Data on a screen
Tutkinto-ohjelma

Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma

Data on a screen

Nouse datatieteiden tutkimuksen kärkeen

Informaation käsittely on keskeinen osa yhteiskunnan toimintaa ja globaalia kehitystä.

Informaation käsittelystä on tullut organisaatioiden ja yhteiskunnan toiminnan sekä globaalin kehityksen kannalta tärkeä ydintoiminto. Eri toiminnoista ja tapahtumista kertyy valtavia määriä raakatietoa (dataa), josta pitää johtaa informaatiota eri tarkoituksiin data-analyysin menetelmin. Tietojenkäsittely, ohjelmistot ja tietojärjestelmät ovat nykyään keskeinen osa yhteiskunnan toimintaa, mutta niiden kehittäminen on edelleen erittäin haastavaa.

Data-analyysin ja tietojenkäsittelyn kivijalka on matematiikka ja tilastotiede ja niiden tutkimus. Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelman tavoitteena on tarjota koulutusta, joka antaa valmiudet toimia tutkijana ja asiantuntijana näillä aloilla. 

Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelman tutkimusalat ovat matematiikka, tilastotiede ja tietojenkäsittelyoppi, nämä sisältävät laajasti eri tutkimusteemoja. Tohtoriohjelmassa voi suorittaa filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot. Tohtorin tutkinto koostuu tutkimustyötä tukevista jatko-opinnoista 40 op ja väitöskirjasta 200 op.  Korkeasti koulutetuille asiantuntijoille on tarvetta ohjelman edustamilla tutkimusaloilla. Työllisyysnäkymät ovat alan tohtoreilla hyvät. Tule mukaan mielenkiintoiseen tutkimusmaailmaan!

Tutkintonimike

Filosofian tohtori

Koulutustyyppi

Jatkotutkinto

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Osaamistavoitteet

Tieteellisen jatkokoulutuksen yleisenä tavoitteena on, että jatkokoulutuksen suorittanut on

 1. perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
 2.  hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
 3. perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
 4. saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
 5. saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä..

Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelman tavoitteena on tarjota koulutusta, joka antaa valmiudet toimia tutkijana ja asiantuntijana CIS-tutkimuskeskuksen tutkimusaloilla. Nämä tutkimusalat sisältävät mm. seuraavia teemoja:

 • Data-analyysi, tiedon louhinta ja tilastollinen mallintaminen, esim. informaatioteoria, stokastiset menetelmät, koneoppiminen, oppivat algoritmit ja laskennallisesti intensiiviset menetelmät
 • Matematiikka ja tietojenkäsittelyn matemaattiset menetelmät, esim. lukuteoria, algebra, algebrallinen geometria, logiikka ja äärellisten mallien teoria, algoritmit, automaatit ja formaalit kielet
 • Ohjelmistot, tietokannat ja tietojärjestelmät, esim. käsitteellinen mallintaminen, tietokannan suunnittelu, tiedonhaku, tietojärjestelmien suunnittelu ja hyväksikäyttö organisaatioissa, toimitusketjun ja tuotetiedon hallinta, massaräätälöinti, ohjelmistokehitys, ohjelmisto- ja tietojärjestelmäkehityksen formaalit menetelmät, terveydenhuollon ja teollisuuden tietojärjestelmät.

Tohtoriohjelman opetussuunnitelman kokonaisuudessaan pääset lukemaan opinto-oppaassa.

Koulutuksen sisältö

Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelmassa voi suorittaa filosofian tohtorin tutkinnon (FT) pääaineena matematiikka, tilastotiede tai tietojenkäsittelyoppi.

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

 1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
 2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
 3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

Opiskelija ja tutkimustyön vastuuohjaaja laativat opiskelijalle henkilökohtaisen opinto- ja ohjaussuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan jatko-opinnot, niiden suoritustavat ja aikataulut sekä tutkimustyön aikataulutus julkaisusuunnitelmineen.

Tohtoriohjelmien laajuus, opetus ja ohjaus on suunniteltu nelivuotiseksi. Tavoitteena on valmistuminen viidessä vuodessa.

Opintojen rakenne

Filosofian tohtorin tutkinnon rakenne (240 op)

Välitutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL).

