Hyppää pääsisältöön
Tutkijat kokouksessa

Yliopistomme henkilöstöohjelma

Henkilöstöohjelmamme pohjana on strategiamme: yhdessä tekeminen on toimintakulttuurimme perusta. Rakennamme arvojemme mukaista toimintakulttuuria. Tarjoamme asiantuntevan tuen tutkimukselle, opetukselle ja oppimiselle. Olemme ylpeitä yhteisömme onnistumisista ja osaamisista, sillä niistä rakentuu vaikuttavuutemme ja vetovoimamme.

Henkilöstöohjelmamme peruspilarit

Strateginen henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi

Teemme vastuullista rekrytointia ja luomme pitkäjänteisyyttä ja vakautta työsuhteisiin. 

Osaavat ihmiset

Kehitämme osaamista, jossa keskiössä ovat akateemiset taidot, asiantuntijuus ja hyvä johtaminen.

Innostava työyhteisö

Vahvistamme arvoihimme pohjautuvaa toimintakulttuuria ja hyvinvoivaa työyhteisöä.

Strateginen henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi

Strateginen ja ennakoiva henkilöstösuunnittelu on osa yliopistomme vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Ennakoiva henkilöstösuunnittelu huomioi koulutuksen ja tutkimuksen pitkäjänteiset tarpeet ja yliopistomme strategiset tavoitteet. Kansainvälistymistavoitteemme ja arvomme näkyvät rekrytoinneissamme.

Henkilöstösuunnittelun avulla luomme pitkäjänteisyyttä ja vakautta työsuhteisiimme sekä ennakoitavuutta työyhteisön toimintaan. Tuki osaamisen vahvistamiseen työuran eri vaiheissa niin opetus- ja tutkimustehtävissä kuin muissa asiantuntijatehtävissä luo pohjaa pitkäjänteisyydelle.

Meillä on hyvän työnantajakuvan mukaiset rekrytointikäytänteet ja huolehdimme rekrytoinnissamme myös erinomaisen hakijakokemuksen muodostumisesta. Yliopistomme sitoutuu tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan periaatteisiin HR Excellence in Reseach -laatutyön linjausten mukaisesti ja nojaudumme mm. DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment) mukaisiin periaatteisiin tutkijan vastuullisesta arvioinnista.

Osaavat ihmiset

Meillä henkilöstön osaamisen kehittäminen on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa huomioidaan yliopiston strategisten tavoitteiden sekä työntekijöiden urapolkujen tukeminen. Keskiössä ovat akateemisten taitojen kehittäminen kuten tutkijan taidot ja pedagoginen osaaminen sekä asiantuntijuuden kehittäminen.

Urakehitystä ohjaavat ja osaamisen kehitystä tukevat säännölliset tavoite- ja kehityskeskustelut. Erityistä huomiota kiinnitämme kehittymiseen uran taitekohdissa. Osaamisen kehittämisessä panostamme hyvään ja vastuulliseen johtamiseen ja johtajuuteen, tiimityöhön ja työyhteisötaitojen sekä kansainvälisen toimintakulttuurin kehittämiseen.

Rakennamme jatkuvan oppimisen kulttuuria. Monipuoliset osaamisen kehittämisen menetelmät valmennuksista työssä oppimiseen tukevat jatkuvaa kehittymistä. Jatkuvan oppimisen kansallisessa kehittämishankkeessa uudistamme osaamisen kehittämisen tapoja.

Innostava työyhteisö

Työyhteisöissä vahvistamme arvoihimme pohjaavan toimintakulttuurin rakentumista ja yhteisöllisyyttä tiedekunta- ja yksikkötasoilla sekä tiimien sujuvaa yhteistoimintaa ja me-hengen syntymistä. Huolehdimme, että myös kansainväliset yhteisömme jäsenet tuntevat kuuluvansa osaksi yhteisöä. Tuemme johtamistyötä organisaation eri tasoilla tekeviä kehittämään hyvää esihenkilö- ja tiimityötä ja vahvistamaan yhteisöllisyyden kokemuksia.

Työyhteisöihin luomme jatkuvan oppimisen ja yhdessä kehittämisen kulttuuria sekä mahdollistamme jokaisen osallistumisen yliopistoyhteisön kehittämiseen. Työyhteisöjä tuemme kokonaisvaltaisesti ja kehittämisessä huomioimme kansainvälisyyden edistämisen ja yhteisömme moninaisuuden.

Vahvistamme kaikessa toiminnassamme henkilöstömme yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaista johtamista. Edistämme apurahatutkijoiden asemaa ja huomioimme heidät osana yhteisöämme.

Henkilöstöohjelmamme painopistealueet 2020–2021

Työhyvinvoinnin kehittäminen

  • Toimintakulttuurin rakentaminen
  • Johtamis- ja esihenkilöosaamisen kehittäminen
  • Arjen sujuvuuden parantaminen

Työuralla tukeminen

  • Opettajuuden ja pedagogisen osaamisen kehittäminen
  • Tutkijan taitojen, johtamisosaamisen ja johtajuuden kehittäminen 
  • Muun henkilöstön asiantuntijuuden kehittäminen

Työyhteisön kehittäminen

  • Kansainvälisyyden edistäminen
  • Jatkuvan oppimisen edistäminen
  • Apurahatutkijoiden kiinnittyminen yhteisöön entistä tiiviimmin