Hyppää pääsisältöön

Hyvinvointialuevaltuutettujen näkemyksiä selvitetään valtakunnallisella kyselyllä

Julkaistu 30.10.2023
Tampereen yliopisto
Kävelykeppejä käyttävä henkilö kävelee talvella poispäin kamerasta koiransa kanssa.
Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
Suomen hyvinvointialuevaltuutetuille suunnattu kysely kartoittaa valtuutettujen näkemyksiä roolistaan osana hyvinvointialuejärjestelmää. Kysely tarjoaa ainutkertaisen tilaisuuden vaikuttaa ja välittää ymmärrystä ensimmäisen valtuustokauden tuottamista ajatuksista ja kokemuksista.

Miltä näyttää hyvinvointialuevaltuustojen asema osana hyvinvointialuejärjestelmää? Miten hyvinvointialuevaltuutetut kokevat roolinsa ja vaikuttamismahdollisuutensa? Mihin suuntaan järjestelmää tulisi kehittää? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastausta kaikille Suomen hyvinvointialuevaltuutetuille suunnatussa kyselyssä.

Hyvinvointialuevaltuutetuilla on merkittävä mahdollisuus tuottaa laajaa ymmärrystä asemastaan ja näkemyksistään osana hyvinvointialueiden kokonaisuutta. Kyselytutkimuksella tuotetaan tietoa kansallisen päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi.

– Tämä on ainutkertainen mahdollisuus kartoittaa lähtöpiste uudenlaisen luottamustehtävän roolituksista ja päätöksenteosta, toteaa kyselystä vastaava päätutkija Henna Paananen.

Nyt toteutettavassa kyselyssä käsitellään kolmea, yhteiskunnallisesti merkittävää teemaa:

  • Hyvinvointialuevaltuusto: arvioidaan hyvinvointialuevaltuuston toimintaa ja sen roolia hyvinvointialueen päätöksenteossa.
  • Hyvinvointialuevaltuutetun tehtävä: tarkastellaan hyvinvointialuevaltuutetun roolia, asemaa sekä odotuksia työskentelylle.
  • Hyvinvointialue järjestelmänä: arvioidaan kokonaisuutena hyvinvointialueen toimintaa, hallinnontasojen välistä työnjakoa ja alue- ja paikallishallinnon tulevaisuuden kehittämisvaihtoehtoja.

– Haluamme saada omakohtaisiin kokemuksiin pohjautuvaa ensikäden tietoa ensimmäisen hyvinvointialueiden valtuustokauden kokeneilta valtuutetuilta, toteaa hankkeen johtaja Anni Jäntti.

Kysely toteutetaan verkossa, ja se on avoinna lokakuusta joulukuun 2023 asti. Kaikki hyvinvointialuevaltuutetut saavat kutsun kyselyyn sähköpostitse lokakuussa 2023 hyvinvointialuevaltuustojen puheenjohtajien kautta. Osallistuminen on vapaaehtoista ja anonyymiä.

Tutkimusryhmä kannustaa osallistumaan ja vaikuttamaan

Kysely tarjoaa hyvinvointialuevaltuutetuille mahdollisuuden omiin kokemuksiinsa perustuen vaikuttaa hyvinvointialueiden toimintaan ja kehitykseen sekä siihen, minkälaiseksi kuva hyvinvointialuevaltuustoista ja niiden toimintaedellytyksistä muodostuu.

Tutkimusryhmän toiveena on, että kyselyyn osallistuttaisiin aktiivisesti ja että hyvinvointialuevaltuutetut voivat rohkeasti ilmaista kokemuksiinsa pohjautuvia näkökulmia. Tavoitteena on saada riittävän kattava, monipuolisen analyysin mahdollistava kyselyaineisto, jotta sen pohjalta voidaan tuottaa tutkimustietoa hyvinvointialueiden toiminnan ja kehittämisen tueksi.

– Monet hyvinvointialueiden toiminnan kysymykset ovat herättäneet kiivasta keskustelua mediassa tänä syksynä ja toivomme samankaltaista aktivoitumista myös kyselyn suhteen, vinkkaa hankkeen johtaja Arto Haveri.

Kysely on osa Tampereen yliopiston tutkimushanketta

Kysely on osa laajempaa hanketta, jonka teemana on Hyvinvointialueiden ja kuntien välinen suhde, johtaminen ja ohjaus (HALKO). Tutkimuksesta vastaa Tampereen yliopiston kokenut hallintotieteiden tutkimusryhmä ja tutkimuksen rahoittaa Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta. Tutkimushankkeen johtajina toimivat yliopistonlehtori Anni Jäntti ja professori Arto Haveri. Hankkeen päätutkijana ja kyselyn yhteyshenkilönä toimii tutkijatohtori Henna Paananen.

HALKO-hankkeen tuloksia käytetään hyvinvointialueita koskevan päätöksenteon ja kehittämisen tukena. Tutkimushankkeen aineistoina käytetään haastatteluita ja kyselyitä sekä dokumenttiaineistoja. Aineistonkeruu käynnistyy kevään 2023 aikana. Tutkimushanke kestää syyskuuhun 2025 saakka. Väliraportti julkaistaan kesäkuussa 2024. Nyt toteutettava kysely saa myöhemmin tänä syksynä jatkoa ja vastinparinsa toisesta valtakunnallisesta kyselystä, jonka kohderyhmänä ovat kuntajohtajat.

Lisätietoja kyselystä ja median yhteyshenkilö:

Tutkijatohtori Henna Paananen
Tampereen yliopisto
puh 040 706 5172
henna.paananen [at] tuni.fi

Lisätietoja HALKO-tutkimushankkeesta:

Hyvinvointialueiden ja kuntien välinen suhde, johtaminen ja ohjaus (HALKO) – Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Professori Arto Haveri
Tampereen yliopisto
puh. 040 190 4020
arto.haveri [at] tuni.fi

Yliopistonlehtori HTT Anni Jäntti
Tampereen yliopisto
puh. 050 437 7188
anni.jantti [at] tuni.fi