Tutkimustyötä tukevat jatko-opinnot 40 op koostuvat seuraavista osista:

 • Tutkimusetiikka
 • Perustutkintoa syventävät opintojaksot
 • Tutkimuksen aihepiiriin perehdyttävät opinnot
 • Pääaineen tutkijaseminaari

Väitöskirja 200 op

Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn perustuva tutkimus, joka tarkastetaan julkisesti väitöstilaisuudessa.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus (monografia) myös samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien tieteellisten julkaisujen tai julkaistavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten ja niistä laaditun yhteenvedon muodostama tutkimuskokonaisuus (artikkelitutkimus). Yhteenvedossa on esitettävä tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja. Yhteisjulkaisuissa tekijällä on oltava merkittävä rooli. Tutkimuksen tekijän on esitettävä tiedekunnalle kirjallinen selvitys siitä, mikä hänen osuutensa tutkimuksessa ja mahdollisissa yhteisjulkaisuissa on ollut. Selvitys on annettava samalla, kun tutkimus jätetään esitarkastettavaksi.

Artikkeliväitöskirjan tulee koostua riittävästä määrästä referee-menettelyssä vertaisarvioituja korkeatasoisia julkaisuja.

Monografiaväitöskirjaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sovelletaan myös tässä tarkoitettujen julkaisujen ja yhteenvedon yhdessä muodostamaan kokonaisuuteen.

Lisensiaatin tutkinto

Lisensiaatin tutkinnon 130 op suorittamiseksi vaaditaan

 • Tutkimustyötä tukevat jatko-opinnot 40 op
 • Lisensiaatintutkimus 90 op

Tutkinnon rakenteen ja opintojen sisältöön voit tutustua tarkemmin opinto-oppaassa.

Alta löydät tämän tohtoriohjelman valintaperusteet. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: itc.doc.tau@tuni.fi. Tohtoriohjelman vastuuprofessori on yliopistotutkija Poika Isokoski (poika.isokoski@tuni.fi), joka auttaa hakijoita löytämään sopivan ohjaajan ja vastaa opintojen sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma
Tohtorihaku huhtikuu 2019
1.-30.4.2019

Hakukelpoisuusvaatimukset

Yleisestä kelpoisuudesta tieteellisiin jatkotutkinto-opintoihin säädetään yliopistolaissa (2009/558, 37§). Tiedekunta voi hyväksyä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon hakijan

 • jolla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
 • jolla on soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tai
 • jolla on soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Opintojen rinnastamisesta ja jatko-opintokelpoisuudesta antaa lausuntonsa pääaineen professori tai hänen määräämänsä opettaja.

Kielitaitovaatimukset

Ulkomailla maisterin tutkinnon suorittaneet

Ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja englannin kielellä opiskelevien tulee tutustua englanninkieliseen hakuohjeistukseen, joka sisältää tietoa sekä maakohtaisista vaatimuksista että kielitaitovaatimuksista.

Aloituspaikkamäärä

Tohtoriohjelmaan voidaan ottaa vuoden 2019 keskitettyjen hakujen perusteella yhteensä noin 16 uutta opiskelijaa.

Valintaperusteet

Valinnan tavoitteena on saada lahjakkaita, motivoituneita ja sitoutuneita jatko-opiskelijoita. Hakijoiden kyvykkyyttä ja soveltuvuutta arvioidaan seuraavin perustein:

 • tutkimussuunnitelman sekä opinto- ja ohjaussuunnitelman tieteellinen laatu, relevanssi ja suunnitelman toteuttamisen realistisuus
 • perustutkinnon, suoritettujen opintojen ja tutkimusaiheen sopivuus tohtoriohjelmaan ja haettuun pääaineeseen
 • asiantuntevan ja riittävän ohjauksen saatavuus
 • hakijan tiedot ja taidot, tohtorintutkinnon suorittamisessa vaadittava kielitaito, myös aiemman opinnäytetyön arvosana voidaan ottaa huomioon
 • hakijan lupaavuus ja motivaatio.

Valinnan apuna voidaan käyttää haastattelua, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja kyvykkyyttä. Arviot yksittäisestä jatkotutkinto-opiskelijasta eivät ole julkisia.

Tiedekunta voi rajoittaa uusien jatko-opiskelijoiden lukumäärää opintojen ohjaukseen käytettävissä olevien voimavarojen riittämättömyyden perusteella.

Hakumenettely

Hakuajat ja hakeminen

Kevätlukukauden keskitetty haku syksyllä 2019 alkaviin jatko-opintoihin järjestetään 1.-30.4.2019. Hakuaika päättyy klo 15.00.

