Hyppää pääsisältöön

Yhteiskunnallisen ja kriittisen laskentatoimen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä tarkastelee laskentatoimen roolia yhteiskunnassa sekä sen suhdetta laajempiin kestävän kehityksen kysymyksiin. 

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmän toimintaa ohjaa kysymys siitä, millainen rooli laskentatoimen ja raportoinnin käytännöillä on oikeudenmukaisen, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmän yhteiskunnan rakentumisessa. Olemme teoreettisesti sekä metodologisesti avarakatseisia ja lähestymme tutkimuskohteitamme usein kriittisestä näkökulmasta. Ajattelemme laskentatoimea yhteiskunnallisena instituutiona, jolla on moninaisia vaikutuksia yhteiskunnan eri tasoilla. Suuri osa tutkimuksestamme sijoittuukin eri tieteenalojen rajapinnoille.

Laskentatoimella on vahva asema organisaatioissa ja yhteiskunnissa toimintona, joka tuottaa monentyyppistä informaatiota päätöksentekijöille ja eri sidosryhmille. Laskentatoimen käsitteet ja käytännöt vaikuttavat yksilöiden toimintaan, ohjaavat organisaatioiden päätöksentekoa sekä muokkaavat yhteiskunnallisia toimintamalleja ja puhetapoja. Kriittisen laskentatoimen tutkijoina haastamme monia itsestään selvinä pidettyjä oletuksia kysymällä, voisivatko asiat kuitenkin olla toisin. Kriittisen tutkimusperinteen mukaisesti myös vallan ja valta-asetelmien tarkastelu on keskeinen osa tutkimustyötämme. 

Laskentainformaation ja laskentatoimen käytäntöjen keskeinen yhteiskunnallinen asema tarkoittaa myös sitä, että niillä on olennainen rooli organisaatioiden ja yhteiskuntien pyrkimyksessä kohti vähähiilisempiä, monimuotoisempia ja kestävämpiä yhteiskunta- ja talousjärjestelmiä. Yhteiskunnallisen laskentatoimen tutkijoina tarkastelemme laskentatoimea kestävän kehityksen näkökulmasta, jolloin tyypillisten taloudellisten tekijöiden rinnalla pohditaan laskentatoimen merkitystä ympäristönäkökohtien ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden kautta.  

Tutkimusryhmämme pyrkii tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta. Ryhmämme jäsenet johtavat tai ovat mukana useissa hankkeissa, joita rahoitetaan niin kotimaisista kuin kansainvälisistäkin lähteistä.

Ryhmän muut jäsenet

Oana Apostol, Turun kauppakorkeakoulu