Hyppää pääsisältöön

Yliopiston varallisuuden hoito

Tampereen yliopiston sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa yliopiston varallisuutta tuottavasti, turvaavasti ja vastuulliset näkökohdat huomioiden. Sijoitustoiminnan tulee osaltaan lisätä yliopiston taloudellista vakautta pitkällä aikavälillä.

Yliopiston hallitus vastaa sijoitustoiminnan järjestämisestä. Yliopiston varainhoitotoimikunta koostuu ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä ja se tukee hallitusta ja sijoitusorganisaatiota suosituksilla ja neuvoilla. Yliopiston rehtori valvoo sijoitustoimintaa ja sen operatiivisesta toiminnasta vastaa talousjohtaja.

Käytännön sijoitustoimintaa ohjaa yliopiston hallituksen vuosittain hyväksymä sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelmassa määritellään muun muassa yliopiston sijoitustoiminnon yleiset periaatteet, sijoitustoiminnan tavoitteet ja sijoitusten omaisuuslajikohtainen perusjakauma.

Yliopiston rahoitusvarallisuus

Yliopiston rahoitusvarallisuudella tarkoitetaan omaisuutta, jonka yliopisto sijoittaa markkinaehtoisesti sijoitusinstrumentteihin. Rahoitusvarallisuuden arvo oli 460 miljoonaa euroa 31.12.2022.

Rahoitusvarallisuus jaetaan sijoitusvarallisuuteen ja likviditeettipuskuriin. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo oli noin 437 miljoonaa euroa 31.12.2022. Sijoituksista noin 48 prosenttia oli sijoitettuna globaalisti noteerattuihin osakkeisiin. Korkosijoitusten osuus sijoituksista oli noin 28 prosenttia ja vaihtoehtoisten sijoitusten osuus oli noin 24 prosenttia.

Sijoitukset tuottivat vuoden 2022 aikana -7,5 prosenttia. Noteeratut osakkeet tuottivat -12,9 prosenttia, korkosijoitukset -11,2 prosenttia ja vaihtoehtoiset sijoitukset 7,5 prosenttia.

Likviditeettipuskurilla tarkoitetaan pankkitileillä olevaa tai nopeasti tilirahaksi muunnettavaa omaisuutta. Likviditeettipuskurin markkina-arvo oli noin 23 miljoonaa euroa 31.12.2022.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on yksi Tampereen yliopiston seitsemästä arvosta ja se kuuluu keskeisenä osana myös yliopiston sijoitustoimintaan. Vastuullisuusnäkökulmat eli ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmat (ESG) huomioidaan kaikissa yliopiston sijoituksissa. Yliopiston sijoituskohteena ovat yhtiöt, jotka noudattavat YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen periaatteita. Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus vahvistaa vuosittain yliopiston vastuullisen sijoittamisen periaatteet sijoitussuunnitelman hyväksynnän yhteydessä.

Yliopisto sijoittaa pääosin rahastomuotoisiin sijoituskohteisiin, joissa yksittäisen sijoituskohteen valinnasta vastaa rahaston salkunhoitaja. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden lisäksi säätiö edellyttää, että sijoituskohteena olevat rahastot noudattavat paikallista lainsäädäntöä sekä kansainvälisiä verosopimuksia.

Yliopisto seuraa rahaston vastuullisuuden toteuttamista vastuullisuusraportein ja olemalla aktiivisesti yhteydessä palveluntarjoajiin. Yliopisto edellyttää täyden valtakirjan varainhoitajilta vuosittaista selvitystä salkun vastuullisuuden toteutumisesta.

Tutustu yliopiston sijoitusvarallisuuden vastuullisuusraporttiin

Yliopiston tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi energiasektoriin kuuluvien hiilen, öljyn ja kaasun tuotannossa toimivien yhtiöiden osuutta sijoituksista vähennetään asteittain.

Yliopiston sijoitustoiminnon vastuullisuuden edistäminen

Tampereen yliopisto osallistuu Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumin (Finsif) toimintaan. Verkostoitumalla muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa yliopisto voi kehittää omia toimintatapojaan sekä osallistua vastuullisuuteen liittyviin keskusteluihin.

Yliopisto osallistuu vastuullisuutta edistäviin aloitteisiin, vetoomuksiin ja sitoumuksiin, joilla on selkeä tavoite ja yhteys yliopistoon. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vastuullisuuden raportoinnin kehittämiseen tähtäävät aloitteet tai haitallisten päästöjen vähentämiseen tähtäävät sitoumukset.

Sijoitushorisontti

Yliopiston sijoitushorisontti on pitkä yli talouden erilaisten suhdanteiden. Hajauttamalla sijoitukset tehokkaasti eri omaisuuslajeihin pyritään tasaamaan sijoitussalkun markkina-arvon heilahduksia muuttuvissa markkinatilanteissa. Lisäksi hajautuksella pyritään siihen, ettei yksittäisen omaisuusluokan tai sijoituskohteen riski nouse merkittäväksi osaksi sijoitusomaisuudesta. Hajauttamisen tehostamiseksi yliopiston sijoitukset tehdään pääosin rahastomuotoisiin sijoituksiin.

Sijoitukset

Yliopiston hallitus hyväksyy vuosittain sijoitussuunnitelman. Vuoden 2023 sijoitussuunnitelmassa sijoitusten perusjakauma on seuraava:

  • Sijoitussalkusta 45 prosenttia on sijoitettu noteerattuihin osakkeisiin. Pääpaino on eurooppalaisissa ja pohjoisamerikkalaisissa osakkeissa.
  • Sijoitussalkusta 25 prosenttia on sijoitettu korkosijoituksiin. Korkosijoitukset jakaantuvat pääosin eurooppalaisiin korkeamman luottoluokituksen yrityslainoihin ja eurooppalaisiin valtionlainoihin.
  • Sijoitussalkusta 30 prosenttia on vaihtoehtoisia sijoituksia. Näitä ovat esimerkiksi sijoitukset pääomarahastoihin ja kiinteistörahastoihin.