Tiedote

Monimuoto-opiskelulla varhaiskasvatuksen opettajaksi

Metsäniityn päiväkoti Tampereen Annalassa/ Kuva: Jonne Renvall
Varhaiskasvatuksen monimuoto-opiskeluun kuuluu työssäoppimista päiväkodeissa, joiden verkostoa on tänä vuonna laajennettu Pirkanmaan lisäksi myös Hämeenlinnaan ja Seinäjoelle. Kuva: Jonne Renvall
Varhaiskasvatuksen opettajaksi voi valmistua jopa kahdessa vuodessa, jos on riittävästi aiempia korkeakoulu-opintoja.

Tampereen yliopistossa alkoi syksyllä 2018 varhaiskasvatuksen opettajan hakukohteessa uudenlainen koulutuksen toteutustapa, jossa kasvatustieteen kandidaatin tutkinto suoritetaan monimuotoisesti opiskellen. Hakukohde herätti laajalti kiinnostusta, ja hakijoita saatiin runsaasti.

Tähän opiskelumuotoon on mahdollisuus hakea myös kevään 2019 korkeakoulujen yhteishaussa. Opinnot alkavat syksyllä 2019. Hakukohteeseen voi pyrkiä aiemman korkeakoulututkinnon tai avoimessa ylipistossa suoritettujen opintojen perusteella.

– Tutkinto tuottaa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden. Kasvatustieteiden opintojen ohella tutkinnon sisältönä ovat varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, korostaa projektipäällikkö Elina Hamari.

Opinnot koostuvat ohjatusta ja itsenäisestä verkko-opetuksesta, säännöllisistä lähiopetusjaksoista Tampereella sekä työssäoppimisesta kentällä varhaiskasvatuksen koulutuksen kumppanuusverkoston päiväkodeissa, joissa ohjaajana toimii koulutuksen saanut mentori. Kumppanuusverkostoa on kuluvana lukuvuonna laajennettu Pirkanmaan lisäksi kattamaan päiväkoteja myös Hämeenlinnassa ja Seinäjoella.

Koulutus sopii alanvaihtajille

Opiskelijan aikaisemmista korkeakouluopinnoista on mahdollista saada hyväksilukuja, jolloin opinnot on mahdollista suorittaa nopeammin kuin kandidaatintutkinnon kolmen vuoden tavoiteajassa.

– Kokemuksemme mukaan varhaiskasvatuksen koulutukseen hakeutuu paljon alanvaihtajia, joilla on jo takanaan esimerkiksi aiempi korkeakoulututkinto, kertoo yliopistonlehtori Päivi Kupila.

– Tällaiset opiskelijat ovat motivoituneita suorittamaan opinnot nopeasti päästäkseen työelämään. Tämän hakuväylän kautta halusimme avata mahdollisuuden suorittaa opinnot joustavasti erilaisia opetusmuotoja hyödyntäen, Kupila jatkaa.

Opinnot suoritetaan kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti, mutta opintojen toteutuksessa hyödynnetään perinteisen lähiopetuksen lisäksi myös muun muassa verkko-opiskelun mahdollisuuksia.

Tutkintoon kuuluvia kasvatustieteiden opintoja, kieliopintoja ja vapaasti valittavia opintoja suoritetaan pääsääntöisesti verkossa ja itsenäisesti opiskellen. Ryhmäopetus painottuu lähiopetusjaksoille niissä opinnoissa, jotka antavat ammatillisia valmiuksia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Tutkinto kahdessa vuodessa

Opiskelu on mitoitettu päätoimiseksi, ja tutkinnon suorittaminen on mahdollista noin kahdessa vuodessa. Töiden ohella opiskeleminen voi tulla kyseeseen, jos opiskelija saa huomattavan paljon hyväksiluettua aikaisempia opintojaan tutkintoa varten.  Tällöinkin töissä käyvän opiskelijan on pystyttävä irtautumaan töistä yhtäjaksoisesti noin 3–4 päiväksi kerran kuussa ja molempina lukuvuosina pidemmiksi ajanjaksoiksi työssäoppimista varten.

Opiskelijat etenevät opinnoissaan opetustarjonnan määrittelemässä järjestyksessä erityisesti ammatillisten opintojen ja työssäoppimisen osalta. Joissakin opinnoissa kuten vapaasti valittavissa opinnoissa voi ajoituksen päättää itse.

– Monimuotototeutukseen hakeutuvien opiskelijoiden on hyvä tiedostaa, että opintojen tahti on tiivis ja opiskelijalla on itsellään vastuu opintojen eteenpäin viemisestä ja sovittujen tehtävien hoitamisesta myös lähiopetusjaksojen ulkopuolella. Lähiopetuksen ohella käytössä olevat muut opiskelumenetelmät, kuten opintojen suorittaminen itsenäisesti sekä verkko-opinnot esimerkiksi kielissä, edellyttävät hyviä opiskeluvalmiuksia sekä suunnitelmallisuutta ja sitoutumista opintoihin. Ennen opintoihin hakeutumista on hyvä pohtia, onko tämä opiskelumuoto juuri itselle ja omalle oppimiselle sopiva, korostaa yliopisto-opettaja Hanna Hjelt.

Hakukohteen kuvaus ja valintaperusteet
 

Yhteystiedot:
Opintokoordinaattori Tytti Lindroos, 050 318 2550, tytti.lindroos [at] tuni.fi
Tampereen yliopisto

Päivitetty yhteystiedot 15.11.2019

 

 

Uusimmat uutiset kategoriassa Tiedote

Uusimmat uutiset