Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Viestintä- ja kieliopintojen hyväksilukeminen korvaamalla

Hyväksilukeminen aiempien korkeakouluopintojen perusteella

Monikielinen johdanto akateemisiin viestintä- ja kieliopintoihin -opintojakson korvaaminen

Ruotsia työelämään -opintojakson korvaaminen

Hyväksilukeminen muulla tavoin hankitun osaamisen perusteella

Yleistä tietoa viestintä- ja kieliopintojen hyväksilukemisesta

Kielikeskuksessa käsitellään opiskelijan tutkintorakenteen vaatimusten mukaisten viestintä- ja kieliopintojen hyväksilukuhakemukset. Voit hakea hyväksilukua sekä aiemmilla korkeakouluopinnoillasi että muulla tavoin hankitulla osaamisella. Tiedekunnissa voidaan sisällyttää viestintä- ja kieliopintoja vapaasti valittaviin opintoihin.

Ennen kuin luet alla olevat kielikeskuksen lisäohjeet, tutustu Tampereen yliopiston yleisiin ohjeisiin pakollisten viestintä- ja kieliopintojen hyväksilukemista koskien. Tutustu lisäksi yliopiston hyväksilukuohjeisiin.

Ohjeet koskevat kaikkien kampusten opiskelijoita.

 • Teethän hakemukset ajoissa, heti opintojen alussa. Tämä auttaa sinua suunnittelemaan viestintä- ja kieliopintojen suorittamisen ajankohdat.
 • Jos olet hakenut hyväksilukua, älä ilmoittaudu opetukseen ennen kuin saat vastauksen. 
 • Syyslukukaudella hakemusten käsittelyaika on 1–1,5 kk ja ruuhka-aikoina jopa pidempi. Kevätlukukaudella käsittelyaika on 3–4 viikkoa.

Hyväksilukeminen aiempien korkeakouluopintojen perusteella

Hyväksilukea voi suomalaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja. Hyväksilukeminen edellyttää, että hyväksiluettavat opinnot vastaavat suoritettavan tutkinnon sisältämien opintojen osaamistavoitteita. Viestintä- ja kieliopinnoista haetaan hyväksilukua korvaavuushakemuksella Sisussa.

Toimi näin

 1. Katso tarvittaessa tekniset ohjeet korvaavuushakemuksen tekemiseksi yliopiston hyväksilukuohjeista kohdasta Näin haet korvaavuutta Sisussa.
   
 2. Hyväksilukua haetaan pääsääntöisesti yksittäisten opintojaksojen perusteella, joten laita korvaavaksi opinnoksi korvattavaa opintojaksoa vastaava suoritus.

  Jos aiemmista opinnoistasi ei löydy osaamistavoitteiltaan vastaavaa opintojaksoa, vaan sisältö on integroitu useampiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuteen, laita korvaavaksi opinnoksi ko. opintojaksot tai opintokokonaisuus.

  Jos haet korvaavuutta useamman opintojakson perusteella, laita niiden suoritustiedot erikseen hakemukselle.
   
 3. Lisää hakemukselle Sisun liitetoiminnolla suorittamistasi opinnoista suomen- ja englanninkielinen opintosuoritusote (jos opinnot on tehty ulkomailla, lisää vain englanninkielinen ote).

  Jos sinulla on valmis tutkinto, lisää myös tutkintotodistus.

  Huom! Jos englanninkielistä opintosuoritusotetta ei ole hakemuksen liitteenä, opiskelijan englanninkielisellä opintosuoritusotteella näkyy korvaavan opinnon nimi suomeksi (muut tiedot englanniksi).
   
 4. Liitä hakemukseen korvaavan opinnon opintojaksokuvaus (kuvauksessa tulee näkyä ainakin osaamistavoitteet, sisällöt sekä kieliopintojaksoissa myös CEFR-taso).
   
 5. Voit lisätä liitteitä hakemukselle siihen asti, kunnes hakemus otetaan käsittelyyn. Liitteitä voit täydentää Sisussa kohdassa Omat tiedot > Hakemukset ja päätökset. Samaa kautta voit tarvittaessa myös perua hakemuksen.
   
 6. Jos hakemus on puutteellinen, käsittelijä palauttaa hakemuksen sinulle täydennettäväksi Sisussa. Täydennä hakemusta annettujen ohjeiden mukaisesti ja palauta se sitten takaisin käsiteltäväksi.

Monikielinen johdanto akateemisiin viestintä- ja kieliopintoihin -opintojakson korvaaminen

Opintojakso voidaan hyväksilukea, jos opiskelija on suorittanut kaksi sellaista alla lueteltua opintojaksoa aiemman tutkinnon yhteydessä Tampereen yliopistossa tai toisessa korkeakoulussa, jotka kuuluvat opiskelijan nykyiseen tutkintorakenteeseen. Toisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojaksojen tulee olla sellaiset, joilla voi saada korvattua alla lueteltuja opintojaksoja. Opintojakson voi myös korvata osaamistavoitteiltaan vastaavalla, toisessa korkeakoulussa suoritetulla opintojaksolla. 

