Hyppää pääsisältöön

Kari Neilimo: Uuden talouden ajan johtaja – nykyajan alkemisti?

Julkaistu 2.12.2019
,
päivitetty 2.8.2023
Tampereen yliopisto
Yritysten ja julkisten organisaatioiden toimintaympäristössä vaikuttavat juuri nyt vahvat muutosvoimat, jotka muuttavat yritysten ja julkisten organisaatioiden toimintamalleja merkittävästi ja syvällisesti.

Liiketoimintamallit muuttuvat

Digitaalisuus, liiketoimintojen sähköistyminen, vapauttaa liiketoiminnan ja myös merkittäviä osia julkisen sektorin toiminnoista, ajasta ja paikasta. Asiakas päättää, milloin ja miten hän käyttää palveluita tai tuotteita. Liiketoimintamallit muuttuvat nopeasti. Digiajan slogan – mikään ei tapahdu enää niin hitaasti kuin ennen – on liikkeenjohtajille tänä päivänä arkitodellisuutta. Digiteknologia mahdollistaa monikanavaiset toimintamallit. Erilaisia asiakkaita varten on juuri heille suunnitellut liiketoimintaratkaisut. Asiakkaat segmentoituvat ja jopa pulverisoituvat pienryhmiin. Asiakkaat on tunnettava ja heihin on saatava aktiivinen ote. Asiakasymmärrys ja asiakasdatan hyödyntäminen johtamisessa kuuluvat tämän päivän johtajan johtamisvälineistöön. Asiakaslähtöisyys näkyy kaikkialla uuden talouden ajan menestyvien organisaatioiden toimintamalleissa. Kuulutko tähän joukkoon johtajana?

Johtaminen on yhä enemmän tietoammatti. On oltava tietoa johtamisen tueksi – yrityksen ja julkisen organisaation sisältä ja myös ulkopuolella olevista markkinoista. Sormituntumajohtaja menestyy vain, jos on hyvää onnea. Ja se loppuu joskus.

Aineettomat tuotannontekijät ovat dominanssissa strategisten menestystekijäin joukossa. Ihmiset, osaaminen, johtaminen, kompetenssit ja brändit ovat yhä useammin tekijöitä, jotka ratkaisevat yrityksen menestyksen. Yrityksistä on tullut yhä enemmän kulttuuriorganisaatioita, jopa monikulttuurisesti. Yrityskulttuuri – me-henki, yhteiset arvot ja toimintatavat sekä intohimo tehdä työtä yhdessä työkavereiden kanssa luovat yhä useammin kehittymisen ja kasvun dynamiikkaa. Infrastruktuuri ja taseet ovat yhä tärkeitä, mutta harvoin yksinomaan niiden varaan voidaan globaalin maailman markkinoilla rakentaa pitkäaikaista kilpailuetua.

Maailma yritysten ja julkisten organisaatioiden ympärillä on muuttunut. Onko johtaminen, johtaja ja johtajuus pysynyt muutosvauhdissa mukana?

Hyvin usein on, mutta joskus ei lainkaan.

Johtajan tehtävässä korostuvat päätöksentekokyky (decision-maker) ja pyrkimys toteuttaa johtajalle asetetut tavoitteet (achiever). Johtajan on myös ymmärrettävä liiketoiminnan kokonaisetu ja kyettävä koordinoimaan erilaisia tavoitteita ja toimintoja yhteen (consensus-seeker). Nämä kaikki johtajan tehtävät ovat mukana myös uuden talouden ajan johtajan toimenkuvassa.

Uuden talouden aika korostaa johtajan tehtäväkentässä innovatiivisuutta. Johtajan on oltava mukana eturintamassa rakentamassa yhdessä koko henkilöstön kanssa yritykselle tai julkiselle organisaatiolle uusia innovatiivisia liiketoimintamalleja. Uuden talouden maailmassa ei kilpailla tuotteilla tai palveluilla, vaan kilpailuetua luovilla liiketoimintamalleilla. Juuri tässä yhteydessä puhutaan alkemistijohtajista (alchemist). Näiden uusien liiketoimintamallien luonti on johdon tehtävä. Kukaan muu sitä ei yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa tee heidän puolestaan.

Miten tähän liittyy alkemistijohtaja?

Keskiajalla alkemistit pyrkivät luomaan kultaa alemmista metalleista – siis jalostamaan niitä. Uuden talouden ajan liikkeenjohtajan tehtäväkuvaan yhdistettynä alkemistianalogia merkitsee sitä, että liikkeenjohtajan on oman organisaationsa johtamista ja toimintoja, siis liiketoimintamalleja, kehittämällä saatava aikaan ”johtamisen ja toiminnan alkemiaa”. Yrityksen nykyresursseja ja toimintoja kehittämällä – johtamisen ja toiminnan innovaatioiden avulla – on luotava uudenlaisia kilpailuetua tuottavia liiketoimintamalleja.

Alkemisteillä oli keskiajalla mystiset kaavansa, minkä avulla he pyrkivät muuttamaan alempiarvoiset metallit arvokkaaksi kullaksi. Nykyajan johtajien alkemistinen menestyskaava perustuu hyvään johtamisosaamiseen, tasapainoiseen omaan johtajaidentiteettiin sekä kykyyn olla kannustava, valmentava, luottamusta luova ja innostava johtaja koko omalle organisaatiolle. Siis jonkinlainen ”primus inter pares ” -tyyppinen johtaja. Johtaja on ensimmäinen vertaistensa joukossa tai ehkä Raamatun Hyvä Paimen – siis laumastaan huolehtiva johtaja ja modernilla käsitteistöllä hyvä valmentaja.

Alkemistijohtajan menestyskaavaan kuuluu myös liikkeenjohdon modernin teorian hallinta. Sieltä löytyvät mallit ja välineet hyvälle management- ja leadership-johtamiselle. Alkemistijohtaja tietää, että ”teoria on parasta käytäntöä ” uuden talouden monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa johtamismaailmassa. Oma liiketoiminta-alue on tunnettava ja sen menestyskonseptit, samoin oman yrityksen kilpailuetu nyt ja tulevina vuosina markkinain muuttuessa. Näiden lisäksi on vielä oltava kykyä viedä muutos ja uudistus läpi omassa organisaatiossa.

Onko sinussa näitä alkemistijohtajan ominaisuuksia?

Kari Neilimo

Kirjoittaja on taloustieteiden tohtori, vuorineuvos.