Tietotekniikka
Tutkinto-ohjelma

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Tietotekniikka

Tietotekniikan ja digitalisaation asiantuntijaksi

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma avaa ovia ICT-alan monipuolisiin tehtäviin.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistut insinööriksi, jolla on käytännönläheistä osaamista erityisesti teollisuuden digitalisaation tuottamiseksi. Tutkinto-ohjelmassa opiskelet matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja sekä alan ammattiaineita monipuolisissa oppimisympäristöissä. Tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa voit suuntautua ohjelmistotekniikkaan, tietoverkkoihin ja tietoliikennetekniikkaan tai sulautettuihin järjestelmiin ja elektroniikkaan. 

Tietotekniikkaa hyödynnetään kaikkialla ja alan työtehtävät ovat moninaisia. Digitalisaation myötä alan osaajille on paljon töitä tarjolla eri toimialoilla. Alan työtehtävissä edellytetään esimerkiksi ohjelmointiosaamista, tietoturvan hallintaa, laiteteknistä osaamista, käytettävyyttä ja asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämistä. Tampereen seudulla toimii alan globaaleja ja tunnettuja yrityksiä, mutta alalle tyypillisesti myös pieniä ja keskikokoisia yrityksiä. TAMKissa tehdään vahvaa yhteistyötä erilaisten ICT-alan yritysten kanssa.  
 

Tutkintonimike

Insinööri (AMK)

Koulutustyyppi

Ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Opiskelumuoto

Päiväopinnot

Osaamistavoitteet

Tietotekniikan insinöörikoulutuksessa opiskelet matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja sekä alan ammattiaineita monipuolisissa oppimisympäristöissä. Opinnoissa voi suuntautua ohjelmistotekniikkaan, tietoverkkoihin ja tietoliikennetekniikkaan tai sulautettuihin järjestelmiin ja elektroniikkaan. Opiskelijana sinulta vaaditaan hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä ongelmanratkaisukykyä.

Tietotekniikkaa hyödynnetään lähes kaikkialla ja se on yhteiskunnan elinehto nyt ja tulevaisuudessa. Digitalisaatio on nähty kasvun moottorina, ja ohjelmoinnin osaajista on tällä hetkellä huutava pula. Erilaisten arkikäytössä olevien koneiden ja laitteiden kytkeminen internetiin lisääntyy merkittävästi. Näiden verkkoon kytkettyjen laitteiden tietoturvan merkitys kasvaa ja laitteista saatavan datan analysointi ja hyödyntäminen on voimakkaasti kehittyvä osaamisen alue. Tietotekniikka alana onkin kehittyvä, kasvava ja kansainvälinen ja se vaikuttaa meidän kaikkien jokapäiväiseen arkeen. 

ICT-alan työtehtävät ovat hyvin laaja-alaisia ja niissä edellytetään esimerkiksi ohjelmointiosaamista, tietoturvan hallintaa, laiteteknistä osaamista, käytettävyyttä ja asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämistä. Tampereen seudulla toimii alan globaaleja ja tunnettuja yrityksiä mutta alalle tyypillisesti myös pieniä ja keskikokoisia yrityksiä. TAMKissa tehdäänkin vahvaa yhteistyötä erilaisten ICT-alan yritysten kanssa.

Tietotekniikan insinöörit työllistyvät muun muassa alansa asiantuntijoiksi ja suunnittelijoiksi sekä teollisuuden tuotekehitystehtäviin. Tietotekniikan ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi järjestelmäsuunnittelija, tietoliikenneinsinööri, testausinsinööri, käyttöliittymäsuunnittelija, tietoverkkoasiantuntija, ohjelmistoasiantuntija, sovellusasiantuntija, web-suunnittelija, yrittäjä, konsultti ja tuotekehitysinsinööri.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetuskieli on pääosin suomi, mutta käytössä on myös englanninkielistä materiaalia.

