Hakukelpoisuus yliopistotutkintoon

Voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa alempaan tai alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin yliopisto-opintoihin, jos olet suorittanut tai suoritat

 • ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinnon (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon (ks. laki ammatillisesta koulutuksesta)
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE)

Katso lisäksi mahdolliset tarkennukset oman hakukohteesi valintaperusteista.

Entä jos en täytä hakukelpoisuuden ehtoja?

Yhteishaussa alempaan tai alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon voidaan hyväksyä opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, täyttämättä kuitenkaan pohjakoulutusvaatimuksia. Tällöin yliopistolta tulee anoa lupaa osallistua opiskelijavalintaan ja mahdollisiin valintakokeisiin. Tätä varten yliopiston hakijapalveluihin toimitetaan hakemus perusteluineen ja koulutusselvityksineen 3.4.2019 klo 15.00 mennessä (Teatterityön tutkinto-ohjelman osalta 23.1.2019 mennessä). 

Lomake erivapauden hakemiseen: oikeus osallistua valintakokeeseen 2019 (pdf).

Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat hakijat

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttaan tai henkilöllisyyttään asiakirjoin, yliopisto voi myöntää hakijalle oikeuden osallistua alempaan tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen valintaan. Suoraan ylempään korkeakoulututkintoon hakevan henkilön hakukelpoisuus arvioidaan normaalin ns. maisterihakuprosessinmukaisesti yliopiston hakijapalveluissa niiden dokumenttien perusteella, jotka hakija toimittaa hakemuksensa yhteydessä, tai joita tältä pyydetään lisäselvityksenä. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Turvapaikanhakijoihin sovelletaan samoja ohjeita kuin pakolaiseen tai pakolaiseen rinnastettavassa olevaan henkilöön. Turvapaikanhakija esittää hakuvaiheessa vastaanottokeskuksen asiakaskortin, jos hänellä ei ole esittää muuta henkilöllisyystodistusta.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat Tampereen yliopistoon haettaessa seuraavia aloja:

 • logopedia
 • lääketiede
 • opettajankoulutus (luokanopettaja ja varhaiskasvatus)
 • psykologia ja
 • sosiaalityö.

Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa.

Tarkoituksena ei ole asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi osallistua koulutukseen.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä.

Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista.

Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen

Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle.

Opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos

 • hän on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja täten osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä tehtävissä tai harjoittelussa tai
 • hän ei ole hakuvaiheessa kertonut aiemmasta opiskeluoikeutensa peruuttamisesta, joka on johtunut terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvistä rajoituksista tai turvallisuussyistä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee yliopiston pyynnöstä antaa tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.