Hyppää pääsisältöön

Lisäaika

Lisäaikahakemusten toimittaminen

Mikäli opintoaikasi ei vielä ole päättynyt, lisäaikaa haetaan Sisussa. Mikäli opintoaikasi on jo päättynyt, tulee lisäaikaa hakea paperilomakkeella. Lisäaikahakemukset toimitetaan tällöin sähköpostitse tiedekunnan/tutkinto-ohjelman asiointiosoitteeseen. Katso asiointiosoitteet lisäajan hakemista varten tämän ohjesivun lopusta.

Jos hakemus on tarpeen lähettää salattuna viestinä, älä lähetä hakemusta asiointiosoitteeseen, sillä emme voi lukea salattua viestiä asiointiosoitteesta. Pyydä sen sijaan asiointiosoitteesta yhteydenottoa, jonka jälkeen voit vastata yhteydenottoon salatulla sähköpostilla ja lähettää hakemuksen suoraan asiaa hoitavan henkilön sähköpostiin. Sähköpostiviestin salausohjeet löydät IT-käsikirjasta.


 

Opintoaikojen rajaus

Opintoajan rajaus on tullut voimaan 1.8.2005 ja koskee sen jälkeen alkaneita perustutkintojen (alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen) opiskeluoikeuksia. Opintoajan rajauksesta on säädetty yliopistolaissa (558/2009). Yliopistolain mukaan yliopisto voi myöntää hakemuksesta opiskelijalle, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi, jos opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen saattamiseksi loppuun. Suunnitelmassa opiskelijan tulee yksilöidä suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon loppuun saattamiselle. Opiskelija, jolle lisäaikaa ei myönnetä menettää opiskeluoikeutensa.

Lisäajan myöntämisen periaatteet

Jos opintoaikasi on loppunut, tiedekunta voi myöntää hakemuksesta lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Tätä varten sinun on tehtävä perusteltu lisäaikahakemus ja laadittava valmistumissuunnitelma. Opintoajan päättyessä suositellaan ohjauskeskustelun käymistä.

Lisäaika on tarkoitettu vain tutkinnosta puuttuvien opintojen suorittamista varten.

Lisäaikahakemukseen liitetään toteuttamiskelpoinen valmistumiseen tähtäävä opintosuunnitelma eli valmistumissuunnitelma. Siinä on huomioitava seuraavat asiat:

 • Opintosuunnitelmasta on käytävä yksityiskohtaisesti ilmi tutkinnosta puuttuvat opinnot ja niiden aiottu suorittamisajankohta.
 • Opintojen tulee edetä keskimäärin 30 op/lukuvuosi.
 • Jos opinnot etenevät hitaammin kuin 30 op/lukuvuosi, hakemukseen on liitettävä selvitys niistä erityisistä syistä, joihin aikataulu perustuu. Lisäajan myöntämistä puoltavia tekijöitä ovat mm. sairaus tai muu vaikea elämäntilanne, opiskeluaikainen yhteiskunnallinen aktiivisuus ja systemaattinen huippu-urheilu.
  • Jos hakemuksen tueksi esitetään elämäntilanteeseen liittyviä syitä, hakemukseen tulee liittää syyn olemassaoloa tukevat dokumentit (esim. lääkärintodistus).
  • Opiskelijan esittämällä hyväksyttävällä syyllä tulee olla selvä syy-yhteys opintojen viivästymiseen.
  • Työssäkäynti ei ole peruste poiketa 30 op etenemistahdista lisäajalla.
 • Valmistumissuunnitelman tulee tähdätä ensin alemman korkeakoulututkinnon loppuun saattamiseen, jos opiskelija on saanut opiskeluoikeuden sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon, eikä alempi tutkinto ole valmis opiskeluajan päättyessä.
 • Hakemukseen liitetään ohjaajan lausunto opinnäytetyön etenemisestä.

Jos haet lisäaikaa toista tai useampaa kertaa, huomioidaan lisäksi seuraavat seikat:

 • Valmistumissuunnitelmassa on esitettävä selvitys edellisen lisäajan aikana suoritetuista opinnoista. Jos opinnot ovat edenneet alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, muuta selvitystä ei tarvita.
 • Jos opinnot ovat edenneet alkuperäistä valmistumissuunnitelmaa hitaammin, opiskelijan on päivitettävä suunnitelma ja annettava selvitys edellisellä lisäajalla suoritetuista opinnoista. Päivitettyä suunnitelmaa arvioidaan samoin periaattein kuin alkuperäistä valmistumissuunnitelmaa.
 • Jos opiskelija on tehnyt aiemmalla lisäajalla valmistumissuunnitelmaan kuulumattomia opintoja, niitä ei oteta huomioon uutta lisäaikaa harkittaessa.

