koskee yhden korkeakoulupaikan sääntö. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Paikan vastaanottaminen

Säilyttääksesi saamasi opiskelupaikan ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta sähköisesti suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palvelussa. Mikäli et pysty vastaanottamaan paikkaa sähköisesti, lähetä ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta -lomake täytettynä Tampereen yliopistoon. Lomakkeen saat hyväksymiskirjeesi mukana.
Ilmoituksen on oltava perillä hyväksymiskirjeessä ilmoitettuna päivänä klo 15.00 mennessä. Mikäli opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus ei ole saapunut perille määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen

Uuden jatko-opiskelijan tulee ilmoittautua yliopistoon hyväksymispäätöksen mukana toimitettavien ohjeiden ja määräaikojen mukaan Opintotoimistossa. Ennen ilmoittautumista uuden jatko-opiskelijan on esitettävä tiedekunnassa alkuperäiset todistukset niistä tutkinnoista ja opinnoista, joihin hän on hakemuksessaan viitannut, mikäli aiemmat opinnot ovat suoritettu muualla kuin suomalaisessa korkeakoulussa.

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

Jatko-opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa ja yliopiston tarjoamien tietotekniikkapalvelujen käyttöoikeuden. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on kirjallisesti haettava tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.