Hyppää pääsisältöön

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan DI-ohjelma

Tampereen yliopisto

Sinulle, joka haluat toimia kestävän kehityksen edistämiseksi

Oletko kiinnostunut ympäristön tilasta, ilmastonmuutoksesta, hiilineutraaliudesta, bio- ja kiertotaloudesta ja energiamurroksesta? Ympäristö,- energia- ja biotekniikan tutkinto-ohjelmassa opit ratkaisemaan kestävän kehityksen haasteita.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Ratkaisuja ympäristön puolesta

Kaksivuotisessa DI-tutkinnossa opiskellaan ympäristö-, energia- ja biotekniikan prosessien ja järjestelmien suunnittelua ja kehittämistä yhteiskunnan vesi-, jäte-, energia- ja materiaalihuollon tarpeisiin. Tutkinnossa voit opiskella esimerkiksi elinkaaritarkastelua tuotekehityksen tueksi vähentämään ympäristövaikutuksia, biokaasuteknologiaa energian tuottamiseksi ja ravinteiden kierrättämiseksi, biojalostuksen menetelmiä puubiomassan hyödyntämiseksi sekä solujen aineenvaihdunnan muokkausta fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseksi. 

Tampere on useana vuotena valittu Suomen opiskelijaystävällisimmäksi kaupungiksi. Hervannan kampus, jonne tekniikan opetus on keskittynyt, on kompakti ja täynnä teekkarihenkeä. Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö on Ympäristöteekkarikilta YKI. Killalla on oma tila kampuksella, kiltahuone, jossa voi tavata kavereita ja viettää aikaa yhdessä. Kilta järjestää tapahtumia laidasta laitaan: liikuntaa, leffailtoja, kiltavisoja ja opintoasioita, yhteistä juhlintaa unohtamatta.

Suuntautumisvaihtoehdot 

DI-opinnoissa voit suunnata opintojasi ympäristötekniikkaan, energia- ja biojalostustekniikkaan, synteettiseen biologiaan ja teolliseen biotekniikkaan, kemiaan tai turvallisuustekniikkaan. Suuntautumisen valintaa tukevat osaajaprofiilit, joissa kuvataan vastavalmistuneen mahdollisia työtehtäviä. Suuntautumisvaihtoehtoasi tukemaan voit valita valinnaisen opintokokonaisuuden monien vaihtoehtojen joukosta, esimerkiksi uusiutuvat energiamuodot, yhdyskuntatekniikan tai ympäristöpolitiikan. 

Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikka on sopiva valinta sinulle, joka olet kiinnostunut kiertotalouden edistämisestä ja haluat kehittää teknisiä ratkaisuja ympäristön tilan parantamiseksi. Voit painottaa opintojasi vedenhankintaan ja jätevesien käsittelyyn, jätehuoltoon ja kiertotalouteen, ilmansuojeluun tai pilaantuneen ympäristön kunnostamiseen. Opit suunnittelemaan, arvioimaan ja kehittämään ympäristötekniikan prosesseja ja järjestelmiä kiertotalouden ja hiilineutraaliuden edistämiseksi. Ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehto antaa monipuoliset valmiudet erilaisiin teollisuuden ja yhdyskuntien suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. 

Energia- ja biojalostustekniikka

Energia- ja biojalostustekniikan opinnoissa keskitytään nyky-yhteiskunnan ja lähitulevaisuuden kannalta keskeisimpiin energiajalostusmuotoihin. Energiamurroksessa perinteiset energianjalostustekniikat saavat rinnalleen tuotantokapasiteetiltaan voimakkaasti kasvavaa uusiutuvaa energiaa, ennen kaikkea aurinko- ja tuulisähköä. Tätä säätilasta riippuvaa tuotantoa voidaan tukea esimerkiksi palamiseen perustuvilla ratkaisuilla, joissa pyritään hyödyntämään fossiilisten polttoaineiden sijaan biomassaa. Opintojen pohjalta kykenet mallintamaan ja mitoittamaan erilaisia energiasysteemejä ja prosesseja. Opit miten eri energian jalostustavat voivat tukea toisiaan ja miten energiaa voidaan jalostaa, siirtää ja varastoida tehokkaasti. Biojalostuksen opinnoissa korostuu erityylisten bioraaka-aineiden, kuten esimerkiksi puun ja peltobiomassan, tehokas energiahyödyntäminen. Opit suunnittelemaan ja analysoimaan biotuotteiden jalostusketjuja. Koulutus antaa opiskelijalle erinomaiset valmiudet energia-alan suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin. 