Koulutuksen sisältö

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinnoissa pääset tutustumaan erittäin laajaan ICT:n toimialaan. Opinnot antavat hyvät valmiudet alalla vaadittavien perusasioiden ymmärtämiseen ja erilaisten teknologioiden ja työmenetelmien monipuoliseen hallintaan. Heti ensimmäisestä vuodesta lähtien sinulle tarjotaan runsaasti käytännönläheistä ja erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa perusammattiaineopetusta. Ensimmäisen ja toisen vuoden perusopinnoissa luodaan vankka pohja insinööriopinnoille, joka mahdollistaa ammatillisen suuntautumisen kolmeen eri suuntautumispolkuun. Suuntautumisen mukaisia opintoja opiskellaan kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuonna. 

Valittavat opintosuunnat ovat ohjelmistotekniikka, tietoliikennetekniikka ja tietoverkot sekä sulautetut järjestelmät ja elektroniikka. Lisäksi on mahdollista valita opintoja älykkäiden koneiden -opintosuunnasta, joka on tekniikan koulutuksille yhteinen.

Opinnoille on eri vuositeemat, joiden tavoitteet ovat seuraavat:

Ensimmäisen vuoden jälkeen olet tutustunut ICT-alaan ja hankkinut matemaattis-luonnontieteellistä perusosaamista tekniikan alalta. Sinulla on valmiudet olla harjoittelijana ICT-alan työtehtävissä. Olet opiskellut syventäviin ammattiaineopintoihin johtavia perusopintoja, joita ovat muun muassa ohjelmointi, elektroniikka ja tietoverkot.

Toisen vuoden jälkeen olet hankkinut insinööriosaamisen matemaattis-luonnontieteellisiä perustietoja ja -taitoja sekä syventänyt ICT-alan perusosaamistasi. Sinulla on valmiudet olla mukana ICT-alan työtehtävissä kuten esimerkiksi elektroniikan vianhaussa ja testauksessa, ohjelmistotestauksessa ja -suunnittelussa sekä tietoverkkojen testauksessa ja rakentamisessa. Toisen opiskeluvuoden aikana olet valinnut opintosuunnan syventäviä ammattiopintoja varten.

Kolmannen vuoden jälkeen sinulla on valmiudet olla mukana haastavissa ICT-alan työtehtävissä ja projekteissa opintosuunnan mukaisesti. 

Ohjelmistotekniikan opintosuunnan opiskelijana sinulla on valmiuksia toimia ohjelmistotekniikan projekteissa, alkaen määrittelystä aina vaativaan ohjelmistokehitykseen ja koodaamiseen. Tietoliikennetekniikan ja tietoverkkojen opintosuunnan opiskelijana sinulla on valmiuksia osallistua tietoliikenneverkkojen suunnitteluun ja toteutukseen. Sulautettujen järjestelmien ja elektroniikan opintosuunnan opiskelijana omaat valmiuksia toimia laitteistoläheisten elektroniikkalaitteiden suunnittelussa, toteutuksessa, testauksessa ja ohjelmoinnissa. 

Neljännen vuoden opintojen jälkeen olet täyttänyt koulutuksen tavoitteet valmistuvalle insinöörille.

Lue lisää opinto-oppaasta.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Valitset opintosuuntasi toisen opiskeluvuoden aikana. Opintosuunnissa on erilaisia sisällöllisiä ja määrällisiä painotuksia seuraavasti:

Ohjelmistotekniikan opintosuunnassa saat valmiudet toimia ohjelmistoinsinöörinä sekä natiiveissa sovellus- ja systeemiohjelmistojen kehitysprojekteissa että erilaisissa web-pohjaisissa järjestelmäkokonaisuuksissa koko full stack -alueella. Opintojen aikana saat kattavan osaamisen nykyaikaisesta ohjelmistotuotannosta, ohjelmistoarkkitehtuureista, ohjelmistojen suunnittelusta ja toteutuksesta erilaisilla ohjelmointiympäristöillä ja -työkaluilla. Opinnoissa perehdyt yleisimmin käytettyihin toteutusteknologioihin sekä työmenetelmiin data-, api-, web-, UI-, natiivi-, laite- sekä systeemiteknologioita toteutettaessa. Opintosuunnan opinnoissa tehdään paljon käytännön projekteja, joissa hyödynnetään alan tärkeimpiä ja ajankohtaisimpia teknologioita ja työmenetelmiä. 

