Hyppää pääsisältöön

Lasten neuropsykologisen ryhmäkuntoutuksen tuloksellisuus

Tampereen yliopisto
KärkialueYhteiskunta

PSYKE:ssä on vuosia kehitetty neuropsykologista ryhmäkuntoutusta esiopetus- ja kouluikäisille lapsille. Tutkimusprojekti on Tampereen yliopiston Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE:n ja Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenneurologisen yksikön yhteistutkimus, jossa selvitetään Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus TOTAKU:n tuloksellisuutta.

Tausta

Hyvät toiminnanohjaustaidot, kyky ylläpitää tarkkaavuutta sekä säädellä käyttäytymistä ja tunteita ovat välttämättömiä edellytyksiä lapsen ja nuoren suotuisalle psyykkiselle kehitykselle. Ongelmat näissä taidoissa vaikuttavat laaja-alaisesti lapsen toimintakykyyn heikentäen koulusuoriutumista ja sosiaalista toimintakykyä ja heijastuen pitkälle aikuisikään saakka. Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet ovat melko tavallisia kouluikäisillä lapsilla. ADHD:n yleisyydeksi on arvioitu 3,6–7,2 %. Lisäksi kouluikäisillä lapsista arviolta 10 %:lla esiintyy merkittäviä arkea haittaavia toiminnanohjauksen ongelmia. Toiminnanohjauksen vaikeuksia liittyy moniin neuropsykiatrisiin häiriöihin, kuten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD), neurologiseen vammaan tai sairauteen tai ne voivat olla osana muita kehityksellisiä vaikeuksia ja oppimisvaikeuksia. 

TOTAKU kuntoutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alakouluikäiset lapset, joilla on todettu keskivaikeita tai vaikeita toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmia, ja joille koulun tukitoimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimusprojektin tavoitteena on tarkastella, voidaanko TOTAKU:lla ja siihen sisältyvällä vanhempainohjauksella lievittää lasten ja nuorten kehityksellisiä ja neurologiseen sairauteen tai vammaan liittyviä toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen ongelmia. Kuntoutuksen tuloksellisuutta arvioidaan tarkastelemalla yhden ja kahden vuoden kuntoutusjakson aikana tapahtuneita muutoksia sekä koko otoksessa että erilaisissa ryhmissä (esim. kehitykselliset ongelmat, tarkkaavuuden vaikeudet, neurologiset sairaudet ja vammat). Tutkimus suoritetaan rekisteritutkimuksena, jossa tutkimusaineisto on muodostunut lasten ja nuorten saaman neuropsykologisen ryhmäkuntoutuksen yhteydessä aikavälillä 2006-2018.

Vaikuttavuus

Tutkimustulokset raportoidaan artikkelimuodossa. TOTAKU:n rekisteritutkimuksesta on tehty keväällä 2023 kaksi psykologian alan lisensiaatintutkielmaa.

 

TOTAKU:sta tehtyjä opinnäytetöitä:

Psykologian lisensiaatintutkielmat (TUNI) ja neuropsykologian erikoistumiskoulutuksen lopputyöt (HY):

Nivala, K. (2023). Toiminnanohjauksen vahvistuminen kouluikäisten TOTAKU-ryhmäkuntoutuksessa. Lisensiaatintutkimus. Psykologia. Tampereen yliopisto.

Ristimäki, E. (2023). Nuorten toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus: Tuloksellisuuden pilottitutkimus. Lisensiaatintutkimus. Psykologia. Tampereen yliopisto. 

Kuukka, R. (2022). Seurantatutkimus kouluiässä TOTAKU-kuntoutusta saaneiden lasten toiminnanohjauksesta, tarkkaavuudesta ja sosiaalisesta toimintakyvystä nuoruudessa. Lääketieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto.

Jyränen, Satu (2019). TOTAKU- kuntoutuksen vanhempainryhmien tuloksellisuus. Lisensiaatintutkimus. Psykologia. Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201906272307

Kiviranta, L. (2018). Kouluneuvottelut Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutuksen (TOTAKU) osana. Lisensiaatintutkimus. Psykologia. Tampereen yliopisto.

PsM Vähäsalo, T. (2017). Tarkkaamattomien lasten TOTAKU-ryhmäkuntoutuksen tuloksellisuus vanhempien ja opettajien arvioimina. Lisensiaatintutkimus. Psykologia. Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201705161573

 

Tutkimusprojektin vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit:

Rantanen, K. Vierikko, E., Eriksson, K. & Nieminen, P. (2020). Neuropsychological group rehabilitation on neurobehavioral comorbidities in children with epilepsy. Epilepsy & Behavior, 103(A):106386. doi: 10.1016/j.yebeh.2019.06.030.

Jyränen, S., Vierikko, E. & Rantanen, K. (2019). Vanhempainohjaus osana toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden kuntoutusta – tuloksia TOTAKU- vanhempainryhmistä.  NMI-Bulletin, 29 (3), 40-48.

Rantanen, K. Vierikko, E. & Nieminen, P. (2018). Effects of the EXAT neuropsychological multilevel intervention on behavior problems in children with executive function deficits. Scandinavian Journal of Psychology, 59 (5), 483-495.

Ristimäki, E. & Rantanen, K. (2013). Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus nuorille -Kokemuksia pilottiryhmästä. NMI-Bulletin, 23 (3), 48-59.

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopiston Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE

Vastuututkijat: Elina Vierikko (TAU) & Kati Rantanen (TAU & TAYS)

Partnerit

Tampereen yliopistollinen sairaala, Lastenneurologian yksikkö

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT Kati Rantanen

Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE

PSYKE on Tampereen yliopiston psykologian oppiaineen opetus- ja tutkimusklinikka, jossa tehdään psykologian ammattikäytännön kehittämistyötä, asiakastyötä, opetusta ja tutkimusta.