Huom! Opiskelija ei voi ensin suorittaa alla olevan listan mukaisia opintoja ja hakea sen jälkeen korvaavuutta Monikielinen johdanto -opintojaksoon, vaan vastaavat opintojaksot pitää olla suoritettu nykyisten opintojen alkaessa.

Jos olet aloittanut opintosi ennen vuotta 2021 ja siirtynyt suorittamaan viestintä- ja kieliopintoja 2021-2024 opetussuunnitelman mukaisesti, sinun ei tarvitse suorittaa Monikielistä johdantoa, jos olet ennen uuteen opetussuunnitelmaan siirtymistäsi suorittanut kaksi alla mainittua opintojaksoa vastaavaa, vanhaan opetussuunnitelmaan kuulunutta opintojaksoa.

 • LANG.RUO.001 Ruotsia työelämään
 • LANG.ENG.001 Foundations of Professional and Academic Communication in English (tai muu 1. vieras kieli)
 • LANG.TIE.001 Akateeminen kirjoittaminen
 • LANG.PUH.001 Vuorovaikutusosaaminen työelämässä TAI
 • LANG.PUH.002 Vuorovaikutusosaaminen opetus- ja ohjausaloilla

Jos yllä esitetty pätee kohdallasi, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti. Hyväksilukua haetaan eri tavalla riippuen siitä, onko aiempia opintoja tehty Tampereen yliopistossa vai jossain toisessa korkeakoulussa.

Toisessa korkeakoulussa suoritettuja viestintä- ja kieliopintoja tai monikielistä johdantoa vastaava opintojakso, OHJE

Opiskelija tekee korvaavuushakemuksen Monikielinen johdanto akateemisiin viestintä- ja kieliopintoihin -opintojaksoon Sisussa ja syöttää hakemukseen kaikki ne opintojaksot, joiden perusteella korvaavuutta hakee. Liitteeksi tutkintotodistus ja opintosuoritusote.

Tampereen yliopistossa suoritettu valmis tutkinto/keskeneräinen toinen tutkinto, jonka aikoo suorittaa loppuun, OHJE

Opiskelija tekee sisällyttämishakemuksen Monikielinen johdanto akateemisiin viestintä- ja kieliopintoihin -opintojaksosta, ja se käsitellään tiedekunnassa kuten muutkin sisällyttämishakemukset.

Huom! Jos opiskelija ei ole suorittanut monikielistä johdantoa toisessa tutkinnossaan Tampereen yliopistossa, on sisällyttämishakemuksen sijasta mahdollista tehdä myös korvaavuushakemus.

Tampereen yliopistossa tutkinto-ohjelman vaihto, OHJE

Jos opiskelija on suorittanut monikielisen johdannon aiemmassa tutkinto-ohjelmassa, hän pystyy sijoittamaan suorituksen nykyisen tutkinto-ohjelman opintosuunnitelmaansa. Jos opiskelija ei ole suorittanut monikielistä johdantoa aiemmassa tutkinto-ohjelmassa, hän tekee korvaavuus- tai sisällyttämishakemuksen Sisussa opintojaksosta Monikielinen johdanto akateemisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Ruotsia työelämään -opintojakson korvaaminen

Tutkintoon kuuluvan pakollisen ruotsin opintojakson voi korvata pääsääntöisesti

 • toisessa korkeakoulussa suoritetulla vastaavalla opintojaksolla, joka perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004. Opiskelijalle, jonka aiempaan tutkintoon sisältyvissä viestintä- ja kieliopinnoissa ei ole arvioitu erikseen ruotsin kielen kirjallista ja suullista kielitaitoa, ei voida antaa korvaavuutta ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opinnoista Tampereen yliopistossa suoritettavaan tutkintoon. Tätä päätöstä sovelletaan 1.8.2021 alkaen. Aiemmin annettuja korvaavuuksia ei pureta.
   
 • kielten kandidaattiohjelman pohjoismaisten kielten opintosuunnan perusopinnoilla. Korvaavuutta ei kuitenkaan kirjata, ja opiskelijan tulee huolehtia, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy muilla opinnoilla. Pohjoismaisten kielten perusopinnoilla voi osoittaa tyydyttävää toisen kotimaisen kielen taitoa, ja aineopinnoilla hyvää toisen kotimaisen kielen taitoa opintokokonaisuuden loppuarvosanasta riippumatta. (Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 481/2003).

Jos haluat hyväksilukea aiemmin suorittamasi tutkinnon pakollisen ruotsin opintojakson, ole huolellinen ilmoittaessasi aiemman suorituksesi tietoja. Jos sinulla on suoritettuna erilliset opintojaksot kirjallisesta ja suullisesta viestinnästä, laita näiden molempien suoritustiedot lomakkeelle erikseen. Laita liitteeksi koko tutkintotodistuksesi opintosuoritusotteineen. Liitteistä pitää näkyä suoritustiedot ja arviointiasteikko.

Tutkintoon kuuluvaa pakollisen ruotsin opintojaksoa ei voi korvata

 • Valtionhallinnon kielitutkinnolla
 • 31.12.2023 jälkeen suoritetulla Metropolia Ammattikorkeakoulun opintojaksolla Ammatillinen ruotsi (CampusOnline/Avoin AMK) sellaisenaan, vaan opiskelijalta vaaditaan lisänäytöt kirjallisesta ja suullisesta osaamisesta. Myös muihin 100 %:sti itsenäisesti netissä suoritettuihin opintojaksoihin voidaan soveltaa samaa ohjetta.

  Osoittaaksesi riittävän kielitaidon niin kirjallisessa kuin suullisessa taidossa sinun pitää osallistua kirjalliseen ja suulliseen tenttiin LANG.RUO.001 opintojakson vaatimusten mukaisesti. Huomaa, että voit osallistua tentteihin vain kerran. Mikäli jompikumpi tenteistä on hylätty, sinun tulee osallistua opintojaksolle LANG.RUO.001 Ruotsia työelämään.

  Osallistut ensin suulliseen tenttiin, joka on henkilökohtainen keskustelu opettajan kanssa Zoomissa. Jos suoritat suullisen tentin hyväksytysti, saat ohjeet kirjalliseen tenttiin osallistumiseen. Kirjallinen tentti järjestetään sähköisenä tenttinä Exam-järjestelmässä.

  Ole yhteydessä opettajaan ja pyydä pääsy Moodle-sivulle, jotta pääset valmistautumaan ja varamaan ajan suulliseen tenttiin (opettajan yhteystiedot ilmoitetaan tässä syyskuussa). Sinun tulee osallistua tentteihin sen lukukauden aikana, jolloin olet kirjautunut Moodle-sivulle. Huomaa, että tenttejä järjestetään toukokuuhun asti (ei kesä-elokuussa).

  Huom! Jos haluat kesän aikana lisätietoja, ole yhteydessä kielikeskuksen asiointiin kielikeskus.tau [at] tuni.fi. Syksyn osalta opettajan yhteystiedot päivitetään syyskuussa, kun tenttejä voi taas alkaa tekemään.

 

 

Hyväksilukeminen muulla tavoin hankitun osaamisen perusteella

Voit hakea hyväksilukua muodollisen koulutuksen ulkopuolella hankitulla osaamisella (epävirallinen oppiminen, esim. täydennyskoulutukset, vapaan sivistystyön opinnot ja/tai arkioppiminen, esim. työkokemus, harrastukset, luottamustoimet), joka vastaa korvattavan opintojakson osaamistavoitteita.

Huom! Tutkintoon kuuluvaa pakollista Ruotsia työelämään -opintojaksoa sekä Monikielinen johdanto akateemisiin viestintä- ja kieliopintoihin -opintojaksoa ei voi korvata muulla tavoin hankitulla osaamisella.

Toimi näin

 1. Sinun tulee ensin arvioida itse, onko sinulla korvattavan opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista. Tutustu siis aluksi korvattavan opintojakson opintojaksokuvaukseen ja kiinnitä huomiota osaamistavoitteisiin sekä asiasisältöihin.
   
 2. Katso tarvittaessa tekniset ohjeet korvaavuushakemuksen tekemiseksi yliopiston hyväksilukuohjeista kohdasta Näin haet korvaavuutta Sisussa.
   
 3. Liitä Sisuun reflektoiva essee (2 sivua), jossa
   
  • kerrot lyhyesti, minkälaista kokemusta sinulla on kertynyt ja mistä.
    
  • kuvailet, mitä olet oppinut ja minkälaista osaamista olet hankkinut kokemuksellasi suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin (kuvaa hankkimaasi osaamista tarkasti, mutta tiiviisti).

   Jos haet korvaavuutta puheviestinnän opintojaksoihin (Vuorovaikutusosaaminen työelämässä, Ryhmäviestijänä työelämässä tai Esiintyjänä työelämässä) analysoi osaamistavoitteiden toteutumista opintojakson asiasisältöjen näkökulmasta.
    
  • analysoit ja perustelet, miten osaamisesi vastaa korvattavan opintojakson osaamistavoitteita ja miksi korvaavuus tulisi myöntää esittämääsi opintojaksoon.
    
  • kirjoita essee englanniksi, jos haet korvaavuutta englannin kielen opintojaksoon, muussa tapauksessa kirjoita essee suomeksi.
    
 4. Lisää Sisun liitetoiminnolla tarkoituksenmukaiset liitteet, jotka osoittavat osaamistasi (esim. työtodistuksia, portfolioita, oppimispäiväkirjoja, julkaisuja ja muita kirjallisia raportteja tai muita dokumentoituja osoituksia osaamisesta, jota esseessä reflektoit).
   
 5. Hyväksiluvun myöntäminen arvioidaan jättämiesi liitteiden perusteella. Huolehdithan, että hakemuksestasi löytyy kaikki tarvittavat litteet. Voit lisätä liitteitä myös hakemuksen lähettämisen jälkeen siihen asti, kunnes hakemus otetaan käsittelyyn. Hakemuksen liitteitä voit täydentää Sisussa kohdassa Omat tiedot > Hakemukset ja päätökset. Samaa kautta voit myös perua hakemuksen.
Julkaistu: 30.11.2023
Päivitetty: 12.6.2024