Sulautettujen järjestelmien ja elektroniikan opintosuunnassa syvennät laitteistonläheistä ohjelmointi- ja mikrokontrollereiden osaamista. Mittalaitteiden ja -menetelmien käyttösi laajenee ja syvenee. Opit digitaalista signaalinkäsittelyä, ohjelmoitavia digitaalisia piirejä ja laitteistojen suunnittelua. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan reaaliaikakäyttöjärjestelmiä sekä analysoimaan sulautetun ohjelman suorituskykyä, nopeutta ja tehonkulutusta. Opetuksessa teoria yhdistetään käytännön laboratoriotyöskentelyyn, joka sisältää erilaisia harjoitus- ja projektitöitä sekä teollisuuteen tehtäviä projekteja.

Tietoverkkojen ja tietoliikennetekniikan opintosuunnassa perehdyt langallisiin ja langattomiin tietoverkkoihin, niiden toteutuksiin ja tietoturvaan. Tietoverkkojen yhteydessä käyt läpi IP-verkkojen suunnittelua, ylläpitoa ja hallintaa. Opit suunnittelemaan yrityksen tietokoneverkkoon liittyviä ratkaisuja, ottamaan käyttöön verkkolaitteita sekä määrittelemään ja tekemään niiden toimintojen vaatimia asetuksia. Opinnoissa tehdään paljon käytännön harjoittelua laboratorio- ja simulaatioympäristöissä. Opintojen sisällöt perustuvat Cisco Networking Academy -opintokokonaisuuteen. Tietoliikennetekniikan osuudessa perehdyt nykyaikaisiin langattomiin tietoliikenneratkaisuihin ja langattomaan tiedonsiirtoon. Opit lisäksi suurtaajuista (RF) suunnittelua ja mittaamista, digitaalista signaalinkäsittelyä ja radioverkkojen suunnittelua. Opetuksessa teoria yhdistetään käytännön laboratoriotyöskentelyyn, joka sisältää erilaisia harjoitus- ja projektitöitä.

Älykkäiden koneiden opintosuunta on tekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen. Kaikkiin kolmeen tietotekniikan opintosuuntaan on mahdollista sisällyttää opintoja älykkäiden koneiden opintosuunnasta. Se on ensisijaisesti tarkoitettu autotekniikan, konetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tietotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Suosituksena on, että sijoitat älykkäiden koneiden opintosuunnan opintoja kolmannen ja neljännen vuoden opintoihin, kun sinulla on omasta opintosuunnastasi riittävä ammatillinen osaaminen. Opinnot suunnitellaan yhdessä opintosuuntavastaavien, opinto-ohjaajan ja koulutuspäällikön kanssa. Opinnoista tehdään erillinen HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma).

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman kokonaislaajuus on 240 op, ja opinnot suoritetaan 4 vuodessa.

Opinnot jakautuvat seuraavasti: yhteiset perus- ja ammattiaineopinnot (125 op), syventävät ammattiaineopinnot (55 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Lue lisää koulutuksen opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö sijoittuu neljännen vuoden opintoihin. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se liittyy ICT-alan työtehtäviin valitsemasi syventävien pääaineopintojen mukaisesti. Opinnäytetyön tavoitteena on osoittaa opittujen tietojen ja taitojen soveltamista käytännössä. Opinnäytetyö tukee ammatillisia opintojasi ja ammatillista kasvuasi. Sen teossa tarvitset myös tiedonhankkimistaitoja, raportointikykyä ja tavoitteellisia työskentelytaitoja.

