Hyppää pääsisältöön

Dosentin arvon hakeminen

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Ennen dosentin arvon hakemista hakijan tulee olla yhteydessä kyseisen oppiaineen tai opintosuunnan vastuuhenkilöön tiedekunnan ohjeessa kuvatulla tavalla. Taustalla voi olla alustavat keskustelut alan professorin kanssa.

Dosentin arvon myöntämisen edellytykset

 • Tohtorin tutkinto
 • Perusteelliset tiedot omalta alaltaan
 • Julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön
 • Pääsääntöisesti väitöskirjan jälkeinen merkittävä tieteellinen tai taiteellinen tuotanto. Dosentin arvoa ei suositella haettavaksi liian varhaisessa vaiheessa uraa.
 • Hyvä opetustaito
 • Muut alakohtaiset kriteerit
 • Mahdollista myöntää perustellusta syystä dosentin arvon edellytysten täyttyessä myös yliopiston omalle työntekijälle

Dosentin arvon hakeminen

 • Hakija laatii vapaamuotoisen rehtorille osoitetun hakemuksen, josta käy selkeästi ilmi haettavan dosentin arvon ala.
 • Hakemukseen liitetään:
  • CV (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukainen)
  • todistus tohtorin tutkinnosta ja kliinisen lääketieteen alalla todistus suoritetusta erikoislääkärin koulutuksesta
  • julkaisuluettelo (Suomen Akatemian ohjeiden mukainen)
 • Lyhyt kirjallinen selostus dosentin arvon kannalta merkittävistä väitöskirjan jälkeisistä ansioista, toiminnasta sekä kyvystä itsenäiseen tutkimustyöhön/taiteelliseen työhön
 • Yliopiston ohjeiden mukaan laadittu opetusportfolio
 • Hakemus toimitetaan kunkin tiedekunnan vastuuhenkilölle (tiedekuntapäällikkö/johdon erityisavustaja) tai dosenttiasioiden asiointipostiin kunkin tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti.

Dosentin arvon myöntäminen

 • Hakemus käsitellään tiedekunnan dosenttiasioita käsittelevässä työryhmässä tai johtoryhmässä
 • Työryhmä/johtoryhmä pyytää alan professorilta vapaamuotoisen tarpeellisuuslausunnon, josta käy ilmi dosentuurin arvon merkitys ja tuki tieteenalan opetukselle ja tutkimukselle. Tarpeellisuuslausunnossaan alan professori voi esittää kahta esteetöntä asiantuntijaa.
 • Mikäli työryhmä/johtoryhmä pitää dosentin arvoa tarpeellisena ja alaa sopivana tiedekunnan toimintaan, tiedekunta hankkii ennen päätöksentekoa lausunnon hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä vähintään kahdelta kansainvälisesti ansioituneelta asiantuntijalta
 • Dosentin arvoa hakevalle varataan mahdollisuus huomauttaa hallintolakiin (434/2003) perustuvasta asiantuntijoiden esteellisyydestä
 • Hakijan opetus- ja ohjausosaaminen arvioidaan
 • Työryhmä/johtoryhmä arvioi hakemusasiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen pohjalta, onko hakijalla dosentin arvoon vaadittava tieteellinen tai taiteellinen pätevyys ja opetusosaaminen ja tekee dekaanille ehdotuksen dosentin arvon myöntämisestä
 • Rehtori myöntää dosentin arvon dekaanin esityksestä
 • Päätös dosentin arvon myöntämisestä annetaan tiedoksi tiedekuntaneuvostolle

Tiedekuntien ohjeet ja yhteystiedot

Yleisten ohjeiden lisäksi tiedekunnilla on omia kriteereitä koskien hakemukseen liitettävien julkaisujen määriä ja tutkintoon mahdollisesti liittyvistä erityisvaatimuksista (kts. alla). 

Kun haet dosentin arvoa, ota hakemusprosessiin liittyvissä asioissa yhteyttä oman alasi tiedekunnan yhteyshenkilöön tai dosenttiasioiden asiointiosoitteeseen.

Informaatioteknologia ja viestintä (ITC)

Johdon erityisavustaja Saara Asikainen

Johtaminen ja talous (MAB)

Tutkimusasiantuntija Hanna Salminen

Kasvatustieteet ja kulttuuri (EDU)

Johdon erityisavustaja Sanni Irjala ja edu-docents.tau [at] tuni.fi (edu-docents[dot]tau[at]tuni[dot]fi)

Lääketiede ja terveysteknologia (MET)

Johdon erityisavustaja Sara Lamminmäki ja met-docents.tau [at] tuni.fi (met-docents[dot]tau[at]tuni[dot]fi)

Rakennettu ympäristö (BEN)

Tiedekuntapäällikkö Kirsi Aalto

Tekniikka ja luonnontieteet (ENS)

Tiedekuntapäällikkö Jussi Pentti

Yhteiskuntatieteet (SOC)

Johdon erityisavustaja Heli Pispa ja tutkimusasiantuntija Maija Ojala-Fulwood soc-docents.tau [at] tuni.fi