Filosofian seminaari
Tutkinto-ohjelma

Filosofian koulutus

Olemassaolon, tiedon, oikeudenmukaisuuden ja hyvän elämän kysymyksiä

Filosofia paneutuu ihmisenä olemisen perustaviin kysymyksiin.

Filosofian kandidaattiohjelmassa saat filosofisen yleissivistyksen sekä teoreettisen että käytännöllisen filosofian alalta. Perehdyt filosofian perinteisiin pääalueisiin eli metafysiikkaan, logiikkaan, tietoteoriaan, etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan. Opit muotoilemaan, perustelemaan ja arvioimaan ihmistä ja maailmaa koskevia perustavia väitteitä, käsityksiä ja näkökulmia kriittisesti sekä mahdollisimman selkeästi ja tarkasti.

Filosofian perusopinnot antavat yleiskuvan filosofisen ajattelun luonteesta ja filosofian keskeisistä osa-alueista. Aineopinnoissa paneudutaan tarkemmin filosofisiin kysymyksiin, ja filosofian syventävissä opinnoissa suoritetaan opintoja ainakin kahdelta filosofian erikoistumisalueelta.

Filosofian oppiaineessa voi suorittaa myös elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden, ja sitä suositellaan erityisesti filosofian opettajan pätevyyden hankkiville.

Filosofian oppiaineen www-sivu.