Uramahdollisuudet

Tietotekniikkaa hyödynnetään lähes kaikkialla. Alan työtehtävät ovat hyvin laaja-alaisia, ja ICT-osaamista tarvitaan alasta riippumatta kasvun ja tuottavuuden vauhdittajana. Perinteiset ICT-alan työtehtävät liittyvät tuotekehitys- ja suunnitteluprojekteihin sekä asiantuntija-, käyttö-, ylläpito-, markkinointi- ja johtotehtäviin. Alan työtehtävissä painotetaan kykyä itsenäiseen ja tiimissä tapahtuvaan työskentelyyn, ongelmien ratkaisuun ja oman ammattitaidon kehittämiseen. Useat ICT-alan työtehtävät liittyvät kansainvälisiin projekteihin ja monikansallisiin alan yrityksiin. ICT-ala tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet yksityisyrittäjyyteen.

Tietotekniikkainsinöörin ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi järjestelmäsuunnittelija, tietoliikenneinsinööri, tietoverkkoasiantuntija, ohjelmistoasiantuntija, sovellusasiantuntija, web-suunnittelija, yrittäjä, konsultti ja tuotekehitysinsinööri.

Pätevyys

Tutkinto-ohjelman sisältö vastaa tieto- ja viestintätekniikan insinöörin (AMK) koulutusvaatimuksia.

Kansainvälistyminen

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa päin maailmaa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tietotekniikan koulutuksella on pitkä historia onnistuneesta ja elinvoimaisesta yhteistyöstä yritysten kanssa. Olemme edelläkävijöitä opiskelijoiden ja yritysten TKI-yhteistyössä. Pitkäaikainen yritysyhteistyö luo monipuolisen pohjan harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksille.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sinulla on mahdollisuus jatkaa opintoja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, kun sinulle on kertynyt vähintään kolme vuotta alan työkokemusta AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen. 
Voit lisäksi hakeutua Tampereen yliopiston opintoihin.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mahdollisen siirtohaun ja avoimen väylän haun valintaperusteet julkaistaan keväällä 2019.

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Hanna Kinnari-Korpelaan, hanna.kinnari-korpela(at)tamk.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Valinta ylioppilastutkinnon arvosanojen, ammatillisen perustutkinnon tai valintakokeen perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelmaan on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Lisätietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 80 opiskelijaa. Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Valintaperusteet

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen, ylioppilaiden todistusvalinnan tai ammattillisten tutkinnon suorittaneden todistusvalinnan perusteella. Aloituspaikat jakautuvat eri valitatavoille seuraavasti:

Hakukohde

Koulutuksen aloituspaikat

Valintakoe

Ylioppilaiden todistusvalinta

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden todistusvalinta

Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus

80

38

12

30

Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Jos mahdollista, sinulle lasketaan valintapisteet kaikilla valintatavoilla ja voit tulla valituksi millä tahansa valintatavalla.

Valintatapa: Valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Valintakoe

40 pistettä

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. arvonta

Valintatapa: Ylioppilaiden todistusvalinta

Opiskelijavalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanoista saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Ylioppilastutkinnon arvosanat

60 pistettä

TAMKin tekniikan alan todistusvalinnassa valittavilla hakijoilla tulee olla matematiikan, fysiikan tai kemian ylioppilaskirjoitusten koe hyväksytysti suoritettu. Todistuvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen varsinaista valintakoetta. Jos tulet valituksi suoraan koulumenestyksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. matematiikan arvosana
 3. ylitäyttö

Valintatapa: Ammattillisen perustutkinnon suorittaneiden todistusvalinta

Opiskelijavalinta tehdään tekniikan alan ammatillisesta perustutkinnon keskiarvosta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Ammatillisen tutkinnon keskiarvo

90 pistettä

Valintatavassa ovat mukana tekniikan alan perustutkinnon suorittaneet hakijat. Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. Todistusvalinta tehdään ammatillisen painotetun perustutkinnon keskiarvon perusteella. Todistuvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta. Jos tulet valituksia suoraan todistuksen perusteella, sinun ei välttämättä tarvitse enää osallistua valintakokeeseen.

Sinun tulee tallentaa hakulomakkeelle kopio tekniikan alan ammatillisesta perustutkinnosta viimeistään 10.4.2019 kello 15.00. Jos valmistut ammatilliseen perustutkintoon 10.4. jälkeen, tulee sinun lähettää kopio ammatillisesta perustutkinnostasi 17.5. mennessä. Vain lopullisen tutkintotodistuksen toimittaneet hakijat otetaan huomioon todistusvalinnassa. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kun keskiarvosi on tarkistettu. 

