Hyppää pääsisältöön

Työuupumukseen liittyvät käytännöt ja niiden vaikutukset eri maissa

Tampereen yliopisto
1.12.2022–30.6.2024
KärkialueTerveys, Yhteiskunta
Tietokoneen edessä istuva henkilö puristaa uupuneesti silmiään.

Hankkeessa selvitetään työuupumuksen diagnosointiin, hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä käytäntöjä eri maissa. Tulosten perusteella arvioidaan, millä tavalla työuupumuksen diagnosointi sairaudeksi muuttaisi työuupumuksen tunnistamista ja hoitoa Suomessa ja millaisia toimenpiteitä tarvitaan työuupumuksen ennaltaehkäisemiseksi.

Tavoitteet

Suomessa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat yleisin sairauspäivärahan ja työkyvyttömyyseläkkeen myöntöperuste. Samaan aikaan ymmärrys työuupumuksesta ilmiönä, siihen vaikuttavista tekijöistä, sen seurauksista ja hoitokeinoista sekä toimintatavoista on muutoksessa. Tällä hetkellä työuupumusta ei määritellä Suomessa sairaudeksi.

Hankkeen tavoitteena on selvittää:

  1. työuupumuksen diagnosointiin, hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä erilaisia käytäntöjä eri Euroopan maissa
  2. mitä tiedetään erilaisten käytäntöjen seurauksista työuupumuksesta toipumiseen, työhön paluuseen ja työhön osallistumiseen
  3. minkälaisia toimia työpaikoilla tehdään työuupumustapauksissa

Aineistot ja menetelmät

Menetelmänä on tapaustutkimus. Hankkeen tutkijoiden jo olemassa olevaa kansainvälistä tutkijaverkostoa hyödyntäen kerätään tietoa työuupumukseen liittyvistä käytännöistä eri maissa. Tutkittaviksi tapausmaiksi valitaan maita, joissa työuupumukseen liittyvät määritelmät ja toimintamallit poikkeavat toisistaan. Painotus on kuitenkin maissa, joissa työuupumuksen torjuntaan ja hoitoon on kiinnitetty erityistä huomiota.

Aineisto kerätään haastatteluina, jotka nauhoitetaan ja litteroidaan. Kustakin tapausmaasta kerätään lisäksi tietoa aiheeseen liittyvien dokumenttien avulla.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tulosten perusteella esitetään arvioita siitä, millä tavalla työuupumuksen diagnosointi sairaudeksi muuttaisi yksilön, työpaikan, kuntoutusta tarjoavien tahojen ja muiden toimijoiden toimintaa Suomessa. Lisäksi tehdään ehdotuksia siitä, mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta työuupumusta saataisiin ennaltaehkäistyä ja hoidettua Suomessa mahdollisimman hyvin.

Projektiryhmä

Professori Anne Mäkikangas, projektin johtaja (Tampereen yliopisto)
Johanna Kausto, projektin johtaja (Työterveyslaitos)

Stela Salminen (Tampereen yliopisto)
Riitta Sauni (Tampereen yliopisto)
Jari Hakanen (Työterveyslaitos)
Mirkka Vuorento (Työterveyslaitos)

 

Tutkimusrahoitus

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS)

Työelämän tutkimuskeskus

Työelämän tutkimuskeskus (WRC) yhdistää työelämän tutkijoita eri tieteenaloilta. Tutkimuskeskus on osa yhteiskuntatieteiden tiedekuntaa. Työelämän tutkimuskeskus toteuttaa tutkimusta työn ja työelämän eri alueilla sekä tukee perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta.