Hyppää pääsisältöön

Helpotusta rautatiealan osaajapulaan täydennyskoulutuksella

Julkaistu 21.1.2022
,
päivitetty 1.8.2023
Tampereen yliopisto
Rakennetun ympäristön tiedekunta
Rautatien rakennustyömaa_väyläviraston kuva
Vallitseva pula rautatiealan osaajista on muodostumassa pullonkaulaksi näköpiirissä olevien monien ratahankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen sujuvalle etenemiselle. Jotta näin ei todellisuudessa kävisi, Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Terra ja Väylävirasto haluavat yhteisvoimin tarjota syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana kolmannen toteutuksen Rautatiesuunnittelun erikoisopintojakso RASU:sta. Nyt nimellä Rautatiesuunnittelu – RASU.

Huoli rautatiealan osaajien riittävyydestä on todellinen, sillä Väylävirasto ei ole saanut kaikkiin suunnittelutoimeksiantoihin yhtään tarjousta. Keskeinen syy tilanteeseen on suunnittelijoiden täystyöllisyys, sillä rautateihin ja raideliikenteeseen investoidaan Suomessa juuri nyt ennennäkemättömällä tavalla. Ala kaipaa nopeasti uusia asiantuntijoita. 

Osaajapulaa pyritään helpottamaan järjestämällä koulutus, jonka tavoitteena on antaa osallistujille kokonaiskuva rautatiejärjestelmästä, sen teknisistä ratkaisuista ja eri tekniikkalajien vaikutuksista radan kokonaisuuteen. Mallia toteutukseen otetaan kahdella aikaisemmalla toteutuskerralla – vuonna 2007 ja vuosina 2011-12 – suuren suosion saavuttaneesta Rautatiesuunnittelun erikoisopintojakso RASU:sta.

RASU:n tarkoituksena on tarjota tilaisuus sekä rautatiealaa sivuavissa työtehtävissä jo toimivien ammattilaisten täydennyskouluttautumiselle että kokonaan uusien ihmisten houkuttelemiselle rautatiealan piiriin, jotta myös uusien osaajien rekrytointeja olisi tulevinakin vuosina alalle mahdollista tehdä. 

Erilaisiin koulutustarpeisiin mukautuva toteutus

Sisällöllisesti RASU pyrkii kattamaan rautatietekniikan keskeiset aihealueet kokonaisvaltaisesti rautatieliikennejärjestelmästä aina eri tekniikkalajeihin saakka kuvassa 1 esitetyn sisältöluonnoksen mukaisesti. Aikaisemmista RASU-toteutuksista poiketen 12 koulutuspäivästä muodostuva kokonaisuus on nyt suunniteltu modulaariseksi siten, että laajan kokonaisuuden vaihtoehtona on mahdollista osallistua vain tiettyihin osakokonaisuuksiin. Opintojakson ohjelmaan sisältyy myös osallistuminen tammikuussa 2023 järjestettävään RATA 2023 -tapahtumaan Tampereella.

Koulutus on suunniteltu järjestettäväksi pääasiassa lähiopetuksena, jotta opiskelijat ja jo työelämässä olevat kurssilaiset pääsevät verkostoitumaan. Esimerkiksi harjoitustöihin on tavoitteena soveltaa mestari - kisälli -ajatusta siten, että kokeneempien osallistujien osaaminen saadaan tehokkaasti hyödynnettyä nuorempien kollegoiden hyväksi.

Etäosallistuminen on ainakin rajoitetusti mahdollista, koska esimerkiksi pandemiatilanne saattaa vaikuttaa koulutuksen järjestelyihin. Koulutusta ei ole kuitenkaan tarkoitettu käytäväksi kokonaan etänä. Koulutuspäivät järjestetään pääasiassa Tampereella ja Helsingissä, mutta suunnitelmissa on ainakin yksi koulutuspäivä myös Kouvolaan, jossa Ratatekninen oppimiskeskus mahdollistaa oivat puitteet tutustumiseen moniin teknisiin järjestelmiin.