Haku informaation ja järjestelmien tohtoriohjelmaan järjestetään keskitetysti kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Hakua koskevat tarkat määräajat vahvistetaan vuosittain. Poikkeustapauksissa jatko-opintohakemuksia voidaan erityisin perustein käsitellä hakuaikojen ulkopuolella.

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Linkki hakulomakkeeseen on avoinna hakuaikana.

Vastuuohjaaja ja muut ohjaajat

Ennen opinto-oikeuden hakemista hakijan tulee ottaa yhteyttä tutkimusalaksi suunnittelemansa oppiaineen professoriin tutkimussuunnitelman sekä opinto- ja ohjaussuunnitelman laatimista varten. Vastuuohjaajan löytämiseksi olethan yhteydessä tohtoriohjelman vastuuprofessoriin Poika Isokoskeen (poika.isokoski(a)tuni.fi).

Hakemus ja tarvittavat liitteet

 • opinto- ja ohjaussuunnitelma, jonka hakija ja suunnitellut ohjaajat ovat allekirjoittaneet
 • tutkimussuunnitelma, jossa esitellään tutkimuksen aihe ja lähtökohdat. Ohjeet tutkimussuunnitelman laatimiseksi alempana.
 • ansioluettelo. Mikäli maisterin tutkintoa ei ole suoritettu Tampereen yliopistossa, mukaan liitetään tiedot kahdesta suosittelijasta.
 • opintojen rahoitussuunnitelma suositellaan liitettäväksi myös mukaan, joko erillisenä dokumenttina tai tutkimussuunnitelman osana.

Lisäksi, mikäli hakija ei ole suorittanut maisterin tutkintoa informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa tai sen edeltäjissä:

 • valokopiot kandidaatin ja maisterin tutkintotodistuksista

Hakemusliitteiden tulee olla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Ulkomailla maisterin tutkinnon suorittaneiden tulee varmistaa häntä koskevat vaatimukset tohtoriohjelman englanninkieliseltä hakusivulta.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelman tulee olla lähteineen enintään 6 sivua pitkä, marginaalit kauttaaltaan 2,5 ja tekstin fonttikoko minimissään 12. Sen tulee olla selkeä ja johdonmukainen kertomus siitä mistä väitöskirjassa on kyse. Sen tulee sisältää seuraavat asiat:

 • Selkeä kuvaus tutkimuksen tavoitteista ja tutkimuskysymyksistä perusteluineen (miksi tämä on tärkeää)
 • Tutkimuksen tausta ja keskeiset lähteet
 • Kuvaus tutkimusmenetelmistä ja kerättävistä aineistoista
 • Odotettavissa olevat tulokset ja niiden uutuusarvo suhteessa aiempaan tutkimukseen
 • Tutkimuksen aikataulu ja resurssit (mm. kuvaus tutkimuksen nykyvaiheesta, tarvittavien mittalaitteiden saatavuus, pääsy tarvittaviin laboratorioihin, rahoitussuunnitelma, ohjaaja, kuvaus tutkimusympäristöstä ja –ryhmästä, tarvittavan tai suunnitellun muun yhteistyön kuvaus)
 • Julkaisusuunnitelma

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulos ilmoitetaan ennen seuraavan lukukauden alkua. Kevään 2019 keskitetyn valinnan tulos ilmoitetaan 14.6.2019 mennessä. 

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa Tampereen yliopistoon Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna ensisijaisesti sähköisesti (tau@tuni.fi).  Postiosoite: Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto. Käyntiosoite: Kalevantie 4 Infopiste, 33100 Tampere.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö

Yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja koskee yhden korkeakoulupaikan sääntö. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Paikan vastaanottaminen

Säilyttääksesi saamasi opiskelupaikan ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta lähettämällä ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta -lomake täytettynä Tampereen yliopistoon. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla. Ilmoituksen on oltava perillä viimeistään 11.7.2019 klo 15.00. Mikäli opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus ei ole saapunut perille määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen

Uuden jatko-opiskelijan tulee ilmoittautua yliopistoon hyväksymispäätöksen mukana toimitettavien ohjeiden ja määräaikojen mukaan Opintotoimistossa. Ennen ilmoittautumista uuden jatko-opiskelijan on esitettävä tiedekunnassa alkuperäiset todistukset niistä tutkinnoista ja opinnoista, joihin hän on hakemuksessaan viitannut.

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

Jatko-opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa ja yliopiston tarjoamien tietotekniikkapalvelujen käyttöoikeuden. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on kirjallisesti haettava tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.