Synteettinen biologia ja teollinen biotekniikka

Teollinen biotekniikka ja synteettinen biologia on sopiva valinta sinulle, jos olet kiinnostunut molekyylibiologian ja mikrobiologian soveltamisesta. Opintosi voivat painottua teolliseen biotekniikkaan, jossa opitaan hyödyntämään mikrobeja erilaisten yhdisteiden tuottamiseen bioprosessien avulla. Tai voit syventyä uuteen tutkimusalaan, synteettisen biologiaan, jossa biologiaa uudelleenohjelmoidaan DNA-tasolla, kun kehitetään uusia mikrobipohjaisia sovelluksia. Opinnoissa korostuvat biologisten systeemien muokkausmahdollisuudet ja uudet työmenetelmät, joilla rakennetaan soluista biotehtaita fossiilivapaan ja kestävän tuotannon mahdollistamiseksi tulevaisuudessa. Opit suunnittelemaan ja kehittämään uusia biotekniikan prosesseja ja niiden osia kestävyyden ja hiilineutraaliuden näkökulmasta. Opintokokonaisuus antaa vahvan pohjan tutkijan uralle tai esimerkiksi bioprosessien asiantuntijatehtäviin.

Kemia

Kemian syventävissä opinnoissa painotetaan kokeellisen kemian ja aineen rakenteen ja ominaisuuksien tuntemista sekä teollisten prosessien kemiallisen taustan ymmärtämistä. Opinnoissa on myös mahdollista keskittyä syvälliseen kemialliseen analytiikkaan tai uusien materiaalien valmistukseen. Valmistunut voi työskennellä esimerkiksi vihreiden luonnonvaroja säästävien synteesiprosessien parissa, selvittää aurinkokennojen rakenteita tai keskittyä syvälliseen aineen rakenteen ja vuorovaikutusten ymmärtämiseen. Valmiilla diplomi-insinöörillä on vahva osaaminen edistää puhdasta tuotantoa ja ehkäistä erilaisia terveys- ja ympäristöriskejä sekä valmiudet jatkaa tutkijan uralle.

Turvallisuustekniikka

Turvallisuustekniikan avulla estetään ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen kohdistuvia suuronnettomuuksia ja hallitaan uuden teknologian riskejä. Opinnoissa yhdistyvät turvallisuuden ja riskien analysointi, turvallisuustekniikan kehittäminen sekä turvallisuuden johtaminen. Opetuksessa sovelletaan tieteen uusinta tutkimustietoa  työelämän käytännön ongelmien ratkaisemisessa.  Valmistuttuasi voit työllistyä erilaisiin turvallisuustekniikan asiantuntija- ja johtotehtäviin, esimerkiksi riskienhallintapäälliköksi tai turvallisuus-, ympäristö- ja laatuinsinööriksi. Turvallisuuden ammattilaisena sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen.


Työelämätaidot ja työllisyysnäkymät

Opintojen myötä ymmärrät kiertotalouden laajoja kokonaisuuksia ja tunnistat niiden kehittämiskohteita. Sinulla on valmiudet prosessien ja järjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen sekä valmiudet tehdä tutkimus- ja kehitystyötä. Sinulla on kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyötaitoja. Osaat myös esittää sujuvasti sekä kirjallisesti että suullisesti.
Ympäristö-, energia- ja biotekniikan diplomi-insinöörit työskentelevät tyypillisesti suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtävissä. Työnantajia ovat suunnittelu- ja konsulttitoimistot, teollisuusyritykset, kunnat, julkishallinto ja tutkimuslaitokset. Koulutus mahdollistaa monipuolisen uran ja osaamisen jatkuvan kehittämisen.

Opetus ja tutkimus

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opettajat päivittävät kuulumisia Instagram-tililleen. Voit tutustua opettajiin, kursseihin tai esimerkiksi jatko-opiskelijoiden tai tutkijoiden projekteihin tilin kautta. Tutkimusaiheista voit lukea lisää myös tutkimusryhmän esittelysivulla.

YE_opiskelua

Tutustu ympäristöteekkarikiltaan eli ympäristö-, energia- ja biotekniikan opiskelijoiden ainejärjestöön

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö on Ympäristöteekkarikilta YKI. Killalla on omat tilat kampuksella, kiltahuone, jossa voi tavata kavereita ja viettää aikaa yhdessä. Kilta järjestää tapahtumia laidasta laitaan: liikuntaa, leffailtoja, kiltavisoja ja opintoasioita, yhteistä juhlintaa unohtamatta.