Lisäaika voidaan myöntää, jos sinulla on mahdollisuus saattaa opintosi loppuun kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika opintojen loppuun saattamiseksi määräytyy seuraavasti:

 • Alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeus (jossa tavoiteaika 3 lukuvuotta): korkeintaan 6 lukukautta lisäaikaa
 • Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus (jossa tavoiteaika 2 lukuvuotta): korkeintaan 4 lukukautta lisäaikaa

Tutkinnossa, joissa tavoiteaika poikkeaa yllä kuvatusta, kohtuullisen ajan opintojen loppuun saattamiseksi määrittelee tiedekunta. Huomaa myös, että opintojen etenemissuositus voi olla tällöin poikkeava, esimerkiksi lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavilla opintojen ohjeellinen etenemistahti on vähintään 55 op/lukuvuosi. 

Lisäaika myönnetään aina määräajaksi lukukausina: vähintään yhdeksi lukukaudeksi, ja enintään neljäksi lukukaudeksi.

 • Pelkkää opinnäytettä varten lisäaikaa voi saada enintään kahdeksi lukukaudeksi.

Lisäaikaa koskevaa päätöstä tehtäessä otetaan huomioon myös mahdolliset aikaisemmat lisäaikapäätökset sekä opintojen eteneminen aiemmin laaditun valmistumissuunnitelman mukaan.

Ohjeet ja lomakkeet lisäajan hakemista varten

1. Jos opiskeluoikeutesi ei ole vielä päättynyt, hae lisäaikaa Sisussa. Katso tarkemmat Sisun ohjeet tämän sivun lopusta. Hakuajat ovat seuraavat:

 • Jos opintoaikasi loppuu kevätlukukauden lopussa (31.7.), jätä hakemuksesi viimeistään 30.4.
 • Jos opintoaikasi päättyy syyslukukauden lopussa (31.12.), jätä hakemuksesi viimeistään 31.10.

Toimita tarvittavat liitteet sähköpostilla tiedekunnan/tutkinto-ohjelman asiointiosoitteeseen. Hakemukseen tarvittavia liitteitä ovat:

 • Lausunto opinnäytteen edistymisestä, mikäli olet aloittanut opinnäytteen tekemisen: Opinnäytteen edistyminen, liite (rtf)
 • Jos esität hakemuksen tueksi elämäntilanteeseen liittyviä perusteluita, liitä hakemukseen syyn olemassaoloa tukevat dokumentit (esim. lääkärintodistus).

Päätöksen saa noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisen jälkeen.

2. Jos opiskeluoikeus on jo päättynyt, hae lisäaikaa lomakkeella. Lisäksi sinun tulee hakea myös opiskeluoikeuden palauttamista. 

Mikäli lisäaika myönnetään, niin huomaathan myös ilmoittautua lukuvuodelle. Lisäaikaa saanut voi ilmoittautua OILI-ilmoittautumispalvelussa kuluvan lukukauden päättymiseen saakka. Mikäli opintoaika on jo ehtinyt päättyä, niin voit ilmoittautua ottamalla yhteyttä opintotoimistoon.

Lomakkeet:

Lisäaikaa ei myönnetä

 • jos opiskelija ei ole suorittanut vähintään 1/3 tavoitetutkinnon opinnoista, eikä sinulla ole hyväksyttäviä syitä (esim. elämäntilanne) opintojen viivästymiseen.
  • Tässä mainittua 1/3-opintomääräsääntöä sovelletaan 1.8.2020 alkaen niissä tutkinto-ohjelmissa, joissa ko. periaatetta ei ole ollut aiemmin käytössä.
 • jos opintosuunnitelma ei ole toteuttamiskelpoinen, eikä opiskelija pyynnöstä huolimatta ole täydentänyt hakemustaan tai muuttanut opintosuunnitelmaansa.
 • tutkinnon laajuuden ylittäviin opintoihin, kun opiskelija on jo suorittanut tutkintoon tai tutkintoihin vaadittavat opintojaksot ja opinnäytetyön.
 • jos opiskelijalle on jo kertaalleen myönnetty opintoihin lisäaikaa, mutta lisäaikana ei ole kertynyt riittävästi opintosuunnitelmassa esitettyjä opintosuorituksia eikä hyväksyttäviä syitä viivästymiselle ole.
 • jos opiskelijalle on jo aikaisemmin myönnetty lisäaikaa kohtuulliseksi katsottu aika tutkinnon suorittamiseen.

Mahdollinen kielteinen päätös lisäaikahakemukseen annetaan opiskelijalle kirjallisena perusteluineen. Päätökseen liitetään tiedot siitä, miten päätökseen voi hakea muutosta.

Julkaistu: 21.2.2019
Päivitetty: 28.11.2023