Hyppää pääsisältöön

Yliopiston sijoitusvarallisuuden vastuullisuusraportti

Yliopistomme ensimmäinen sijoitusvarallisuuden vastuullisuusraportti valmistui tammikuussa 2023. Raportoinnin avulla seuraamme sijoituskohteille asetettujen vastuullisuusperiaatteiden toteutumista ja saamme arvion sijoituskohteiden hiili-intensiteetistä korkeakouluyhteisön hiilineutraalisuuslaskentaa varten.

Tampereen yliopiston sijoitusvarallisuuden ensimmäisen vastuullisuusraportti valmistui tammikuussa 2023. Yliopiston sijoitusvarallisuus koostuu likvideistä eli ns. noteeratuista sijoituksista ja epälikvideistä eli ns. vaihtoehtoisista sijoituksista. Likvidien sijoitusten vastuullisuusraportin laati riippumaton ESG-palveluntarjoaja. Epälikvidien sijoitusten ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmia eli ns. ESG-käytänteitä selvitettiin varainhoitajillemme laaditulla kyselyllä.

Noteeratut sijoitukset

Yliopiston sijoitukset tehdään hajauttamisen tehostamiseksi pääosin rahastomuotoisiin sijoituksiin, eli sijoitussalkussamme ei ole yksittäisen yhtiön osakkeita tai joukkovelkakirjoja.

Noteerattujen sijoitusten vastuullisuusanalyysiä varten rahasto-omistukset avattiin yhtiötasolle. Yliopisto omistaa rahastojen kautta yli 7 000 kohdeyhtiötä.

Hiili-intensiteetti ja normirikkomukset

Vastuullisuusarvioitsija on laskenut likvidien sijoitusten kohdeyhtiöiden päästötiedoista yliopiston sijoitussalkun hiili-intensiteetin. Hiili-intensiteetillä tarkoitetaan kohdeyhtiön kasvihuonekaasupäästöjä suhteessa liikevaihtoon (tCO2/€). Laskennassa on huomioitu kohdeyhtiön suorat omasta liiketoiminnasta syntyvät päästöt ja epäsuorat, kuten sähkön ja lämmön tuotannosta syntyvät päästöt. Sijoitussalkun kokonaisluvussa kohdeyhtiön hiili-intensiteetti saa painoarvon, joka vastaa kohdeyhtiön osuutta koko sijoitussalkusta. 

Sijoitussalkkumme raportoitu hiili-intensiteetti oli 19 430 (CO₂e). Vertailukohtana analyysissä oli sijoitussalkun vertailuindeksin sisältämien kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetti, 20 030 (CO₂e). Sijoitussalkun kolme prosenttia matalampi hiili-intensiteetti selittyy yliopiston varainhoitajien vastuullisuuskriteereillä ja yliopiston tavoitteella poissulkea kohdeyhtiöistä korkean hiili-intensiteetin omaavat kivi- ja ruskohiilen tuottajat. Vastuullisuusarvioitsijan päästödatan kattavuus oli 88 prosenttia yliopiston likvideistä sijoituksista.

Yliopiston sijoitusvarallisuuden hiili-intensiteettiä pyritään laskemaan tulevina vuosina. Tavoitteenamme on myös nostaa päästödatan kattavuutta nykyisestä.  Vastuullisuusraportin perusteella sijoitussalkustamme on tunnistettu korkean hiili-intensiteetin toimialat ja vuoropuhelua varainhoitajan kanssa näiden toimialojen osuuden laskemisesta sijoituksista jatketaan.

Normirikkomukset

Yliopiston tavoitteena on sijoittaa kohdeyhtiöihin, jotka noudattavat YK:n Global Compact -periaatteita. Vastuullisuusanalyysin mukaan yliopiston sijoitussalkussa olevasta yli 7 000 kohdeyhtiöstä 35 on vastuullisuusarvioijan mukaan toiminut periaatteiden vastaisesti.

Raportointiajankohtana oli sijoitussalkun omistukset joulukuussa 2022.

Yliopisto keskustelee normirikkomuksesta raportoidusta kohdeyhtiöstä rahastoa hoitavan varainhoitajan kanssa säännöllisissä tapaamisissa. Pyrimme keskusteluissa sopimaan kohdeyhtiön seurannasta ja mahdollisista varainhoitajan vaikuttamistoimenpiteistä. Huomioimme, että eri vastuullisuusarvioitsijoiden kohdeyhtiöiden luokittelut voivat poiketa merkittävästi toisistaan.

Mikäli erilaiset vaikuttamismahdollisuudet, kuten sijoittaja-aloitteet, eivät tuota toivottua muutosta kohdeyhtiön toiminnassa, viimeisenä vaihtoehtona on rahastosijoituksesta luopuminen.

Vaihtoehtoiset sijoitukset

Vaihtoehtoisissa sijoituksissa, eli epälikvideissä omaisuuslajeissa varainhoitajien ESG-käytänteitä selvitettiin kyselyllä.

Epälikvidien eli vaihtoehtoisten sijoitusten vastuullisuusraportointi poikkeaa noteerattujen sijoitusten raportoinnista. Vaihtoehtoiset sijoituskohteet ovat yleensä pieniä yrityksiä, joiden raportointivelvollisuudet eivät ole yhtä laajoja kuin suurilla pörssinoteeratuilla yhtiöitä. Tämän vuoksi vaihtoehtoisista sijoituksista saatavilla oleva vastuullisuusdata on suppeampaa sekä laadullisesti että määrällisesti. Vaihtoehtoisille sijoituksille ei ole vielä saatavilla riippumattoman vastuullisuusarvioitsijan raportointipalveluja.

Yliopistolla on 19 vaihtoehtoisia sijoituksia hoitavaa varainhoitajaa. Kaikki 19 varainhoitajaa ovat laatineet varoja hallinnoiville rahastoyhtiöille ESG-politiikan ja lähes kaikki ovat integroineet ESG-tekijät osaksi sijoitusprosessia. Rahastoyhtiöistä kymmenen on asettanut ilmastopolitiikan ja seitsemän hiilineutraalisuustavoitteen.

Kyselyssä varainhoitajia pyydettiin arvioimaan, millaisella aikajänteellä he näkevät pienten yritysten päästödatan olevan saatavilla korkeakoulusäätiön hiili-intensiteetin laskentaa varten. Noin puolet vastanneista arvioi päästödatan laadun paranevan seuraavan viiden vuoden aikana. Loput arvioivat, ettei päästödatassa päästä seuraavien viiden vuoden aikana täydelliseen kattavuuteen.  

Yliopisto käy yhdessä muiden sijoittajien kanssa vuoropuhelua vaihtoehtoisten sijoitusten varainhoitajien kanssa päästödatan saatavuuden ja laadun parantamiseksi. Päästödatan laatu paranee vuosittain sijoittajien edellyttäessä sijoituskohteilta tietojen keräystä.

Lue lisää yliopiston varallisuudenhoidosta