Projekti

Käy pöytääni, vieras! Päivälliset naapuridialogia edistämässä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Tutkimusprojekti on osa Koneen säätiön rahoittamaa Naapuridialogit teemaa ja pyrkii tarkastelemaan relationaalisen viestinnän ja itsestä kertomisen roolia kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa. Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen kontekstina toimii tutkimuksessa yhteinen päivällispöytä, jossa toisilleen tuntemattomat eri kulttuurien edustajat voivat tavata immersiivisissä tarinamaailmoissa ja 2D-dokumentin kautta. Istumalla samaan pöytään virtuaalisesti voi ihminen kokea olevansa medioidussa parasosiaalisessa tai epäsuorassa vuorovaikutuksessa toisen kulttuurin edustajan kanssa. Tavoitteenamme on tutkia tällaisen medioidun kulttuurien välisen vuorovaikutuksen vaikutuksia laadullisin ja määrällisin tutkimusmetodein.

Tausta

Tutkimushanke keskittyy vuorovaikutussuhteiden edistämiseen monikulttuurisessa Suomessa. Hanke kiinnittyy Koneen säätiön Naapuridialogit-painoalueeseen ja yhdistää tieteen ja taiteen. Tutkimus on viestinnän alaa ja kiinnittyy interpersonaalisen viestinnän teoreettiseen perinteeseen. Taiteellinen ulottuvuus rakentuu immersiivisestä tarinankerronnasta virtuaalidokumenteissa.

Naapuruus ei automaattisesti tarkoita sitä, että ihmisillä on vuorovaikutussuhteita toisiinsa. Naapuruussuhteisiin tarvitaan viestintää; viestintä luo suhteen ja suhde ”asuu” viestinnässä—viestinnän keinoin. Siten myös naapurin tietoinen välttely on viestintäteko. Yhteiskunnallisessa mittakaavassa ajateltuna vieraan kohtaaminen ei näyttäydy suomalaisena vahvuutena.

Tarinankerronta on väkevä tapa luoda yhteisöllistä, jaettua kulttuuria. Tutkimuksessa tarinan kerronnan kontekstina on yhteinen päivällinen immersiivisessä virtuaaliympäristössä.

Tässä hankkeessa osoitamme, että päivällisellä eli dialogissa toisten ihmisten kanssa, interpersonaalisen viestinnän ”lainalaisuudet” nousevat merkityksellisemmiksi kuin kulttuuri tai etninen tausta.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella relationaalista viestintää ja itsestä kertomista kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa. Aikaisempi tutkimus osoittaa, että vuorovaikutus eri kulttuurien edustajien välillä vähentää tehokkaasti ennakkoluuloja ja ahdistuksen tunteita. Kasvokkaisen vuorovaikutuksen lisäksi myös medioitu vuorovaikutus (ts. parasosiaalinen ja epäsuora) auttaa tehokkaasti vähentämään ennakkoluuloja. Se, mikä medioidussa vuorovaikutuksessa saa aikaan positiivisia vaikutuksia on kuitenkin jäänyt epäselväksi.

Tutkimuksemme pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, miksi tietyn tyyppinen medioitu vuorovaikutus saa aikaan erilaisia vaikutuksia. Tutkimuksemme hypoteesi on, että itsestä kertominen sekä relationaalinen viestintä selittää medioidun vuorovaikutuksen aikaansaamia vaikutuksia. Hypoteesimme perustuu aikaisemmalle interpersonaalisen viestinnän tutkimukselle, jonka mukaan itsestä kertominen on ensinnäkin se viestinnällinen mekanismi, joka aikaansaa ahdistuksen, epävarmuuden ja ennakkoluulojen lievittymistä sekä positiivisten tunteiden, kuten empatian, tykkäämisen ja samankaltaisuuden lisääntymistä. Toiseksi relationaalisen viestinnän määrän on havaittu lisäävän viestintätyytyväisyyttä. Tarkastelemme päivällisten itsestä kertomista ja relationaalista viestintää 2D-videodokumenttien ja immersiivisten virtuaalidokumenttien muodossa. Tutkimuksessa virtuaaliset päivälliset ovat siis medioidun kulttuurien välisen vuorovaikutuksen paikka.

Vaikuttavuus

Tämä tutkimus tarjoaa tärkeää tietoa, jonka avulla tukea toisistaan näennäisesti poikkeavien ihmisten suhteiden kehittymistä. Tutkimalla erityisesti medioitua vuorovaikutusta tutkimuksen tulokset auttavat suunnittelemaan taloudellisesti kestäviä tapoja parantaa kulttuurien välisiä suhteita yhteiskunnallisella tasolla.

Rahoituslähde

Projektia rahoittaa Koneen säätiö

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto

 

Contact persons

Venla Kuuluvainen (tutkija)

venla.kuuluvainen [at] tuni.fi

+358503182493

Ira Virtanen (tutkija)

ira.virtanen [at] tuni.fi

Lassi Rikkonen

lassi.rikkonen [at] tuni.fi

Pekka Isotalus (hankkeen johtaja)

pekka.isotalus [at] tuni.fi

Yhteyshenkilö(t)