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. ylitäyttö

Pisteytys

Valintakoe

Tekniikan valtakunnallisesta valintakokeesta voit saada enintään 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä voidaksesi tulla valituksi.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli*

15

12

9

6

3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

15

12

9

6

3

Matematiikka, pitkä**

15

12

9

7

5

Matematiikka, lyhyt**

10

8

6

4

2

Fysiikan reaalikoe***

15

12

9

6

3

Kemian reaalikoe***

15

12

9

6

3

Biologian reaalikoe***

15

12

9

6

3

* = IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.
** = enintään toinen
*** = enintään yksi

Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Kansainvälinen ylioppilastutkinto

Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon, tutkintotodistuksesi arvosanat muunnetaan vastaamaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Löydät kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysohjeet täältä: Ylioppilastutkinnon pisteitys.

Ammatillisen perustutkinnon pisteytys

Todistusvalinta tehdään ammatillisen perustutkinnon painotetun keskiarvon perusteella. Keskiarvotaulukon löydät täältä: Ammatillisten tutkintojen keskiarvotaulukko.

Valintakoe

Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe pidetään 29.5.2019 kello 10-12.30. Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan ja liikenteen alan hakukohde on sinulla ylimpänä hakutoiveena ja hakukohde tekee valintakoeyhteistyötä. Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista päättely- ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perusosaamista. Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Voit valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen kaikille hakijoille pohjakoulutuksesta riippumatta. Kokeessa ei saa käyttää laskinta eikä kaavastoa.

Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla valituksi.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan Oma Opintopolku -palvelussa ennen valintakoetta. Jos tulet valituksi suoraan koulutukseen koulumenestyksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielikoe järjestetään hakijalle, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli (suomi). Kielikokeen tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voit tulla valituksi koulutukseen.

Valintakoeyhteistyö

Tutkinto-ohjelma on mukana tekniikan alan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Tulos hyväksytään sellaisenaan kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan koulutuksen hakutoiveisiin.

Ennakkoaineisto

Suomen- ja ruotsinkielisen tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa netissä kaksi viikkoa ennen koetta.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

 

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet yhteishaussa.

Liitteet

Hakemusliitteet

Jos todistat hakukelpoisuutesi jollakin seuraavista, todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakulomakkeelle 10.4.2019 kello 15.00 mennessä:

 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta sekä kopio ulkomaisen tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole kirjoitettu yhdellä näistä kielistä
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä) tai ennakkoarvio (predicted grades tai vastaava) 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio Reifeprüfung- tai DIA-todistuksesta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • mahdollisesta pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös

Katso tarkemmat tiedot liitteiden toimittamisesta: Liitteet yhteishaussa.

Ammatillisen perustutkinnon todistuskopiot

Sinun tulee tallentaa hakulomakkeelle kopio tekniikan alan ammatillisesta perustutkinnosta viimeistään 10.4.2019 kello 15.00. Jos valmistut ammatilliseen perustutkintoon 10.4. jälkeen, tulee sinun lähettää kopio ammatillisesta perustutkinnostasi heti sen saatuasi tai viimeistään 17.5.2019 kello 15.00 mennessä. Vain lopullisen tutkintotodistuksen toimittaneet hakijat otetaan huomioon todistusvalinnassa.

Ammatillisen tutkinnon todistusvalinnassa ovat mukana tekniikan alan perustutkinnon suorittaneet hakijat. Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. Todistusvalinta tehdään ammatillisen painotetun perustutkinnon keskiarvon perusteella. Jos tulet valituksia suoraan todistuksen perusteella, sinun ei välttämättä tarvitse enää osallistua valintakokeeseen.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita haussa käyttämiesi koulutodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse lähettää kopiota. Suomalaisesta ammatillisesta tutkinnosta sen sijaan tulee toimittaa todistuskopio.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.