Työelämässä olevat ja tutkinto-opiskelijat kohtaavat koulutuksessa

Koulutus on suunnattu täydennyskoulutuksena yritysten työntekijöille, joille koulutus on maksullista. Täydennyskouluttautujat voivat halutessaan osallistua koko toteutuksen sijaan myös pienempiin osakokonaisuuksiin. Koulutuksen menestyksekäs suorittaminen edellyttää soveltuvaa teknistä taustakoulutusta (DI, Ins, Ins (AMK)). Myös muu tapauskohtaisesti arvioitava perehtyneisyys rautatiealaan voi tarjota riittävät eväät kurssin teknisten osioiden omaksumiseen. 

Tarkempi ohjelma löytyy Rautatiesuunnittelu - RASU -koulutuksen verkkosivulta.

Toisaalta koulutus on suunnattu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ammattiainevaiheessa oleville perustutkinto-opiskelijoille, joiden opinnot sivuavat rautatiealaa. Opiskelijoille koulutus tarjotaan ilmaiseksi sillä edellytyksellä, että koulutus sisällytetään osaksi osallistuvan opiskelijan tutkintoa. Jatko-opiskelijalle ilmainen osallistumismahdollisuus tarjotaan niin ikään vain sillä edellytyksellä, että opintokokonaisuus todennetusti sisältyy hänen jatkotutkintovaatimuksiinsa. Opiskelijoille koulutus tarjotaan lähtökohtaisesti laajana 12 opintopisteen kokonaisuutena.

Toki poikkeuksista voidaan keskustella, jos esim. valmistuminen viivästyisi kurssin takia.   
Hyväksytysti suoritetusta kokonaisuudesta tai moduulista annetaan suoritustodistus myös opintopisteinä. Hyväksytty suoritus edellyttää koulutuspäivien sisällön omaksumista. Oppimista mitataan tenttien ja harjoitustöiden avulla.

Koulutuksen suunnittelussa vahvaa yhteistyötä 

Koulutusta suunnittelemaan on perustettu suunnitteluryhmä, jossa on edustus Väylävirastosta, Tampereen yliopistosta, suunnittelutoimistosta ja INFRA ry:stä. Ensimmäisenä toimena suunnitteluryhmä toteutti koulutustarvekyselyn, jossa kartoitettiin yritysten halukuutta lähettää työntekijöitä koulutukseen. Kysely kohdennettiin valikoidusti alan keskeisille suurille toimijoille suunnittelun, rakentamisen ja rakennuttamisen sektoreilla. Kyselyn tulos oli varsin selkeä ja ennakko-odotusten mukainen, eli koulutukselle näyttäisi olevan selkeä tarve ja kysyntä. Tähän tulokseen tukeutuen tehtiin päätös RASU:n toteutuksesta.

Kyselyssä kartoitettiin myös tärkeimpiä koulutuksen aihepiirejä. Raitiotien erityispiirteet nousivat yhdeksi teemaksi, johon erityisesti haluttaisiin koulutusta. Suurnopeusradat, ERTMS, yleisimmät rakentamisprosessit ja suunnittelun johtaminen nousivat myös esiin vastauksissa, joitakin mainitakseni. 

Yksittäisessä aihepiirissä ei voida kuitenkaan mennä liian syvälle, jotta koulutettavat pystyvät omaksumaan asiat ja saavat muodostettua kokonaiskuvan. Rautatiejärjestelmän hahmottaminen kokonaisuutena ja oman tekniikkalajin ratkaisujen vaikutusten ymmärtäminen kokonaisuuden kannalta onkin koulutuksen tärkein tavoite.

Kirjoittaja: Heikki Luomala

Tutustu koulutukseen

Tule mukaan kehittämään osaamistasi rautatiesuunnittelun ammattilaisena! Saat valmiudet toimia rautatiealan suunnittelu-, rakennuttamis-, rakentamis- ja tilaajatehtävissä. Koulutus kattaa rautatietekniikan keskeiset aihealueet kokonaisvaltaisesti rautatieliikennejärjestelmästä aina eri tekniikkalajeihin saakka.